Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Pytanie:

"Jaki akt prawny określa warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski?"

Odpowiedź prawnika: Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Polski są uregulowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Zgodnie z art. 13 cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Polski jeśli posiada ważny dokument podróży. Pojęcie to definiuje art. 4 ust. 1 ustawy, w myśl którego dokumentem podróży jest dokument uznany przez właściwy organRzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika