Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

Pytanie:

Jeśli nauczyciel pracuje w trzech szkołach - łącznie 1,5 etatu, to czy w każdej z tych szkół jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w takiej wysokości jak zatrudnieni na pełnym etacie? Jeśli w jednej szkole pracuje małżeństwo to czy obojgu przysługują świadczenia, czy tylko jednemu z nich? Czy takie same przepisy mają zastosowanie w przypadku małżeństwa pracownik - emeryt?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

To w jakiej wysokości i czy w ogóle pracownik jest uprawniony do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa regulmain tego funduszu. W praktyce oznacza to, że w każdym z zakładów pracy mogą obowiązywać odrębne zasady. Regulamin może na przykład przewidywać, iż pracownik zatrudniony na poł etatu otrzymywać może świadczenia z funduszu w innym, pomniejszonym wymiarze. Jeżeli chodzi o osoby uprawnione do świadczeń socjalnych z funduszu to zgodnie z ustawą są nimi nie tylko sami pracownicy, ale i ich rodziny oraz emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. Zgodnie z Kartą nauczyciela natomiast z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Natomiast dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne