Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Pytanie:

Przy zawiązaniu spółki akcyjnej statut przewidział istnienie tylko akcji imiennych. W trakcie działalności dokonano zamiany części tychże na akcje na okaziciela, przy czym od początku istnienia spółki nie wyemitowano akcji fizycznie bowiem jedyny akcjonariusz nie wystąpił z takim żądaniem. W związku z ww. zamianą akcji i perspektywą ich sprzedaży pojawiła się konieczność wydania akcji jako dokumentu. Czy przy akcji na okaziciela winna znaleźć sie adnotacja, że wcześniej była to akcja innego rodzaju tj. imienna, a z dniem tym i tym została zmieniona? Czy opracowanie szaty graficznej akcji na okaziciela lub odcinka zbiorowego takiej akcji należy do kompetencji walnego zgromadzenia czy leży to w gestii zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli statut stanowił, że w spółce istnieją tylko akcje imienne, ich zamiana na akcje na okaziciela musi zostać poprzedzona zmianą statutu dopuszczającą akcje na okaziciela. Takie akcje nie muszą zawierać adnotacji, że uprzednio były one akcjami imiennymi. Opracowanie graficzne akcji leży w gestii zarządu. Jest to bowiem techniczna czynność związana z obowiązkiem emisji akcji. Należy jednak pamiętać, że dokument akcji powinien zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, 4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, 5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, 6) ograniczenia co do rozporządzania akcją, 7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki, a brak elementów określonych w punktach 1,2,4 unieważnia taki dokument. Istnienie dokumentu akcji jest niezbędnym elementem funkcjonowania spółki akcyjnej, gdyż to z istnienia akcji wynikają uprawnienia ich właścicieli. Jeżeli w okresie, w którym nie wydano dokumentów akcji nastąpiła jakaś zmiana własnościowa - zmiana właścicieli akcji, należy stwierdzić, że do skutecznego przeniesienia własności nie doszło, bo nie wydano dokumentu akcji. Stosowną umowę można natomiast interpretować jako odpłatne przeniesienie na osobę trzecią prawa do otrzymania od spółki dokumentu akcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Akcja jest świadectwem uczestnictwa akcjonariusza w tworzeniu majątku spółki. Na podstawie akcji może on wykonywać przyznane akcjonariuszom uprawnienia - ma prawo głosu, prawo do dywidendy (...)

 • Rozporządzanie akcjami w spółkach akcyjnych

  Akcje są papierami wartościowymi, które mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Ucieleśniają one określone w kodeksie spółek handlowych uprawnienia i obowiązki a także stanowią dowód (...)

 • Akcje spółek będą zdematerializowane

  Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie - jak obecnie - papierowego dokumentu. Pozwoli to przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu (...)

 • Księga akcyjna - treść i podmioty zobowiązane do jej prowadzenia

  Każda spółka akcyjna powinna prowadzić księgę akcyjną, w której zapisywane są akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe. Organem, który prowadzi księgę akcyjną jest zarząd. Księga odzwierciedla (...)

 • Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

  Spółka akcyjna obok akcji, które są papierami wartościowymi, oraz są tytułem uczestnictwa w dochodach spółki, może wydawać także inne dokumenty, które uprawniają do partycypacji w zysku spółki. (...)

NA SKÓTY