Zbieg z egzekucją administracyjną

Pytanie:

Na mój wniosek, komornik sądowy zajął samochód mojego dłużnika, który to samochód jest częściowo przewłaszczony na bank jako zabezpieczenie kredytu. Komornik ten poinformował bank o zajęciu wskazując, że bank ma miesiąc czasu na wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego i że po tym terminie komornik przystąpi do sprzedaży tego samochodu. Bank nie wystosował powództwa przeciwegzekucyjnego, wiem to na pewno, minęło kilka miesięcy. Komornik sądowy wezwał mnie do uiszczenia zaliczki na oszacowanie samochodu, zaliczkę uiściłem, Wkrótce jednak okazało się, że nastąpił zbieg z egzekucja administracyjną, a to ze względu na zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Akta powędrowały więc do sądu, który wyznaczył naczelnika skarbowego do prowadzenia dalszej łącznej egzekucji. Nadmieniam jednak, że sąd utrzymał w mocy czynności egzekucyjne dokonane przez komornika sądowego. Po przejęciu postępowania egzekucyjnego przez naczelnika urzędu skarbowego, sprawa zaczęła się przeciągać, więc wystosowałem doń pismo ponaglające. W odpowiedzi zostałem poinformowany przez komornika skarbowego, że jeżeli chodzi o ten samochód, to komornik skarbowy wystosował pismo do banku zakreślając termin tygodniowy, aby bank wypowiedział się odnośnie tegoż przewłaszczenia (komornik mylnie napisał, że chodzi o zastaw). Odpisałem komornikowi skarbowemu, żeby tak nie robił, bo jest to bezpodstawne i żeby w ten sposób nie dawał bankowi kolejnej szansy na wywodzenie, że samochód został przewłaszczony a dłużnikowi kolejnej szansy na dalsze użytkowanie tegoż pojazdu. Wszak bank już miał szanse (miesiąc czasu) na skierowanie powództwo przeciwegzekucyjnego i nie zrobił tego, jeszcze gdy sprawę prowadził komornik sądowy. A sąd utrzymał w mocy czynności dokonane przez komornika sądowego i gdyby nie zbieg egzekucji, to samochód pewnie już zostałby sprzedany (a tak, to komornik sądowy zwrócił mi zaliczkę, przekazując akta). W odpowiedzi komornik skarbowy odpisał mi, że powoływanie się przeze mnie na kpc jest bezpodstawne, gdyż teraz egzekucja toczy się według ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozumiem z tej odpowiedzi, że komornik skarbowy (dziwnie sprzyjający bankowi i dłużnikowi, podobnie jak wiele innych urzędów w tym mieście) dłużnikowi mimo wszystko ma zamiar dać kolejną szansę bankowi na walkę o zwolnienie samochodu spod egzekucji. Czy komornik ma prawo tak postąpić, ignorując zdarzenia mające miejsce do tej pory, o których napisałem i ignorując jak rozumiem postanowienie sądu utrzymujące w mocy dokonane przez komornika sądowego czynności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbieg z egzekucją administracyjną

27.3.2008

Jak zostało wskazane w opisanym stanie faktycznym, doszło do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Sąd przyznał prowadzenie dalszej egzekucji organowi skarbowemu, zachowując jednocześnie czynności dokonane przez komornika sądowego (m.in. wyznaczenia bankowi terminu do wniesienia powództwa egzekucyjnego). Z momentem przejęcie egzekucji przez organ administracyjny, zobowiązany jest on podjąć działania na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 38 § 1 tej ustawy, kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu egzekucyjnego - w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa - z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania. Jak więc wynika z powyższego, postępowanie egzekucyjnego organu administracyjnego jest prawidłowe. Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 36 w/w ustawy, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów.

Fakt utrzymania w mocy czynności egzekucyjnego organu sądowego (komornika) nie wyklucza (a nawet nie może zakazać) stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosowanie przepisu art. 36 i 38 w/w ustawy nie "ignoruje" zdarzeń utrzymanych w mocy przez sąd (dokonanych przez komornika sądowego). Zdarzenia te nadal są ważne, natomiast organ administracyjny ma obowiązek działać w granicach wyznaczonego prawa przez przepisy w/w ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?