Akcje

*upadłość domu maklerskiego

*upadłość domu maklerskiego

Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

Emisja akcji a akcje pracownicze

Emisja akcji a akcje pracownicze

Emisja nowych akcji w firmie. Pracuję w XXX SA, która zapowiedziała nową emisję akcji. Przy pierwszej emisji (przy wejściu na giełdę), pracownicy otrzymali część z puli wszystkich akcji. Czy (...)

Sprzedaż praw z akcji imiennych

Sprzedaż praw z akcji imiennych

Komornik na podst. art. 911 (7) kpc ogłosił sprzedaż zajętych praw majątkowych dłużnika wynikających z posiadania akcji imiennych z wolnej ręki. Postanowienie sądu brzmiało następująco: Na (...)

Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

Komornik skutecznie zajął prawo celem zaspokojenia wierzyciela z dochodu, jakie przynosi prawo lub jego sprzedaży. Ponieważ zajęte prawo (są wpisy w KRS) nie przynosi dochodu wniosłem o sprzedaż (...)

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i (...)

Emisja akcji

Emisja akcji

W zawiązanej spółce akcyjnej, akcje objęte przez założycieli są akcjami imiennymi, oznaczonymi jako akcje serii A o numerach A 00001 do nr A 10000. Czy Spółka winna przeprowadzić emisję akcji? (...)

Podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy

Jaka jest aktualnie stawka podatku od dywidendy oraz zasady jego płacenia? Mam na myśli spółki nie notowane na GPW. Czy kwotę dywidendy uwzględnia się w zeznaniu rocznym i rozlicza łącznie z innymi (...)

Dochód ze zbycia akcji w 2001 roku

Dochód ze zbycia akcji w 2001 roku

W 2001 r. zarobiłam na rynku kapitałowym poprzez biuro maklerskie ok. 10.000 zł. Z biura maklerskiego nie otrzymałam żadnego poświadczenia, ani żadnego dokumentu o uzyskanym dochodzie. Poza dochodem (...)

Akcje pracownicze a majątek wspólny małżonków

Akcje pracownicze a majątek wspólny małżonków

Czy otrzymane imienne, bezpłatne akcje pracownicze przeniesione na pracownika przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa (tj. nie nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego) (...)

Vat i koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji

Vat i koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może nabyć udziały w spółce z o.o. i ująć je w książce przychodów i rozchodów? Jeśli tak, to jak traktować zakupione udziały? Jako (...)

Opodatkowanie przychodów ze zbycia udziałów

Opodatkowanie przychodów ze zbycia udziałów

Spółka nabyła udziały wspólnika w celu ich dobrowolnego umorzenia. Wspólnik za nabyte udziały otrzyma wynagrodzenie po cenie umownej. Czy spółka jest w obowiązku jako płatnik pobrać i odprowadzić (...)

Zmniejszenie nominalnej wartości akcji

Zmniejszenie nominalnej wartości akcji

Jakie procedury stosuje się przy zmniejszeniu wartości nominalnej akcji?

Opcja na akcje pracownicze

Opcja na akcje pracownicze

W zeszłym roku dostałem potwierdzenie oficjalnym pismem w firmie o przyznaniu mi opcji na akcje firmy za rok 2000. Do dzisiaj firma nie wywiązała się z tego zobowiązania. Czy istnieje jakaś możliwość (...)

Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Przy zawiązaniu spółki akcyjnej statut przewidział istnienie tylko akcji imiennych. W trakcie działalności dokonano zamiany części tychże na akcje na okaziciela, przy czym od początku istnienia (...)

Kupon dywidendowy

Kupon dywidendowy

Czym jest kupon dywidendowy, czy musi być dołączony do dokumentu akcji na okaziciela i wydany przy zbyciu akcji, jakie warunki winien spełniać jako formalny dokument?

Zbycie akcji na okaziciela

Zbycie akcji na okaziciela

Jaka powinna być treść indosu na akcji na okaziciela w przypadku jej zbycia. Zgodnie z 921[9]k.c. wystarczy "co najmniej" podpis zbywcy. A co ponadto np. data przeniesienia prawa (odpowiadająca dacie (...)

Zbycie akcji po cenie mniejszej niż cena nabycia

Zbycie akcji po cenie mniejszej niż cena nabycia

Czy sprzedaż akcji spółki niepublicznej przez spółkę z o.o. po cenie niższej niż cena nabycia (okres nabycia i sprzedaży zamyka się w kwartale) jest prawnie dopuszczalna i nie powoduje żadnych (...)

Zasady wypłacania dywidendy

Zasady wypłacania dywidendy

Kiedy i na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda z tytułu posiadanych akcji firmy.

Ograniczenie statutem zbywalności akcji

Ograniczenie statutem zbywalności akcji

Zawarłem umowę sprzedaży akcji imiennych z osobą trzecią. Zarząd odmówił dokonania zmian w książce akcyjnej uzasadniając, że akcje zostały sprzedane niezgodnie ze statutem, zgodnie z którym (...)

Przydział akcji w subskrypcji zamkniętej

Przydział akcji w subskrypcji zamkniętej

Art. 435 par.2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ustanawia zasady przydziału akcji w ramach subskrypcji zamkniętej, w tym postanowienie, że "pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do zgłoszeń". (...)

Dziedziczenie akcji

Dziedziczenie akcji

Po śmierci matki zostały akcje spółki nienotowanej jeszcze na giełdzie. Wartość nominalna akcji wynosi 3 500,00 zł. Są też długi. Brat jest nieletni i przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Prawo dewizowe

18.4.2014 przez: norman0