Zażalenie na odrzucenie zażalenia

Pytanie:

W postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz odrzucił moje zażalenie na swoje wcześniejsze postanowienie - w mojej opinii całkowicie bezpodstawnie. Chciałbym więc złożyć zażalenie na odrzucenie zażalenia (art. 394 par. 1. pkt. 11 k.p.c.), ale jednocześnie chciałbym, żeby to nowe pismo od początku do końca rozpatrywał ktoś inny. Jeśli ta sama sędzia będzie decydować o nadaniu biegu sprawie, może znowu napisać, że odrzuca zażalenie na odrzucenie zażalenia jako niemieszczące sie w dopuszczalnym katalogu. Czy zażalenie na odrzucenie zażalenia może zostać kolejny raz odrzucone przez tego samego sędziego? Jeśli tak, to czy można jednocześnie złożyć wniosek o wyłączenie sędziego tak, aby w ogóle tego pisma nie dotykał?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.8.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na odrzucenie zażalenia

Art. 394 par. 1 pkt 11 kodeksu postępowania cywilnego, na mocy odesłania przewidzianego w art. 229 Prawa Upadłościowego i Naprawczego (dalej: PrUpiN), stanowi wystarczającą podstawę prawną do złożenia zażalenia na postanowienie sędziego komisarza o odrzuceniu zażalenia. Co jednak istotne, rozpoznanie zażalenia na postanowienie sędziego komisarza nie leży w gestii tego sędziego komisarza, lecz sądu upadłościowego. Stosownie do treści art. 150 ust. 1 PrUpiN, sąd upadłościowy orzeka w składzie jednego sędziego zawodowego. Natomiast w przedmiocie zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza orzeka sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Co jednak istotne, ustęp trzeci powołanej normy dodaje, że jeżeli sąd rozpoznaje zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza, w skład sądu nie może wchodzić sędzia-komisarz. Przepis ten rozwiewa zatem wątpliwości wyrażone w pytaniu, odnoszące się do organu rozpatrującego zażalenie na postanowienie sędziego komisarza.

Porady prawne

Warto dodać, że w toku postępowania upadłościowego można żądać wyłączenia sędziego, należy jednak wykazać zaistnienie którejkolwiek z przesłanek wyłączenia sędziego uregulowanych w art. 48-49 kodeksu postępowania cywilnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 157 Kodeksu postępowania cywilnego, z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje protokół. Z posiedzenia niejawnego sporządza się zaś notatkę urzędową, jeżeli nie wydano orzeczenia.  Czy sędzia (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać (...)

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

  Co to jest zażalenie? Zażalenie to jeden ze środków zaskarżenia, przysługujący na postanowienie sądu. Zażalenie przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Ten środek zaskarżenia wnosi się do sądu wyższej instancji. I tak zażalenie wnosi się do (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Czy zażalenie wniesione do niewłaściwego sądu podlega odrzuceniu?

Czy zażalenie wniesione do niewłaściwego sądu podlega odrzuceniu?

W dniu 15 maja 2013 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (czyli w składzie powiększonym, po przedstawieniu sprawy przez skład trzech sędziów), rozpatrywał następujące zagadnienie: Czy zażalenie wniesione do niewłaściwego sądu podlega odrzuceniu? Po rozpatrzeniu sprawy (...)

Uzupełnianie braków formalnych nie zawsze jest celowe

Uzupełnianie braków formalnych nie zawsze jest celowe

Po wniesieniu przez stronę zażalenia na postanowienie wojewódzki sąd administracyjny najpierw wezwał stronę do uzupełnienia braków formalnych tego zażalenia, a następnie – po ich uzupełnieniu – zażalenie odrzucił, jako wniesione po terminie. Sprawa na skutek zażalenia (...)

Uchwała siedmiu sędziów SN na temat składu właściwego dla odrzucenia \

Uchwała siedmiu sędziów SN na temat składu właściwego dla odrzucenia \"zażalenia poziomego\"

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - uznał SN. ##baner## Zagadnienie prawne W dniu 1 lipca 2021 r., po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego (...)

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne związane z następującym pytaniem prawnym czy w myśl zasady wynikającej z treści art. 397 § 2 k.p.c. do zażaleń sporządzanych przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, a niespełniających wymagań w zakresie - wskazania zaskarżonego (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Jaka opłata od zażalenia na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności?

Jaka opłata od zażalenia na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności?

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika zarządził zwrot wierzycielom pisma obejmujące zgłoszenie wierzytelności. Wierzyciel złożył zażalenie. W toku rozpatrywania tego zażalenia Sąd Rejonowy rozważał, jaką opłatę należy pobrać od tego środka zaskarżenia i (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?

Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?

Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym? Czasem podatnikowi zdarza się nie dopełnić pewnych formalności w przepisanym prawem podatkowym terminie (np. wnieść odwołania od decyzji podatkowej). Czy w takim przypadku możliwość skutecznego dokonania opóźnionej czynności (...)

Nie na każde postanowienie służy zażalenie

Nie na każde postanowienie służy zażalenie

Sąd odwoławczy po rozpoznaniu zażalenia orzekł również o kosztach postępowania zażaleniowego. Strona nie zgodziła się z tym ostatnim rozstrzygnięciem i wniosła na nie kolejne zażalenie. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy takie zażalenie jest dopuszczalne na podstawie art. (...)

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik za udzielone przez podmioty lecznicze świadczenia zdrowotne jest powołany do przeprowadzania kontroli organizacji udzielania świadczeń. W szczególności uprawniony jest do weryfikowania sposobu oraz jakości udzielanych świadczeń. Przepisy prawa przyznają (...)

