Uzupełnienie braków pozwu a opłata

Pytanie:

W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu powód może wnieść go ponownie. Jeżeli pozew nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Czy w takim przypadku należy ponownie wnieść wpis sądowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzupełnienie braków pozwu a opłata

13.12.2004

Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem zwrotu pisma uiścił opłatę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu zwraca pismo. 

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Reasumując należy stwierdzić, że zwrot pozwu może być skutkiem braków formalnych, jakie są przewidziane dla pisma (pozwu) jak i również z powodu jego nieopłacenia.

Zatem jeśli pismo jest opłacone, a nie posiada innych elementów jak np. w przypadku pozwu brak określenia czego domaga się powód, to w razie uzupełnienia tych wymagań nie trzeba ponownie wnosić opłaty, gdyż pismo było już opłacone. Nie ma bowiem podstawy prawnej do żądania dwukrotnej opłaty od tego samego pisma.

Prosimy również o zapoznanie się z poniższą poradą

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Potrzebujesz porady prawnej?