Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

Pytanie:

Komornik skutecznie zajął prawo celem zaspokojenia wierzyciela z dochodu, jakie przynosi prawo lub jego sprzedaży. Ponieważ zajęte prawo (są wpisy w KRS) nie przynosi dochodu wniosłem o sprzedaż prawa. Komornik odmówił postanowieniem. W dostępnej literaturze nie spotkałem się z sytuacją, że posiadanie akcji jest konieczne, aby sprzedać prawa. Zajęcie prawa jest czym innym, niż zajęcie akcji. Tym samym do zajęcia prawa i realizacji odnosi się art. 911(5) kpc i 911(6) par. 3 kpc. Z czego wynika (przepis/literatura) stanowisko przedstawione w odpowiedzi, że sprzedaż praw jest możliwa wyłącznie, gdy posiada się akcje? Co robić, gdy ma się prawnie i skutecznie zajęte prawa, a dłużnik ukrywa akcje i toczy się przeciwko niemu postępowanie z art. 300 kk? (komornik nie ma w posiadaniu akcji).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zaspokojenie wierzyciela z zajętego prawa następuje z dochodu, jeżeli zajęte prawo przynosi dochód, albo z realizacji lub sprzedaży prawa. Jeżeli tym prawem jest, tak jak wskazuje pytający, akcja, zaspokojenie wierzyciela z zajętych akcji następuje z dochodu tych akcji, jeżeli przynoszą one dochód albo z realizacji lub sprzedaży akcji.

Zbycie akcji imiennych reguluje w sposób wyczerpujący art. 339 kodeksu spółek handlowych. Stanowi on, iż przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego. Posiłkując się treścią art. 348 kodeksu cywilnego należy stwierdzić, że przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy. Wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem samej rzeczy. Jeżeli natomiast akcje imienne znajdują się w posiadaniu zależnym albo w dzierżeniu osoby trzeciej, przeniesienie posiadania samoistnego następuje przez umowę między stronami i przez zawiadomienie posiadacza zależnego albo dzierżyciela.

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której dokumenty akcji nie znajdują się wszakże w posiadaniu zależnym lub dzierżeniu osoby trzeciej, lecz – prawdopodobnie – w posiadaniu samego akcjonariusza. Stąd nie ma mowy o zastosowaniu treści art. 350 kc co do przeniesienia posiadania, bowiem zastosowanie znajdzie dyspozycja art. 348 kodeksu cywilnego. Należy podtrzymać zatem wcześniej wygłoszona opinię, iż dla skuteczności egzekucji z akcji imiennych w postaci ich sprzedaży niezbędne jest wydanie dokumentów akcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: