Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Pytanie:

Nie jestem prawnikiem. Czy używanie w nazwie firmy " Kancelaria prawna..." itp. jest zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.7.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jako osoba nie wykonująca zawodu prawnika nie może Pan oznaczyć tak swojego przedsiębiorstwa, gdyż wprowadza to w błąd Pańskich klientów. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynami nieuczciwej konkurencji jest w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Jeżeli działalność Pana ma być prowadzona w formie spółki prawa handlowego, spółka o proponowanej firmie niezgodnej z przedmiotem działalności, nie zostanie zarejestrowana, jako niespełniająca wymogu prawdziwości firmy. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo działalności gospodarczej zakład główny przedsiębiorcy powinien być oznaczony na zewnątrz, a oznaczenie to powinno zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy - zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Oznaczenie to powinno być prawdziwe. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera przepisy karne, zgodnie z którymi: Kto, umyślnie oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo zataja ryzyko, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i wyrządza w ten sposób istotną szkodę klientowi, podlega karze aresztu albo grzywny. Dlatego też należy uznać, że oznaczenie niezgodne z prawem wykonywania działalności, na jaką oznaczenie by wskazywało jest sprzeczne z prawem. Pomijamy tu aspekty moralne takiego oznaczenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: