Ustalenie danych osobowych strony umowy

Pytanie:

Jakiś czas temu zamówiłem sobie Internet u pewnej firmy w O. Przyszedłem tam do firmy, złożyłem zamówienie i po 2 dniach przyszło 2 panów którzy załączyli mi internet. Ci panowie mieli przy sobie umowę o założenie Internetu na 12 miesięcy. Na umowie miałem się tylko podpisać imieniem i nazwiskiem a wcześniej nie podawałem swoich prawdziwych danych, tylko adres, gdzie chce założyć internet. Ze względu na to, że jestem studentem wynajmowałem mieszkanie. Przyszły wakacje, dostałem pracę za granicą i musiałem wyjechać na okres 5 miesięcy. Zadzwoniłem do firmy i pytam co mam zrobić. Odpowiedź: "Proszę jeszcze dziś napisać pismo, że pan wyjeżdża i żeby został zawieszony internet na okres 4 miesięcy". Przyszło mi do głowy pytanie jak podczas umowy można przerwać. Wysłałem pismo o treści: "Proszę o wyłączenie internetu na okres od 1.07.04 do 1.11.04 z powodu wyjazdu za granicę". Wyjechałem w ten sam dzień, w którym złożyłem pismo. Będąc już w autokarze, dzwoni do mnie pani z firmy, że to pismo, które podbiła nie jest ważne, bo ja mam umowę. Powiedziałem, że mnie to nie obchodzi i że mam pismo. 1.12 zadzwonił do mnie pan z tej firmy i mówi, że jak nie zapłacę zaległych 520 zł, sprawę poda do sądu. Nie wiedział nic o tym piśmie i poprosił mnie o przesłanie kopii. Podesłałem kopię pisma i czekam. Po 5 dniach dzwoni do mnie pani, która podpisała pismo i mówi, że nie mam wyjścia, muszę zapłacić, bo to była umowa stała i nie mogę ot tak sobie jej przerwać. Teraz jest taka sytuacja, że nie mieszkam na tamtym mieszkaniu i nie wiem co robić. Firma ta nie posiada wszystkich moich danych. Nie byłem zameldowany w tamtym mieszkaniu. Na umowie podpisałem się tylko imieniem i nazwiskiem. Pytanie: czy taka firma ma możliwość dojścia do mnie? Czy mają prawo żądać ode mnie tych 520 zł? I co mam zrobić w tej sytuacji jak już tam nie mieszkam?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie danych osobowych strony umowy

Do kontraktów tego typu stosuje się przepisy o umowie o świadczenie usług z art. 750 kodeksu cywilnego. Zastosowanie znajdzie tutaj szczególnie art. 746 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem umowę taką można wypowiedzieć w każdym czasie. Decyzja taka dokonana przez klienta wiąże się jednak z powstaniem po jego stronie szeregu obowiązków. Chodzi tutaj o zwrot wydatków, które poczynił do tej pory świadczący usługi, zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym czynnościom oraz o ewentualne naprawienie szkody, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnych powodów.

Jeżeli chodzi o zwrot wydatków to w grę wchodzić mogą takie kwestie jak: zwrot kosztów instalacji sprzętu koniecznego do korzystania z internetu czy zapłacenie za okres, w którym klient korzystał z usług.

W drugim przypadku, aby dostawca usług mógł domagać się odszkodowania będzie musiał przede wszystkim udowodnić, że poniósł w związku z wypowiedzeniem jakąś szkodę. Będzie również musiał udowodnić, że wypowiedzenie nastąpiło bez ważnych powodów. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego należy raczej stwierdzić, że poważne powody (konieczność wyjazdu zagranicznego, co wiązało się z brakiem możliwości korzystania z tego typu usług) istniały.

Porady prawne

Odpowiednie postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia mogły zostać zawarte również w umowie o świadczenie usług. Jeżeli tak się stało należy bezwzględnie przestrzegać tych zobowiązań. Pamiętać jednak należy, że przy podpisywaniu umowy nie można zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy w razie zaistnienia ważnych powodów. Jeżeli takie ograniczenia zawarto w umowie są one nieważne, jako niezgodne z prawem na podstawie art. 58 §3 k.c.

Należy jeszcze rozważyć kwestię czy wypowiedzenie zostało dokonane skutecznie. Nie zostało w nim sprecyzowane, że chodzi o wypowiedzenie. Brak takiego sformułowania niekoniecznie przekreśla możliwość domagania się wypowiedzenia umowy. Możnaby powołać się na art. 65 k.c. Wynika z niego, że oświadczenia woli (wyrażone na przykład w piśmie tego rodzaju) należy tłumaczyć ze względu na okoliczności, w których zostało złożone. Należy wziąć również pod uwagę obowiązujące zwyczaje oraz zasady współżycia społecznego. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego wystosowano pismo o następującej treści:

„Proszę o wyłączenie Internetu na okres 1.07.04 do 1.11.04 z powodu wyjazdu za granicę.”

Wydaje się, że nie może być to potraktowane jako wypowiedzenie. Wniosek taki może nasunąć się analizując istotę wypowiedzenia. Jest to czynność prawna, której celem jest zakończenie stosunku zobowiązaniowego. Z przedstawionych informacji wynika, że autor pisma wcale nie chciał zakończyć takiego stosunku. Chodziło mu o coś innego - o czasowe „zawieszenie” wykonywania takich usług.

W tym momencie należy sprawdzić czy możliwość takiego „zawieszenia” była przewidziana w umowie. Jeżeli nie, rację ma dostawca usług internetowych. W tej sytuacji wchodziłaby w grę jeszcze zmiana postanowień umowy, jednak wyraźną zgodę (najlepiej na piśmie) na to wyrazić musiałyby obie strony, czyli zarówno wnioskodawca jak i dostawca usług. Wydaje się, że przyjęcie takiego pisma przez pracownika firmy nie jest równoznaczne z przyjęciem takiej oferty. Nie oznacza to więc, że postanowienia umowy uległy w ten sposób zmianie.

Fakt, że nie podano innych danych osobowych (na przykład adresu zamieszkania czy numeru PESEL) nie zwalnia strony umowy z obowiązku wykonania zobowiązania. Istnieją instrumenty prawne umożliwiające identyfikację takiego dłużnika.

Podsumowując pierwszą rzeczą, na którą należałoby zwrócić uwagę w takiej sytuacji są postanowienia umowy o świadczenie usług internetowych. Jeżeli zawiera ona postanowienia dotyczące zawieszenia wykonywania usług lub wypowiedzenia, należy się do nich stosować (chodzi w szczególności o odpowiednie procedury). Jeżeli takich postanowień brak, należy skorzystać z przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, wysłanego pisma nie należy traktować jak wypowiedzenia. Wynika z tego, że w sytuacji takiej osoba zlecająca wykonanie usług wciąż jest zobowiązana - musi płacić abonament.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

Pokrótce o RODO... Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). ##baner## W omawianym rozporządzeniu ustanowione (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Formalne objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców, mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

28 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Wprowadza ono szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też (...)

Prawo do przenoszalności danych według RODO

Prawo do przenoszalności danych według RODO

Zupełnie nowym prawem każdego z nas, które gwarantuje nam unijne rozporządzenie (RODO), będzie prawo do przenoszenia danych. Dzięki niemu w określonych sytuacjach będziemy mieli możliwość otrzymywania od administratora dotyczących nas danych, które sami mu dostarczyliśmy, (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli, firmy windykacyjne, czy komorników sądowych. Pojawia się wiele kwestii dotyczących legalności sposobu przetwarzania danych dłużników, sprzedaży wierzytelności. Przy (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Swoje dane osobowe trzeba chronić

Swoje dane osobowe trzeba chronić

Dane osobowe są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się jednak, że w przypadku utraty danych osobowych, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, dane te użyte są w celach przestępczych, takich (...)

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Obowiązywanie nowej umowy 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie po intensywnych negocjacjach w (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego (...)

Zgoda na przetwarzanie danych na zakupach...

Zgoda na przetwarzanie danych na zakupach...

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą, przetwarzają nasze dane do celów realizacji umowy, ale są też przypadki, gdy na dane działanie konieczna jest nasza zgoda. Wyrażam zgodę na… zakupowe dylematy W gorączce przedświątecznych zakupów warto poznać zasady, na (...)

Jak stosować RODO?

Jak stosować RODO?

Po analizie skarg, pytań i wpływających sygnałów, uwzględniając doświadczenia z pierwszego półrocza stodowania RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował 10 wskazówek dla administratorów pomocnych w stosowaniu tego rozporządzenia na (...)

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Resort finanów rozpoczął konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r. Czego dotyczą konsultacje? Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie (...)

Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera szczególny reżim prawny dotyczący przetwarzania danych osobowych usługobiorców. Naczelnym aktem prawnym dotyczącym tej materii pozostaje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Jednakże przepisy tej ustawy znajdą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Operator serwisu internetowego (agent) ma zawarte umowy agencyjne z dostawcami usług noclegowych (zleceniodawcy) i występuje wobec klientów jako agent turystyczny (działa na zlecenie dostawców, a nie klientów). Klienci podczas rezerwacji podają dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, miejsce (...)

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie podejmie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pracodawcy, żadnego dodatkowego (...)

Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych

Jakie dane/formę powinna zawierać umowa powierzania przetwarzania danych osobowych podpisywana, np. w ramach umowy na usługi hostingowe? Umowy z tego zakresu są zazwyczaj tzw. umowami o świadczenie usług. Usługi te jednak zazwyczaj definiowane są opisowo, poprzez określenie charakteru takiej (...)

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej? Niniejsza opinia prawna zawiera następujące wzory:  1. wzór umowy spółki jawnej,  2. wszystkie formularze niezbędne do zarejestrowania spółki jawnej w KRS, w tym formularze zgłoszenia do Urzędu (...)

Umowa dzierżawy gruntu na czas określony

Umowa dzierżawy gruntu na czas określony

Czy Wydzierżawiający umieszczając w treści umowy dzierżawy gruntu zawieranej na czas określony poniższe klauzule, nie narusza kodeksu cywilnego lub też ustawy o ochronie danych osobowych: "1.Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron po uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniu (...)

Rozłożenie należności na raty a przedawnienie

Rozłożenie należności na raty a przedawnienie

Pan X otrzymał list od operatora telekomunikacyjnego z informacją, że jeżeli w terminie 2 tygodni nie spłaci długu z nieopłaconych rachunków to operator sprzeda dług firmie windykacyjnej. Pan X na list nie odpowiedział, nie złożył sprzeciwu. Czy można traktować milczenie Pana X, czyli (...)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, że dana firma lub osoba nie jest skazana, nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych? (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, ja zaś mam kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie (...)

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?

Dzisiaj dowiedziałam się w banku że jestem wpisana do MIG-RB od 2014 roku. Wpisał mnie tam mój bank. Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB? Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Z 2015r. Nr 128 – j.t.) (...)

Okazanie dowodu osobistego

Okazanie dowodu osobistego

Czy jako szkoła językowa - możemy zgodnie z prawem żądać od nowych kursantów - potencjalnych kandydatów okazania dowodów osobistych? Konkurencja wciela się w przyszłych kursantów, zapisując się na bezpłatne lekcje pokazowe, wynoszą informacje, sposób prowadzenia zajęć, liczbę sal, (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna samochodu? Kiedy powinienem przekazać właścicielowi gotówkę, jakie dokumenty powinienem podpisać, czy prawo przewiduje możliwość unieważnienia umowy sprzedaży, jeśli auto zawiera ukryte wady, które kupujący zauważy np. na drugi dzień po (...)

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Zarządca w umowie najmu nie podaje właściciela nieruchomości, którego reprezentuje. Podejrzewam,że celowo, ponieważ właściciel nieruchomości nie żył w chwili podpisywania umowy najmu. Problem jest dosyć skomplikowany. Niebawem do niego powrócę. Zainwestowałem w to mieszkanie sporo środków. (...)

Polisa OC przy darowiźnie

Polisa OC przy darowiźnie

Moja żona otrzymała używany samochód osobowy w prezencie od swojego ojca na podstawie umowy darowizny. Samochód został przerejestrowany na moją żonę i ubezpieczony w tej samej firmie w której był poprzednio ubezpieczony na nowej polisie z związku z tym, że mój teść nie przekazał mojej (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem dokumentów, a przyczynieniem się do powstania szkody (a co dopiero w 100%) w takim samym stopniu (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi. Często ww. samochody zakupione były od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W tej sytuacji, gdy sprzedaję mogę wystawić nabywcy fakturę VAT marża. Jak prawidłowo ewidencjonować w rejestrze zakupów? (...)