Żądanie odsetek od dłużnika

Pytanie:

"Kiedy można żądać od dłużnika odsetek?"

Odpowiedź prawnika: Żądanie odsetek od dłużnika

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia
pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Opóźnienie powstaje w dniu następnym po dniu, do którego płatność miała być wykonana. Od tego czasu odsetki stają się wymagalne osobno do każdego dnia opóźnienia. Odsetki wymagalne będą od dnia wskazanego
powyżej, naturalnie wezwać będzie trzeba stronę do uiszczenia odpowiedniej kwoty wraz z odsetkami. Nie jest to jednak wymóg, aby móc dochodzić później odsetek, np. na drodze sądowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika