Akcje porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • *upadłość domu maklerskiego

  Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

 • Emisja akcji a akcje pracownicze

  Emisja nowych akcji w firmie. Pracuję w XXX SA, która zapowiedziała nową emisję akcji. Przy pierwszej emisji (przy wejściu na giełdę), pracownicy otrzymali część z puli wszystkich akcji. Czy (...)

 • Sprzedaż praw z akcji imiennych

  Komornik na podst. art. 911 (7) kpc ogłosił sprzedaż zajętych praw majątkowych dłużnika wynikających z posiadania akcji imiennych z wolnej ręki. Postanowienie sądu brzmiało następująco: Na (...)

 • Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

  Komornik skutecznie zajął prawo celem zaspokojenia wierzyciela z dochodu, jakie przynosi prawo lub jego sprzedaży. Ponieważ zajęte prawo (są wpisy w KRS) nie przynosi dochodu wniosłem o sprzedaż (...)

 • Egzekucja z dochodu akcji imiennych

  Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i (...)

 • Emisja akcji

  W zawiązanej spółce akcyjnej, akcje objęte przez założycieli są akcjami imiennymi, oznaczonymi jako akcje serii A o numerach A 00001 do nr A 10000. Czy Spółka winna przeprowadzić emisję akcji? (...)

 • Podatek od dywidendy

  Jaka jest aktualnie stawka podatku od dywidendy oraz zasady jego płacenia? Mam na myśli spółki nie notowane na GPW. Czy kwotę dywidendy uwzględnia się w zeznaniu rocznym i rozlicza łącznie z innymi (...)

 • Dochód ze zbycia akcji w 2001 roku

  W 2001 r. zarobiłam na rynku kapitałowym poprzez biuro maklerskie ok. 10.000 zł. Z biura maklerskiego nie otrzymałam żadnego poświadczenia, ani żadnego dokumentu o uzyskanym dochodzie. Poza dochodem (...)

 • Akcje pracownicze a majątek wspólny małżonków

  Czy otrzymane imienne, bezpłatne akcje pracownicze przeniesione na pracownika przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa (tj. nie nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego) (...)

 • Vat i koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji

  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może nabyć udziały w spółce z o.o. i ująć je w książce przychodów i rozchodów? Jeśli tak, to jak traktować zakupione udziały? Jako (...)

 • Opodatkowanie przychodów ze zbycia udziałów

  Spółka nabyła udziały wspólnika w celu ich dobrowolnego umorzenia. Wspólnik za nabyte udziały otrzyma wynagrodzenie po cenie umownej. Czy spółka jest w obowiązku jako płatnik pobrać i odprowadzić (...)

 • Zmniejszenie nominalnej wartości akcji

  Jakie procedury stosuje się przy zmniejszeniu wartości nominalnej akcji?

 • Opcja na akcje pracownicze

  W zeszłym roku dostałem potwierdzenie oficjalnym pismem w firmie o przyznaniu mi opcji na akcje firmy za rok 2000. Do dzisiaj firma nie wywiązała się z tego zobowiązania. Czy istnieje jakaś możliwość (...)

 • Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

  Przy zawiązaniu spółki akcyjnej statut przewidział istnienie tylko akcji imiennych. W trakcie działalności dokonano zamiany części tychże na akcje na okaziciela, przy czym od początku istnienia (...)

 • Kupon dywidendowy

  Czym jest kupon dywidendowy, czy musi być dołączony do dokumentu akcji na okaziciela i wydany przy zbyciu akcji, jakie warunki winien spełniać jako formalny dokument?

 • Zbycie akcji na okaziciela

  Jaka powinna być treść indosu na akcji na okaziciela w przypadku jej zbycia. Zgodnie z 921[9]k.c. wystarczy "co najmniej" podpis zbywcy. A co ponadto np. data przeniesienia prawa (odpowiadająca dacie (...)

 • Zbycie akcji po cenie mniejszej niż cena nabycia

  Czy sprzedaż akcji spółki niepublicznej przez spółkę z o.o. po cenie niższej niż cena nabycia (okres nabycia i sprzedaży zamyka się w kwartale) jest prawnie dopuszczalna i nie powoduje żadnych (...)

 • Zasady wypłacania dywidendy

  Kiedy i na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda z tytułu posiadanych akcji firmy.

 • Ograniczenie statutem zbywalności akcji

  Zawarłem umowę sprzedaży akcji imiennych z osobą trzecią. Zarząd odmówił dokonania zmian w książce akcyjnej uzasadniając, że akcje zostały sprzedane niezgodnie ze statutem, zgodnie z którym (...)

 • Przydział akcji w subskrypcji zamkniętej

  Art. 435 par.2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ustanawia zasady przydziału akcji w ramach subskrypcji zamkniętej, w tym postanowienie, że "pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do zgłoszeń". (...)

 • Dziedziczenie akcji

  Po śmierci matki zostały akcje spółki nienotowanej jeszcze na giełdzie. Wartość nominalna akcji wynosi 3 500,00 zł. Są też długi. Brat jest nieletni i przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. (...)