Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

Pytanie:

Komornik zablokował konta pracodawcy, zezwolił jednak na dokonanie wypłaty. Z poborów pracowników potracane są różne należności i zobowiązania (pracownikowi starcza pensji z nawiązka). Jednak potraconych należności nie przekazano dalej, jak twierdzi pracodawca, banki nie dokonały przelewów z powodu blokady komorniczej.Kto w wypadku blokady kont pracodawcy przez komornika ponosi odpowiedzialność jeżeli nie dokonano płatności: 1. ubezpieczenia - a postaje przyczyna roszczenia o odszkodowanie, 2. wierzytelności, za ktore pracodawca zgodzil się przekazywać pieniądze z poborów pracownika - a minął termin płatności, 3. składek związkowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

W opisywanym przypadku należy sięgnąć do przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji z rachunku bankowego. Zastosowanie będzie mieć przede wszystkim przepis art. 890 § 2 i 2¹. Zgodnie z tymi przepisami wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi.  Bank dokonuje wypłat na podstawie zezwolenia komornika. Możliwa jest więc wypłata z zajętego rachunku z przeznaczeniem na bieżące a nie za zaległe pobory.

Porady prawne

W przypadku egzekucji sądowej bank dokonuje wypłaty na podstawie zezwolenia komornika (taka zgoda nie jest potrzebna w przypadku egzekucji administracyjnej). Pracodawca składa komornikowi listę płac i to na jej podstawie organ wydaje zezwolenie na wypłacenie poborów. Zezwolenie to przekazywane jest do banku. Jeżeli bank otrzymał taki dokument, to zobowiązany jest bezwzględnie do wypłaty kwot w nim wskazanych.

Jeżeli jednak bank naruszy przepisy dotyczące jego obowiązków w zakresie egzekucji z rachunków bankowych ponosi on odpowiedzialność za szkodę, którą takim działaniem wyrządził.

W zależności więc od okoliczności sprawy będzie rozkładał się ciężar odpowiedzialności. Jeżeli komornik nie dostarczył do banku dokumentu zezwolenia na wypłatę wynagrodzenia, odpowiedzialność będzie ponosił ten właśnie organ. Jeżeli z kolei wypłaty nie dokonał bank, mimo, że dysponował zezwoleniem na wypłatę wynagrodzeń, naprawienia szkody należałoby dochodzić od banku. Jeżeli natomiast to pracodawca wprowadza w błąd pracowników twierdząc, że nie odprowadził należnych składek z uwagi na działanie banku, to do niego należy skierować swoje roszczenia. Wypłata wynagrodzeń za pracę najczęściej nastąpi do rąk dłużnika, który prowadzi zakład pracy i zatrudnia pracowników. 

Chodzi przy tym jednak jedynie o składki na ubezpieczenie i ewentualnie należności alimentacyjne, gdyż tylko te są ustawowymi ciężarami, o których mowa w art. 890 kpc. Wskazuje się, że bank może realizować przelewy na rachunek ZUS (składki ubezpieczeniowe">pl/domowy/ubezpieczenia-spoleczne/skladki-1/artykuly/zasady-finansowania-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe.html" >składki ubezpieczeniowe) i Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych)- tak np. Wojciech Zręda w „Praktycznych wyjaśnieniach" do Kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 2001-2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Pod pojęciem wynagrodzenia za pracę nie mieszczą się jednak inne składki, o których Pan wspomina w stanie faktycznym pod warunkiem, że nie stanowią one wynagrodzenia za świadczoną pracodawcy pracę albo nie stanowią składników wynagrodzenia, który pracownik zdecydował się przeznaczyć np. na utrzymanie związków zawodowych- zatem składki związkowe również powinny być przekazane. Co do zasady więc, jako, że obowiązany do odprowadzania w/w składek jest pracodawca, wierzyciele z poszczególnych tytułów winni się skierować z roszczeniami do pracodawcy, a ten powinien się zwrócić z roszczeniem regresowym do banku, który uniemożliwił wykonanie jego zobowiązań.

Wobec posiadacza rachunku bankowego bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek naruszenia przepisów o egzekucji na ogólnych zasadach prawa cywilnego (art. 415 lub art. 471 kc).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne