Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Pytanie:

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podali w nim, że są jedynymi właścicielami tej nieruchomości i w ten sposób otrzymali postanowienie jak i decyzję legalizującą samowolę budowlaną. Prokuratura przysłała mi pismo o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie mimo tego, iż dostarczyłem im dowodów m. in. protokołu z rozprawy administracyjnej, na której to wyszło, iż jestem współwłaścicielem tej nieruchomości. Złożyłem zażalenie na tę decyzję i otrzymałem zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia z uwagi na to, iż \"nie uznano mnie za pokrzywdzonego z uwagi na to, iż art. 233 kk. jest przestępstwem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, a nie konkretnej osobie. Zatem zażalenie przeze mnie złożone nie pochodzi od osoby uprawnionej do jego złożenia\". O co tu chodzi przecież w/w oświadczenie jest podpisywane pod odpowiedzialnością karną i nie ma się, komu tym zainteresować, co mam zrobić przecież oni piszą bzdury przestępstwo to zostało popełnione celem uzyskania decyzji administracyjnej. PINB nie chce składać doniesienia o popełnieniu przestępstwa i każe to robić mnie, a mnie mają gdzieś w prokuraturze i piszą, że to przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, jak tu chodzi o samowolę na moim gruncie. Co mam począć w tej sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.9.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Rzeczywiście przestępstwo z art. 233 kk stanowi przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Przepis art. 233 § 1 kodeksu karnego (kk) stanowi, iż podlega karze, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie (§ 2).

Porady prawne

W postanowieniu z dnia 23 kwietnia 2002 r. (I KZP 10/02,  LEX nr 53077) Sąd Najwyższy stwierdził, iż dopuszczalne jest przyznanie legitymacji pokrzywdzonego podmiotowi występującemu jako strona w postępowaniu określonym w § 1 art. 233 k.k., tzn. w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy również wtedy, gdy przedstawienie fałszywej opinii "bezpośrednio" dobro prawne tego podmiotu narusza lub mu zagraża, choćby nie naruszało to równocześnie innej normy karnej.

Postanowienie to nie zostało pozytywnie ocenione przez doktrynę (przegląd orzeczn.: Stefański, R.A. WPP 2003/2/102; glosa krytyczna: Siwek M. Prok.i Pr. 2004/3/113). Zapewne też nie cieszy się uznaniem Prokuratury. Orzeczenie to zostało wydane w oparciu o wydanie przez biegłego w postępowaniu administracyjnym fałszywej opinii. Zgodnie z art. 233 § 4 kk podlega karze ten, kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1.

W uzasadnieniu powołanego postanowienia Sąd Najwyższy podał:

„Zarówno w nauce prawa karnego jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważa pogląd, że o przyznaniu osobie fizycznej lub prawnej względnie instytucji wymienionej w art. 49 § 2 kpk statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym winno decydować to, czy w świetle znamion czynu będącego przedmiotem tego postępowania może być mowa o bezpośrednim naruszeniu lub zagrożeniu dobra prawnego danej jednostki. (...)

Ocenę czy doszło do bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego danego podmiotu należy zatem opierać na analizie okoliczności każdego czynu będącego przedmiotem postępowania. Konieczne jest ustalenie w każdym jednostkowym wypadku naruszenia normy karnej zakresu ochrony i poszukiwanie związku pomiędzy znamionami czynu a zagrożeniem dobra prawnego konkretnego podmiotu.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że przedmiotem ochrony przepisu art. 233 § 4 k.k. jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, poprzez wydawanie przez właściwe organy poprawnych merytorycznie decyzji. Przepis art. 233 § 4 k.k. chroni więc dobro prawne ogółu (główny przedmiot ochrony). Do znamion strony przedmiotowej tego czynu należy jednak znamię okoliczności (sytuacji), scharakteryzowane zwrotem "w postępowaniu określonym w § 1". Celem postępowania wymienionego w § 1, tzn. postępowania sądowego lub innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy, jest zazwyczaj ustalenie, czy ukształtowanie, praw innych osób (stron postępowania). Zatem w każdym konkretnym postępowaniu możliwe jest ustalenie relacji pomiędzy dobrem prawnym uczestniczących w tym postępowaniu osób a działaniem sprawcy czynu. Faktu, że przedstawienie fałszywej opinii może bezpośrednio naruszać interesy strony wymienionego w § 1 art. 233 k.k. postępowania lub zagrażać tym interesom, nie sposób więc negować.  (...)

O bezpośrednim naruszeniu lub zagrożeniu dobra prawnego konkretnej osoby może być jednak mowa także wówczas, gdy czyn ten nie narusza równocześnie znamion przestępstwa na szkodę tej osoby. Tak jest np. w przypadku przedstawienia w postępowaniu spadkowym fałszywej ekspertyzy grafologicznej co do autentyczności podrobionego testamentu. Trudno odmówić legitymacji pokrzywdzonego w stosownym postępowaniu karnym osobie narażonej na wydziedziczenie treścią podrobionego testamentu uznanego, w wyniku fałszywej ekspertyzy, za autentyczny. Brak bowiem podstaw do twierdzenia, że nie występuje tu bezpośrednie zagrożenie dobra prawnego danej osoby.

W świetle przytoczonego przykładu nie traci aktualności stanowisko Sądu Najwyższego przyjęte w uchwale połączonych Izb Karnej i Wojskowej z dnia 26 listopada 1976 r. (VI KZP 11/75, OSNKW 1-2/77, poz. 1) i wyrażone w następującej tezie: "o tym, kto jest osobą pokrzywdzoną w konkretnej sprawie decyduje dobro prawne tej osoby naruszone lub zagrożone przez sprawcę czynu, i to w sposób bezpośredni (...), choćby nie wynikało to wprost z opisu tego czynu i jego kwalifikacji prawnej. Owa bezpośredniość wchodzi w grę także wtedy, gdy przedmiotem ochrony jest wprawdzie dobro ogólniejszej natury, ale naruszenie lub zagrożenie tego dobra powoduje również bezpośrednie pokrzywdzenie indywidualnej osoby".

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. Jestem płatnikiem podatku VAT. W 1999 r. zamówiłem u dilera Hondy w Toruniu samochód Honda Civic w wersji ciężarowej (w karoserii samochodu osobowego). Diler zobowiązał się do załatwienia wszelkich formalności związanych (...)

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. Nowa (...)

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-268/17 - AY (dotyczący nakazu aresztowania i świadka). Uznał w nim, iż nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie decyzji prokuratora o zakończeniu postępowania karnego, (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

    Czego dotyczy ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych? Od 21 września 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Na mocy (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

Postępowanie karne przeciwko osobie zaczyna się, gdy postanowienie o zarzucie zostaje jej ogłoszone, a nie gdy tylko zostaje ono sporządzone. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który w konsekwencji uchylił skazanie obywatela za uszczuplenie podatku VAT, a sprawę umorzył z powodu przedawnienia. Po (...)

Wsparcie służb mundurowych

Wsparcie służb mundurowych

9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – "Dziś (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Z rażącym naruszeniem prawa w 2008 r. przez sąd pan Lucjan trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędził 10 lat. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił kasację RPO w sprawie mężczyzny, który był podejrzany o kradzież roweru wartości 400 zł. W posiedzeniu (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

    Jaki nauczyciel i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem (...)

Policjant z zarzutami nie wyjdzie na służbę

Policjant z zarzutami nie wyjdzie na służbę

Od dziś funkcjonariusz, wobec którego prowadzone jest postępowanie karne, na pewno nie będzie nas chronił na ulicach. Zapewnia to zmiana przepisów, które wchodzą w życie z dniem 19 października. Chodzi o rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Jaki nauczyciel akademicki i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Mianowany nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego. Jaką karą dyscyplinarną może zostać (...)

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zwany potocznie rejestrem pedofilów) składa się z dwóch oddzielnych baz danych: Rejestru z dostępem ograniczonym; Rejestru publicznego. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem (...)

Niebezpieczne kryptowaluty

Niebezpieczne kryptowaluty

Wirtualne „waluty", takie jak bitcoin, litecoin czy ether nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny i nie są prawnym środkiem płatniczym.  Czym są wirtualne „waluty"? Kryptowaluty nie są ani emitowane, ani gwarantowane przez bank centralny. Nie są też prawnym środkiem (...)

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy zatrudnieni w następujących Biurach np: Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a także (...)

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 kpk zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy "Czy w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 49 § 1 kk, może zostać orzeczone na rzecz dowolnego (...)

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. Nowa (...)

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-268/17 - AY (dotyczący nakazu aresztowania i świadka). Uznał w nim, iż nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie decyzji prokuratora o zakończeniu postępowania karnego, (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

    Czego dotyczy ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych? Od 21 września 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Na mocy (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

Postępowanie karne przeciwko osobie zaczyna się, gdy postanowienie o zarzucie zostaje jej ogłoszone, a nie gdy tylko zostaje ono sporządzone. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który w konsekwencji uchylił skazanie obywatela za uszczuplenie podatku VAT, a sprawę umorzył z powodu przedawnienia. Po (...)

Wsparcie służb mundurowych

Wsparcie służb mundurowych

9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – "Dziś (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Z rażącym naruszeniem prawa w 2008 r. przez sąd pan Lucjan trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędził 10 lat. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił kasację RPO w sprawie mężczyzny, który był podejrzany o kradzież roweru wartości 400 zł. W posiedzeniu (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

    Jaki nauczyciel i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem (...)

Policjant z zarzutami nie wyjdzie na służbę

Policjant z zarzutami nie wyjdzie na służbę

Od dziś funkcjonariusz, wobec którego prowadzone jest postępowanie karne, na pewno nie będzie nas chronił na ulicach. Zapewnia to zmiana przepisów, które wchodzą w życie z dniem 19 października. Chodzi o rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Jaki nauczyciel akademicki i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Mianowany nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego. Jaką karą dyscyplinarną może zostać (...)

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zwany potocznie rejestrem pedofilów) składa się z dwóch oddzielnych baz danych: Rejestru z dostępem ograniczonym; Rejestru publicznego. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem (...)

Niebezpieczne kryptowaluty

Niebezpieczne kryptowaluty

Wirtualne „waluty", takie jak bitcoin, litecoin czy ether nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny i nie są prawnym środkiem płatniczym.  Czym są wirtualne „waluty"? Kryptowaluty nie są ani emitowane, ani gwarantowane przez bank centralny. Nie są też prawnym środkiem (...)

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy zatrudnieni w następujących Biurach np: Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a także (...)

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 kpk zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy "Czy w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 49 § 1 kk, może zostać orzeczone na rzecz dowolnego (...)

Rekrutacja a ochrona danych

Rekrutacja a ochrona danych

Przygotowując się do rekrutacji, pracodawca powinien gruntownie przeanalizować, jakie dane będzie mógł pozyskać od kandydata do pracy, aby na ich podstawie była możliwa ocena, czy dana osoba spełnia kryteria niezbędne do objęcia stanowiska, o które się ubiega. Pracodawca (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Czy przestępstwo oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) ścigane jest z urzędu czy wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego? Mam na myśli zwłaszcza sytuację, gdy wiem, że wobec dłużnika (spółki z o.o.) wielokrotnie umarzano egzekucje komornicze jako bezskuteczne prowadzone na wniosek coraz (...)

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Czas na wszczęcie postępowania przygotowawczego

Zgłosiłam do prokuratury przestępstwo z art. 234 i 235 kk. Do chwili obecnej (ponad miesiąc) nie mam żadnej informacji, czy zajęto się sprawą. Czy jest jakiś czas proceduralny na powiadomienie mnie przez prokuraturę o wszczęciu śledztwa? Czy i jak powinnam upomnieć się o taką informację? (...)

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

O ile mi wiadomo, jeśli urzędnik państwowy zostanie poinformowany o popełnieniu przestępstwa w trakcie postępowania administracyjnego i otrzyma na to wiarygodne, a przynajmniej prawdopodobne dowody, ma obowiązek z urzędu powiadomić o tym właściwy organ, lub - jeśli leży to w jego właściwości (...)

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

W ubiegłym roku złożyłam zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie z art. 190 Kodeksu karnego. Jako członek wspólnoty mieszkaniowej, byłam straszona przez zarządcę wspólnoty, z którym wspólnota rozwiązała umowę. Straszenie miało miejsce w trakcie prób odebrania dokumentacji wspólnoty. (...)

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Oskarżony (na skutek pomówienia) został uniewinniony. Obecnie, jako pokrzywdzony, chce wnieść powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez poprzednich pokrzywdzonych, a w procesie występujących jako oskarżyciele posiłkowi, jak również przeciw prokuraturze. Prokuratura od ponad roku od (...)

Dochodzenie naprawienia szkody a przedawnienie

Dochodzenie naprawienia szkody a przedawnienie

W 1999 roku wydano decyzję admnistracyjną, która następnie (po zaskarżeniu) została uchylona. Wydanie następnie uchylonej decyzji spowodowało straty w moim majątku. Moim zdaniem straty zostały spowodowane po przez działanie niezgodne z prawem (art.415-420 kc), czyli czyn niedozwolony. Po jakim (...)

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Radnym nie może osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Czy umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną (na podstawie art. 17 par. 1 pkt 3 kpk) jest umorzeniem (...)

Postępowanie karne przeciwko prezesowi

Postępowanie karne przeciwko prezesowi

Uzyskałem sądowy nakaz zapłaty przeciwko spółce z o.o., przy czym aktualnie jej prezesem oraz jedynym udziałowcem jest ktoś inny niż wówczas, gdy spółka ta zaciągnęła to zobowiązanie. Spółka ta jest teraz niewypłacalna, czy też "niewypłacalna" - komornik umorzył i umarza szereg bezskutecznych (...)

Uproszczone postępowanie karne

Uproszczone postępowanie karne

Kiedy i dlaczego istnieje możliwość zastosowania w postępowaniu karnym procedury uproszczonej? Jakie są przesłanki do jej zastosowania? Kogo ona dotyczy? Kto bierze w niej udział? Które przepisy mówią o procedurze uproszczonej i czy są jakieś przepisy poza kodeksem postępowania karnego, (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam informację skąd ta kontrola. Okazało sie, że podczas krzyżowej kontroli w jakiejś firmie odkryto (...)

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Umorzono postępowanie karne o zniszczenie mienia wobec braku wniosku o ściganie od osoby uprawnionej. Jednakże po pół roku od umorzenia osoba teoretycznie uprawniona zwróciła się do ubezpieczyciela o odszkodowanie za zniszczone mienie, które otrzymała. Teraz ubezpieczyciel zwrócił się do (...)

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

W 2002 roku, będąc w związku małżeńskim, sprzedaliśmy wraz z żoną mieszkanie własnościowe. Mieszkanie kupiła nasza znajoma. Po pewnym czasie okazało się, że żona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma szereg zobowiązań - firmy zaczęły podawać ją do sądu i uzyskiwać (...)

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi straży granicznej który obecnie pełni funkcję (...)

Zasady umieszczania osoby w KRK

Zasady umieszczania osoby w KRK

Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:   prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,   którym prawomocnie warunkowo umorzono (...)

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Doniosłem na policję możliwość popełnienie przestępstwa wyłudzenia i oszustwa. Sprawa jest jeszcze na policji. Podczas mojego przesłuchania osoba prowadząca zaznaczyła, że sprawa może być umorzona ponieważ kwalifikuje się do pozwu cywilnego. W takim wypadku wniosę skargę do sądu na (...)

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Radnym nie może osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Czy umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną (na podstawie art. 17 par. 1 pkt 3 kpk) jest umorzeniem (...)

Postępowanie karne przeciwko prezesowi

Postępowanie karne przeciwko prezesowi

Uzyskałem sądowy nakaz zapłaty przeciwko spółce z o.o., przy czym aktualnie jej prezesem oraz jedynym udziałowcem jest ktoś inny niż wówczas, gdy spółka ta zaciągnęła to zobowiązanie. Spółka ta jest teraz niewypłacalna, czy też "niewypłacalna" - komornik umorzył i umarza szereg bezskutecznych (...)

Uproszczone postępowanie karne

Uproszczone postępowanie karne

Kiedy i dlaczego istnieje możliwość zastosowania w postępowaniu karnym procedury uproszczonej? Jakie są przesłanki do jej zastosowania? Kogo ona dotyczy? Kto bierze w niej udział? Które przepisy mówią o procedurze uproszczonej i czy są jakieś przepisy poza kodeksem postępowania karnego, (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam informację skąd ta kontrola. Okazało sie, że podczas krzyżowej kontroli w jakiejś firmie odkryto (...)

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Wypłata odszkodowania a brak wyroku karnego

Umorzono postępowanie karne o zniszczenie mienia wobec braku wniosku o ściganie od osoby uprawnionej. Jednakże po pół roku od umorzenia osoba teoretycznie uprawniona zwróciła się do ubezpieczyciela o odszkodowanie za zniszczone mienie, które otrzymała. Teraz ubezpieczyciel zwrócił się do (...)

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

W 2002 roku, będąc w związku małżeńskim, sprzedaliśmy wraz z żoną mieszkanie własnościowe. Mieszkanie kupiła nasza znajoma. Po pewnym czasie okazało się, że żona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma szereg zobowiązań - firmy zaczęły podawać ją do sądu i uzyskiwać (...)

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi straży granicznej który obecnie pełni funkcję (...)

Zasady umieszczania osoby w KRK

Zasady umieszczania osoby w KRK

Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:   prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,   którym prawomocnie warunkowo umorzono (...)

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Doniosłem na policję możliwość popełnienie przestępstwa wyłudzenia i oszustwa. Sprawa jest jeszcze na policji. Podczas mojego przesłuchania osoba prowadząca zaznaczyła, że sprawa może być umorzona ponieważ kwalifikuje się do pozwu cywilnego. W takim wypadku wniosę skargę do sądu na (...)

Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

Mojej koleżance, ukradziono jedyny środek lokomocji - bardzo drogi rower, którym poruszała się do pracy i we wszelkich innych sprawach. Sprawców zatrzymano, przyznali się do popełnienia tego oraz innych zarzucanych im czynów kradzieży oraz rozboju (trzyosobowa grupa młodych, pełnoletnich (...)

Zażalenie na bezczynność prokuratora

Zażalenie na bezczynność prokuratora

Kontrahent wyłudził towar. Wszczęte postępowanie karne zostało zawieszone przez prokuratora rejonowego, ponieważ podejrzany przedkłada udokumentowane przez biegłego lekarza zwolnienie lekarskie, uniemożliwiające wedle prokuratora udział w czynnościach procesowych. Podejrzany prowadził działalność (...)

Ukaranie mandatem karnym a dalsze postępowanie karne

Ukaranie mandatem karnym a dalsze postępowanie karne

Witam. Spowodowałem mały wypadek drogowy, w którym jedna osoba doznała tylko lekkich obtarć. Zostałem ukarany mandatem. Czy w związku z tym mogą zostać przedstawione mi zarzuty popełnienia przestępstwa, jeśli osoba poszkodowana twierdzi, że badanie rentgenowskie wykazało poważniejsze obrażenia? (...)

Przerwanie biegu przedawnienia a post. karne

Przerwanie biegu przedawnienia a post. karne

Wyrok o alimenty zapadł 22.01.1997 r. Wierzyciel w kwietniu 1997 r. złożył wniosek o egzekucję do komornika, ale była bezskuteczna, gdyż nie znane było miejsce pobytu. Od stycznia 1998 r. prokuratura ropoczęła dochodzenie przeciwko dłużnikowi podejrzanemu o czyn z art. 186 kk, ale postępowanie (...)

Odpowiadanie z wolnej stopy

Odpowiadanie z wolnej stopy

Zgodnie z moim rozumieniem tego artykułu (286 kk), to przestępstwo może być popełnione jedynie w stosunku do osoby prywatnej tzn. nie w stosunku do instytucji (np. banku). Chciałabym też prosić o podanie przykładu jak można doprowadzić inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...)

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

Czy zwolnienie lekarskie musi być honorowane przez sąd grodzki jako usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie? Czy coś zmieniło się w przepisach od nowego roku? Jak zakładamy, chodzi o postępowanie karne uproszczone, toczące się przed sądem grodzkim. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego (...)

Wyrok karny w sprawie o rozwód

Wyrok karny w sprawie o rozwód

Prowadzone jest dochodzenie w sprawie o znęcanie się męża nad rodziną. Po jej zakończeniu zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy męża za rozkład małżeństwa. Z literatury wiem, iż ewentualny wyrok skazujący, będzie brany pod uwagę przez sąd cywilny. Czy jednak do takiego stopnia, (...)