Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Pytanie:

Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu Wykonawcy, że np. nie zgłosił się w terminie na podpisanie umowy). Czy Wykonawca jeżeli zgodzi się na takie działanie Zamawiającego, będzie mógł drugi raz złożyć ofertę w tym przetargu? Czy unieważnienie przetargu z Jego winy rzutuje w jakiś sposób na Jego przyszłe uczestnictwo w przetargach?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.4.2009

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
Kwestią, czy ten przepis znajdzie zastosowanie gdy uczestnik przetargu nie zawarł w innym przetargu, pomimo wygrania tego przetargu umowy zajmował się Zespół Arbitrów - Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 8 marca 2006 r. UZP/ZO/0-616/06, w którym stwierdził, że:Podstawową przesłanką zastosowania przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych jest, aby zamawiającego i wykonawcę wiązała ważna umowa zawarta zgodnie z przepisami ustawy, a zobowiązania wynikające z tej umowy nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie. Przepis ten nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy wcześniej wykonawca wygrał przetarg, ale nie doszło do podpisania umowy z jakichkolwiek przyczyn. Wtedy jedyną sankcją jest utrata wniesionego przez wykonawcę wadium".

Można dodać, że z postępowania przetargowego wyklucza się również:

 • wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 • wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 •  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 •  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 •   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 •  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 • nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wysyłka za pobraniem

21.3.2017 przez: eryk096

Nie zrealizowanie zamówienia

23.6.2016 przez: wejet

Zasadność protestu po wyroku ZA

11.1.2007 przez: Edek2

Interpretacja zapisu w specyfikacji

1.10.2005 przez: leval