Wydanie certyfikatu przez pracodawcę

Pytanie:

Zwalniam się z firmy, która zapłaciła mi za uprawnienia serwisanta kas fiskalnych, pracodawca nie zastrzegł sobie zwrotu kosztów przed kursem, a teraz nie chce mi wydać certyfikatu i plombownicy. Czy jest to zgodne z przepisami, przecież to ja kończyłem kurs i uprawniania są wydane na moje nazwisko, a uprawnienia robiłem na polecenie pracodawcy, a nie na moją prośbę. Czy pracodawca może nie wydać pracownikowi dodatkowych uprawnień jakie zrobił na jego koszt?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wydanie certyfikatu przez pracodawcę

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie pracy w art. 103 pracodawca winien ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Często pracodawcy wysyłając pracowników na szkolenia zawierają z nimi umowę dotyczącą pozostawania w pracy przez jakiś okres czasu. Wynika to stąd, że pracodawca ponosi znaczne koszty związane z wysłaniem pracownika na takie szkolenie. Z takich umów wynika, że w przypadku odejścia przez pracownika z pracy z jego winy(pracownik wypowie umowę o pracę, zostanie zwolniony bez wypowiedzenia z jego winy, porzuci pracę), przed ustalonym okresem (nie dłuższym niż 3 lata) pracodawca nakłada na pracownika obowiązek zwrotu kosztów przez niego poniesionych w związku ze szkoleniem. Jeżeli pracodawca nie uzależnia wysłania pracownika na szkolenie od podpisania tej umowy, zawarcie jej nie jest konieczne. Umowa ta nie uprawnia jednakże pracodawcy do odmowy wydania certyfikatu, a jedynie pozwala na dochodzenie kosztów, jakie poniósł w związku ze szkoleniem pracownika. W Pana przypadku nie wiemy jednakże, czy jakaś dodatkowa umowa została zawarta między Panem, a pracodawcą.

Porady prawne

Jeżeli chodzi o kwestię wydania certyfikatu może się Pan zwrócić do pracodawcy z żądaniem wydania rzeczy (certyfikatu) zgodnie z art. 222 §1 Kodeksu cywilnego. Jednakże w celu uniknięcia sporu, może Pan również zwrócić się do podmiotu przeprowadzającego szkolenie (wydającego takie uprawnienie) o wydanie duplikatu takiego certyfikatu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne