Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

Pytanie:

Prezydent Miasta ogłosił w prasie lokalnej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (art. 11 upzp). Na składanie wniosków do projektu studium wyznaczono 21 dni roboczych. Wniosek złożyłem w terminie. Po 6 miesiącach wystąpiłem z zażaleniem do Rady Miejskiej na niezałatwioną sprawę (art. 247 KPA). Mój wniosek do studium miał charakter zgodny z art. 241 KPA.Czy Prezydent Miasta ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na wnioski do studium ? (art. 247 i art. 238 KPA)

Masz inne pytanie do prawnika?

1.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium w pierwszej kolejności ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia

Porady prawne

W dalszej kolejności wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt studium rozpatrując te wnioski. Ustawa nie określa terminu rozpatrzenia wniosków ani nie wprowadza obowiązku udzielenia odpowiedzi na nie. Można mówić o tym, iż wnioski te są jeszcze rozpatrywane, w toku sporządzania studium. Skarga na bezczynność wydaje się niezasadna.

Natomiast rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo marszałka województwa o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczących projektu tego planu albo wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego województwa - nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne