Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Pytanie:

Przy zawiązaniu spółki akcyjnej statut przewidział istnienie tylko akcji imiennych. W trakcie działalności dokonano zamiany części tychże na akcje na okaziciela, przy czym od początku istnienia spółki nie wyemitowano akcji fizycznie bowiem jedyny akcjonariusz nie wystąpił z takim żądaniem. W związku z ww. zamianą akcji i perspektywą ich sprzedaży pojawiła się konieczność wydania akcji jako dokumentu. Czy przy akcji na okaziciela winna znaleźć sie adnotacja, że wcześniej była to akcja innego rodzaju tj. imienna, a z dniem tym i tym została zmieniona? Czy opracowanie szaty graficznej akcji na okaziciela lub odcinka zbiorowego takiej akcji należy do kompetencji walnego zgromadzenia czy leży to w gestii zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Jeżeli statut stanowił, że w spółce istnieją tylko akcje imienne, ich zamiana na akcje na okaziciela musi zostać poprzedzona zmianą statutu dopuszczającą akcje na okaziciela. Takie akcje nie muszą zawierać adnotacji, że uprzednio były one akcjami imiennymi. Opracowanie graficzne akcji leży w gestii zarządu. Jest to bowiem techniczna czynność związana z obowiązkiem emisji akcji. Należy jednak pamiętać, że dokument akcji powinien zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, 4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, 5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, 6) ograniczenia co do rozporządzania akcją, 7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki, a brak elementów określonych w punktach 1,2,4 unieważnia taki dokument. Istnienie dokumentu akcji jest niezbędnym elementem funkcjonowania spółki akcyjnej, gdyż to z istnienia akcji wynikają uprawnienia ich właścicieli. Jeżeli w okresie, w którym nie wydano dokumentów akcji nastąpiła jakaś zmiana własnościowa - zmiana właścicieli akcji, należy stwierdzić, że do skutecznego przeniesienia własności nie doszło, bo nie wydano dokumentu akcji. Stosowną umowę można natomiast interpretować jako odpłatne przeniesienie na osobę trzecią prawa do otrzymania od spółki dokumentu akcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: