Właściwość sądu, możliwość zmiany sądu

Pytanie:

Mam problem- gdzie należy złożyć do sądu pozew? Czy tam gdzie mieszka pozwany, czy tam gdzie mieszka powód? Ja jestem powodem i mieszkam w G. Strona pozwana czyli urząd pracy znajduje się w K. i nie wiem, gdzie należy złożyć taki pozew, gdyż suma przekracza 18.000 tyś zł. Mam wątpliwości co do tego sądu w K., gdyż osoba, którą chcę pozwać ma liczne znajomości w tej miejscowości, powoływała się na nie w rozmowie w urzędzie. Gdzie należy złożyć taki pozew,czy w jakiś sposób można uniknąć złożenia go w K. gdyż nie mam zaufania co do tego sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.7.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu, możliwość zmiany sądu

 Ogólną reguła jest, iż powództwo wytacza się przed sąd miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego. wynika to z art. 27 kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże stosownie do treści art. 34 kodeksu postępowania cywilnego, powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu wykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy winno być stwierdzone dokumentem. Natomiast, gdyby powództwo miało dotyczyć spraw z zakresu prawa pracy (wynikające ze stosunku pracy), wówczas powództwo takie może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Właściwość powyższa wynika z art. 461 par. 1 k.p.c.

Porady prawne

Zgodnie z art. 30 k.p.c., powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Z opisywanej sytuacji nie wynika dokładnie, czy chce Pan pozwać Urząd Pracy, czy też konkretnego pracownika za wyrządzoną Panu szkodę, czy też o zapłatę należnej Panu kwoty. Wydaje się jednak, że pozwać trzeba będzie urząd reprezentowany przez jego dyrektora. Dopiero ten będzie miał ewentualne roszczenie regresowe do pracownika.

 Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. Jeśli sąd, do którego wniesiono pozew okazał sie właściwym, to nie ma możliwości zmiany właściwości miejscowej sądu poprzez podanie okoliczności dużej odległości dla jednej ze stron postępowania. Kodeks postępowania cywilnego w odróżnieniu od kodeksu postępowania karnego nie zna możliwości zmiany właściwości miejscowej sądu z uwagi na tą właśnie okoliczność

Jednocześnie polecamy zapoznanie się z informacją prawną: Do którego sądu skierować pismo? Właściwość sądu

Jeżeli natomiast chodzi o Pana obawy o brak obiektywności sądu, wskazać można na instytucję wyłączenia sędziego. Wyłączenie takie może nastąpić w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 48 k.p.c., wyłączenie sędziego może nastąpić, jeżeli: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator. Ponadto, strona lub sam sędzia może żądać wyłączenia ze sprawy, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Przepisy o wyłączeniu sędziego stosuje się także do wyłączenia ławnika (art. 54 k.p.c.). W analizowanym przypadku może Pan złożyć wniosek o wyłączenie ławnika na podstawie powołanego punktu 1. Sąd bowiem orzeka w składzie sędziego i dwóch ławników tylko w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach ze stosunków rodzinnych z wyjątkiem spraw o alimenty.

Jeżeli natomiast chodzi o właściwość rzeczową sądu, to w niniejszej sprawie, w sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi 18.000 zł, właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Jak określa się w prawie właściwość sądu? Właściwość sądu może być określona przez przepisy ustawy, umowy pomiędzy stronami oraz może być to tzw. właściwość delegacyjna. Właściwość ustawowa – jest określona przez przepisy ustawy. Wyznaczenie sądu odbywa się przez (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.  Jakie zmiany w procesie karnym przewidziano? Przygotowana przez Ministerstwo (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Umowna właściwość sądu

Umowna właściwość sądu

Chcąc wystąpić z roszczeniem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy najpierw ustalić sąd do którego nasz pozew zostanie złożony. Często przy wyznaczeniu sądu według właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej okazuję się, że będzie to sąd położony daleko od miejsca (...)

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Czym jest postępowanie nakazowe? Postępowanie nakazowe jest jednym ze szczególnych postępowań procesu cywilnego, którego skutkiem jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uzyskane w ten sposób orzeczenie sądu, ma szczególną moc, nawet bez konieczności (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe (...)

