Sprzedaż praw z akcji imiennych

Pytanie:

Komornik na podst. art. 911 (7) kpc ogłosił sprzedaż zajętych praw majątkowych dłużnika wynikających z posiadania akcji imiennych z wolnej ręki. Postanowienie sądu brzmiało następująco: Na podstawie art. 911 (7) par. 1 kpc sprzedać zajęte prawa majątkowe dłużnika z tytułu posiadanych przez niego akcji imiennych. Wierzyciel zgłosił formalny wniosek o sprzedaż zajętych w dniu 16 stycznia 2006 r., praw majątkowych z wolnej ręki w trybie art. 911(7) par. 1 kpc. Dłużnik otrzymał zawiadomienie o oszacowaniu zajętych praw w dniu 25 lipca 2006 r. Zaspokojenie wierzyciela nie nastąpiło w trybie art. 911(5), 911(6) kpc. Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie". Co otrzymuje nabywca (jakie prawa, jaką własność)? Czy wyrażając zgodę jako wierzyciel na sprzedaż z wolnej ręki czymś ryzykuję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W związku z doprecyzowaniem o powyższej treści oprzemy się na wskazanym artykule – 911 [7] - abstrahując od sformułowania określającego przedmiot egzekucji (tzn. „praw majątkowych dłużnika wynikających z posiadania akcji imiennych”). Naszym zdaniem komornik postanowił o sprzedaży akcji , inaczej mówiąc prawa majątkowego jakim są akcje. Akcja posiada określoną wartość majątkową. Akcja jest bowiem, jak wielokrotnie wspominano, papierem wartościowym, w którym materializują się określone uprawnienia wspólnika spółki akcyjnej o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Np. prawo do dywidendy czy prawo do udziału i głosowania na Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

W postępowaniu egzekucyjnym nastąpi zatem oszacowanie wartości akcji (chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na sprzedaż bez dokonania oszacowania), które będzie podstawą do ustalenia ceny sprzedaży. Przy określaniu wartości tego prawa będzie brana pod uwagę m.in. sytuacja majątkowa spółki. Nabywca akcji stanie się po spełnieniu określonych warunków akcjonariuszem - za akcjonariuszy w stosunku do spółki uważa się bowiem tylko te podmioty, które są wpisane do księgi akcyjnej.

Do sprzedaży z wolnej ręki zgoda wierzyciela nie jest potrzebna. Dopiero ta zgoda jest wymagana, gdy taka sprzedaż ma nastąpić bez oszacowania. Konsekwencją dla wierzyciela może być to, iż w zwykłym trybie być może mógłby zaspokoić się w większym stopniu.  

Jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: