Wysokość emerytury na rękę

Pytanie:

Pracownica w wieku 55,5 lat, z ponad 30-letnim stażem pracy, otrzymała decyzję o wysokości przyznanej emerytury. Jak obliczyć emeryturę netto, a więc kwotę otrzymywaną \"na rękę.\"

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość emerytury na rękę

4.1.2007

Z emerytury będzie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Za osobę pobierającą emeryturę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota emerytury, renty pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze.

W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez ZUS jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.   

Zgodnie z przepisami ustawy pdof organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?