Zapis w Statucie, a nowa forma działaności?

Pytanie:

"Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Nasza działalność opiera się na działalności statutowej, zatwierdzonej przez Organizatora (samorząd). Chcemy zorganizować koncert połączony ze szkoleniem. Na fakturze dla instytucji zakupującej biilety wstępu, wpisalibyśmy za przeprowadzenie szkolenia. Jednakże nie ma takiej formy- prowadzenie szkoleń wpisanej do Statutu. Czy możemy być wykonawcą tej usługi?"

Odpowiedź prawnika: Zapis w Statucie, a nowa forma działaności?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 114 poz. 493) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Stanowi ona również, że:

 

Art. 13. 1. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

 

Statut zawiera:

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;

2) zakres działalności;

3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;

4) określenie źródeł finansowania;

5) zasady dokonywania zmian statutowych;

6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

 

W statucie wskazany musi więc być zakres działalności instytucji kultury. Z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2010 r. (Nr VI/16/2010) wynika, że: „Zapisy statutu powinny być wystarczająco jasne, czyli określać o jaką działalność chodzi aby przy powstaniu praktycznych wątpliwości związanych z działalnością instytucji kultury, to właśnie statut stanowił punkt odniesienia pozwalający rozwiać określone kontrowersje. Instytucja kultury powinna działać w takim zakresie, jak wynika to z jej statutu”. Jeżeli zaś ze statutu wynika, iż planowane przez Państwa zorganizowanie szkolenia nie wchodzi w zakres statutowej działalności podmiotu – podjęcie tego działania należy ocenić jako niedopuszczalne.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika