Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

Pytanie:

Czy mogę zatrudnić na umowę zlecenie kierowcę na samochód ciężarowy? Jakich dokumentów, uprawnień, pozwoleń itp. może żądąć od kierowcy inspekcja drogowa lub policja podczas kontroli drogowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie kierowcy ciężarówki jest jak najbardziej dopuszczalne. Przy czym, jeśli jest to wykonywanie pracy jak w stosunku pracy kierowca oraz inspektor pracy mogą dochodzić ustalenia, że łączący stosunek zleceniodawcę i zleceniobiorcę jest stosunkiem pracy. Zgodnie z art. 50 ustawy o transporcie drogowym do zadań Inspekcji należy kontrola:

  1. dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;  
  2. dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
  3. ruchu drogowego w zakresie transportu, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;  
  4. przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;  
  5. przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;  
  6. przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 
  7. wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808); 
  8. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. 

W tym zakresie może dokonywać kontroli Inspekcja i żądać odpowiednich dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: