Zawieszenie wykonania kary

Pytanie:

W stosunku do jednej osoby wydano dwa wyroki w zawieszeniu, które uprawomocniły się po odrzuceniu w obu przypadkach apelacji na przestrzeni tygodnia. Obecnie ta osoba ma trzecią sprawę za czyn popełniony przed uprawomocnieniem się poprzednich wyroków. Jakiego wyroku można się spodziewać w przypadku uznania winnym? Czy może to być wyrok w zawieszeniu? Czy też będzie kara bezwzględnego więzienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie wykonania kary

31.3.2007

W świetle przepisów kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się co do zasady, gdy sprawca zostaje skazany w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej. W stosunku do takiego sprawcy sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Z recydywą specjalną wielokrotną mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, a następnie po odbyciu łącznie co najmniej roku kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie przestępstwo umyślne. W opisanej sytuacji nie zachodzi popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy, gdyż sprawa nie odbył kary w całości ani w części. Sąd może warunkowo zawiesić orzeczoną karę, jeżeli uzna, że będzie to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Inną kwestią jest zarządzenie wykonania już orzeczonych kar. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Z treści pytania wynika, że skazany popełnił przestępstwo po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się. W takim wypadku sąd może zarządzić wykonanie orzeczonych kar.

Potrzebujesz porady prawnej?