Usprawiedliwienie to nie zażalenie

Usprawiedliwienie to nie zażalenie

Sąd Rejonowy wezwał na rozprawę świadków, którzy jednak nie stawili się na rozprawie w wyznaczonym terminie. Dlatego Sąd nałożył na nich kary pieniężne po 2.700 zł. Świadkowie zostali zawiadomieniu o nałożeniu na nich kary. Jeden z nich – w imieniu wszystkich – (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Brak możliwości kontaktu bliskich z osobą tymczasowo aresztowaną a Konstytucja

Brak możliwości kontaktu bliskich z osobą tymczasowo aresztowaną a Konstytucja

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie ma możliwości złożenia przez osobę najbliższą zażalenia na zarządzenie prokuratora nieuwzględniające jej wniosku o kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną. Wyrok TK 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zażalenie na odrzucenie zażalenia

Zażalenie na odrzucenie zażalenia

Kupiłem od komornika nieruchomość. Sąd wydał już postanowienie o przysądzeniu własności 16 kwietnia 2007 r., dłużnik je zaskarżył, następnie sąd wezwał go do usunięcia braków formalnych zażalenia czy zaskarżenia w postaci wpłacenia do sądu kwoty 4000 zł. Dłużnik, czego się spodziewałem, (...)

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty stwierdza od razu prawomocność nakazu czy daje dłużnikowi czas na złożenie jakiegoś środka (...)

Podstawy odrzucenia zażalenia

Podstawy odrzucenia zażalenia

Toczy się sprawa w sądzie opiekuńczym. Uczestniczka wniosła zażalenie na postanowienie (to nie jest postanowienie końcowe) Sądu Rodzinnego zarzucając między innymi naruszenie art. 109 kro w zw. z art. 730 § 1 i art. 755 kpc. Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie nic nie wspominając o naruszeniu (...)

Apelacja a zarzuty od postanowień sądu I instancji

Apelacja a zarzuty od postanowień sądu I instancji

Toczy się sprawa cywilna. Sąd rejonowy odrzucił zażalenie złożone do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Rozumiem, że sąd rejonowy powinien powiadomić stronę skarżącą o odrzuceniu zażalenia. Jaka jest dalsza procedura związana z odrzuceniem zażalenia oprócz powiadomienia (...)

Zażalenie na postanowienie sądu

Zażalenie na postanowienie sądu

Czy jak wniosę zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego to Sąd Okręgowy nie będzie mógł go zmienić na moją niekorzyść? Czy obowiązuje tu ta sama zasada, co w przypadku apelacji od wyroku? Zakładając, iż pytanie dotyczy procedury cywilnej, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. (...)

Opłacenie zażalenie w postępowaniu upadłościowym

Opłacenie zażalenie w postępowaniu upadłościowym

Złożyłem zażalenie na postanowienie sędziego komisarza, ale zapomniałem go opłacić. W postępowaniu nie występuję jako przedsiębiorca i nie reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny. Czy takie zażalenie pozostaje bez rozpoznania czy też sąd wzywa do uzupełnienia wpisu? W postępowaniu (...)

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu

Pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do odpowiedzi na pozew. Uzasadnieniem była choroba pełnomocnika potwierdzona zwolnieniem lekarskim. Odpowiedź na pozew została złożona jeden dzień po terminie w trakcie trwania zwolnienia, wniosek o przywrócenie terminu zaś w ciągu 7 dni (...)

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu sąd wydał postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego. Jako wierzyciel złożyłem zażalenie na to postanowienie uzasadniając to tym, że jedno z moich wcześniejszych zażaleń na postanowienie sędziego-komisarza nie zostało (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych po apelacji

Zwolnienie od kosztów sądowych po apelacji

Złożyłam apelację od wyroku sądu pracy I instancji, a razem z nią wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd I instancji nie zwolnił mnie od kosztów, mimo że jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Chcę się odwołać od postanowienia, lub napisać ponownie wniosek o zwolnienie od kosztów, (...)

Tremin rozpatrzenia zażalenia

Tremin rozpatrzenia zażalenia

Złożyłem zażalenie na postanowienie sądu o odrzucenie sprzeciwu do nakazu zapłaty. Czy istnieje jakiś termin w którym to zażalenie powinno być rozpatrzone? Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął (...)

Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu

Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu

Podejrzewamy, iż doszło do uchybienia terminu na złożenie zażalenia w postępowaniu cywilnym. Jednak nie mamy pewności. Dlatego też złożyliśmy zażalenie z wnioskiem o ewentualne przywrócenie terminu. Czy było zasadne składanie wniosku o ewentualne przywrócenie terminu, czy jednak należało (...)

Zaskarżalność postanowień sądu

Zaskarżalność postanowień sądu

Sąd na posiedzeniu jawnym nie kończącym sprawy wydał postanowienie niekorzystne i niemożliwe do zrealizowania przez powoda. Jak zaskarżyć takie postanowienie lub skłonić Sąd do częściowego uchylenia postanowienia. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zażalenie do sądu II instancji (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością (...)

Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego

Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego

W czerwcu 2005 roku otrzymałem postanowienie sądu rodzinnego odrzucające mój wniosek o odsuniecie sędziego w oparciu o art. 53.1 wydane jednoosobowo przez skarżonego sędziego, jednak postanowienie nie miało uzasadnienia. Czy było to zgodne z prawem - brak uzasadnienia? W tej chwili trwa proces (...)

Czy odrzucenie apelacji można skarżyć zażaleniem?

Czy odrzucenie apelacji można skarżyć zażaleniem?

Sąd I instancji odrzucił apelację od wyroku częściowego jako spóźnioną. Jeśli dobrze rozumuję, to nie jest postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Czy przysługuje zażalenie na postanowienie sądu I instancji odrzucające apelację od wyroku częściowego jako spóźnioną (...)