Który sąd będzie właściwy do ponownego rozpoznania sprawy karnej po zmianie przepisów?

Który sąd będzie właściwy do ponownego rozpoznania sprawy karnej po zmianie przepisów?

W niniejszej sprawie wyrokiem Sądu Rejonowego dla K. w K. z dnia 15 grudnia 2006 r. Marian Ch. został uznany za winnego trzykrotnego popełnienia występku i skazany na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych, w wysokości po 50 zł każda. Od powyższego (...)

Zmiana statusu przestępstwa a właściwość sądu

Zmiana statusu przestępstwa a właściwość sądu

Sąd odpowiedział na pytanie czy zmiana ustawowego zagrożenia czynu określonego w art. 197 § 3 kk nadająca mu status zbrodni w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2005r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy, powoduje zmianę właściwości (...)

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem obywatelką Polski, od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem Francji, tam też mieszkam. Nasz syn ma podwójne obywatelstwo oraz 2 paszporty. Jestem ofiarą przemocy domowej, alkoholizmu małżonka, ciągłych gróźb dotyczących odebrania mi (...)

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  Jakie są ogólne warunki wnoszenia pism procesowych? Pisma procesowe wnosi się do sądu w sposób „tradycyjny”, tzn. napisane odręcznie, na maszynie, w formie wydruku komputerowego, podpisane przez strony i złożone na dzienniku podawczym danego sądu bądź wysłane (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym  Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, aby zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres (...)

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

Nie ma chyba przesady w stwierdzeniu, że system prawa podatkowego jest najbardziej skomplikowanym i najbardziej dynamicznie zmieniającym się obszarem prawa. Charakteryzuje się również tym, że dotyka  każdego człowieka niezależnie od jego woli, Chcąc uniknąć kłopotów, podatnik (...)

Do którego sądu złożyć pozew o zapłatę?

Do którego sądu złożyć pozew o zapłatę?

Dochodząc swojej należności, musimy oprócz zebrania odpowiednich dowodów, sformułować odpowiednie zapisy w pozwie. Jednym z najistotniejszych jego elementów, jest wskazanie Sądu do którego będziemy go kierować. Przepisy prawa w ramach właściwości miejscowej sądów, (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Sąd właściwy miejscowo względem skargi na czynności komornika sądowego – najważniejsze zmiany z września 2016 r.

Sąd właściwy miejscowo względem skargi na czynności komornika sądowego – najważniejsze zmiany z września 2016 r.

            Postępowanie egzekucyjne w sposób daleko idący ingeruje w prawa dłużnika, w szczególności w zakres jego interesów majątkowych. Szczególny charakter tego postępowania polega na konieczności równoczesnego jak najpełniejszego (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Rozszerzenie pozwu w trakcie procesu

Rozszerzenie pozwu w trakcie procesu

Mam zawartą z kontrahentem umowę, wedle której powinien on spłacać prowizję za pomoc w zawarciu dla niego kontraktów. Prowizja obejmuje czynności już wykonane i jest spłacana w stałych miesięcznych ratach. Niestety kontrahent zaczął zalegać z częścią jednej raty, a w kolejce czekają (...)

Rozszerzenie powództwa

Rozszerzenie powództwa

Spółka z o.o. wniosła pozew przeciw osobie cywilnej. Sąd nadał sprawie sygnaturę akt i wezwał do wniesienia wpisu. Spółka postanowiła rozszerzyć powództwo. Do kiedy można powiększyć powództwo ? Na jakim formularzu je wnieść? Czy i kiedy trzeba uiścić opłatę za rozszerzenie powództwa? (...)

Zmiana pozwu

Zmiana pozwu

Wystąpiłem z pozwem o zachowek. Opłaciłem opłaty sądowe. Niedługo sprawa. Z lektury odpowiedzi dowiedziałem się, że suma może być wyższa - akty darowizny. Czy muszę pisać nowy pozew? Nowa sprawa o 11000 zł czy i w jaki sposób skompletować pozew, który jest w sądzie? Zmiana powództwa (...)

Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym o przywrócenie władzy rodzicielskiej matce na jej wniosek i równocześnie o pozbawienie władzy rodzicielskiej na wniosek PCPR w O. W trakcie postępowania dziecko zostało przeniesione do rodziny zastępczej w innym województwie w K. Do sądu w K. zostały przeniesione (...)

Czym się różni uchylenie od zmiany zaskarzonego

Czym się różni uchylenie od zmiany zaskarzonego

Firma windykacyjna kupiła moje przedawnione roszczenia i uzyskała klauzulę wykonalności w sądzie odległym ode mnie kilkaset kilometrów. O tym fakcie dowiedziałem się dopiero od komornika. Do sądu wniosłem sprzeciw od nakazu domagając się ponownego rozpatrzenia sprawy w sądzie miejscowym (...)

Bezskuteczność zniesienia wspólności majątkowej

Bezskuteczność zniesienia wspólności majątkowej

Wystąpiłem z powództwem przeciwko małżonkowi dłużnika (skarga pauliańska) o uznanie za bezskuteczne wobec mnie rozwiązania małżeńskiej wspólności ustawowej i przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiącej obecnie własność małżonki dłużnika (postanowienie sądu wydane w wyniku (...)

Alimenty a regres

Alimenty a regres

W związku z tym, że zgodnie z wyrokiem sądu matka była pełnomocnikiem małoletnich dzieci upoważniona do odbioru alimentów, to czy w chwili obecnej odrębne pełnomocnictwo jest potrzebne od dorosłych dzieci zwłaszcza, że to ona z całkowicie własnych środków je wówczas utrzymywała? Państwo (...)

Zmiana powództwa

Zmiana powództwa

Do jakiego momentu można zmienić treść pozwu już złożonego do sądu? Termin rozprawy już wyznaczono. Czy można na pierwszej rozprawie złożyć na piśmie treść nowego pozwu (sprawa cywilna)? Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu (np. jeśli pierwotnie (...)

Właściwość sądu i prokuratury.

Właściwość sądu i prokuratury.

Sędziowie sądu rejonowego i okręgowego w okręgu, którego popełniono przestępstwo udaremnili postępowanie karne. Po kilku latach sprawą zajmują się ci sami sędziowie, którzy są zainteresowani obecnie toczącym się postępowaniem karnym i oczywiście jego wynikiem. Wniosek o wyłączenie (...)

Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

W sądzie w miejscu mojego zamieszkania złożyłem powództwo wobec wielu banków. Powództwo dotyczy przyznawania mi kredytów w stanie chorobowym uniemożliwiającym świadome podejmowanie decyzji. Ostatnio otrzymałem pozew w tej sprawie od jednego z pozwanych banków. Jak połączyć mój zbiorczy (...)

Procedura uchylenia bądź zmiany alimentów

Procedura uchylenia bądź zmiany alimentów

Jak wygląda procedura uchylenia bądź zmiany alimentów? Na wstępie wskazujemy, iż pismem odpowiednim w niniejszej sprawie będzie pozew, a nie wniosek. Postępowanie prowadzone będzie w trybie procesowym (wnioski wszczynają postępowanie nieprocesowe). Właściwość sądu reguluje art. 32 w (...)

Sądowe dochodzenie roszczeń okresowych

Sądowe dochodzenie roszczeń okresowych

Pożyczono kwotę 40 tys. zł. Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zwrot pożyczki miał następować w równych, comiesięcznych ratach po 4 tys. Po spłaceniu dwóch rat dłużnik przestał spłacać raty. Zalega już z pięcioma ratami i raczej nie ma (...)

Odszkodowanie za naruszenie prywatności

Odszkodowanie za naruszenie prywatności

Bez mojej wiedzy zostałem ojcem i zostały zasądzone alimenty ode mnie na rzecz dziewczyny, której nie znam a miałem z nią przygodny kontakt. O sprawie nic nie wiedziałem, gdyż od półtorej roku przebywam poza miejscem zameldowania (zmieniłem pracę). Mam na utrzymaniu niepracującą żonę (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani nie chce się wyprowadzić. Co moge w takiej sytuacji zrobić? Niniejsza opinia prawna została (...)