Wniosek o wpis otwarcia likwidacji

Pytanie:

Gdzie i na jakich formularzach należy zgłosić wniosek o wpis otwarcia likwidacji spółki z.o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek o wpis otwarcia likwidacji

Wniosek o wpis otwarcia likwidacji składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki, której wpis dotyczy. Wpis otwarcia likwidacji do rejestru ma charakter deklaratoryjny – otwarcie to następuje z chwilą zajścia przyczyny rozwiązania spółki. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-Z61, do którego należy załączyć formularz KRS-ZR oraz formularz KRS-ZK. W przypadku gdy w spółce ustanowiony był prokurent, należy załączyć formularz KRS-ZL, celem wykreślenia z rejestru prokurenta, jako że zgodnie z art. 284 § 1 k.s.h. otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. Jako materialną podstawę wpisu należy załączyć dokument, z którego wynika, iż zaszła przyczyna rozwiązania spółki (np. uchwałę wspólników). Jak już wyżej wskazano w art. 277 § 2 k.s.h. wymaga się, aby do zgłoszenia otwarcia likwidacji załączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Niemniej jednak należy uznać, że w przypadku, gdy likwidatorami są członkowie zarządu, których podpisy są ujawnione w aktach rejestrowych z tytułu prawa reprezentowania spółki, obowiązek ten staje się bezprzedmiotowy. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku adresów likwidatorów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: