*upadłość domu maklerskiego

Pytanie:

Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: *upadłość domu maklerskiego

W przypadku ogłoszenia upadłości domu maklerskiego regulacja w zakresie środków pieniężnych i instrumentów finansowych jest odmienna. Środki piniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym wchodzą w skład masy upadłości na ogólnych zasadach. Są one objęte System rekompensat na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finasowymi. Zgodnie z art 139 ust. 1  tej ustawy system rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów, o których mowa w art. 133 ust. 2, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, do wysokości równowartości w złotych 3 000 euro - w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22 000 euro, z zastrzeżeniem ust. 2. Z kolei ust. 2 art 139 stanowi, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi: 

Porady prawne
1) równowartość w złotych 15 000 euro od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;  2) równowartość w złotych 19 000 euro - od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

W przypadku akcji nie wchodzą one do masy upałości, chyba że zostaną utracone. Z punktu widzenia prawa upadłościowego są to rzeczy cudze. A zatem mogą one zostać zapisane na innym rachunku papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych utorzonym przez uczestnika obrotu. W przypadku, gdy instrumenty finansowe zostały utracone podlegają one systemowi rekomensat.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne