Zmiana regulaminu wynagradzania

Pytanie:

Czy w sytuacji nieuchwalenia ze związkiem zawodowym nowego regulaminu wynagradzania i sporządzeniu protokołu rozbieżności - pracodawca ma prawo dokonać wypowiedzenia warunków umowy o pracę na postanowienia mniej korzystne? Jak wprowadzić nowy regulamin wynagradzania mniej korzystny (likwidacja nagrody jubileuszowej, odprawa emerytalna jednomiesięczna - była 3 miesięczna)

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana regulaminu wynagradzania

20.2.2006

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie wynagradzania, pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Pracodawca przedstawia więc projekt regulaminu wynagradzania wszystkim zakładowym organizacjom związkowym. W terminie 30 dni wszystkie te organizacje powinny przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko. Nieuzgodnienie w tym terminie wspólnego stanowiska przynajmniej przez zakładowe organizacje związkowe, które są reprezentatywne, powoduje, że zakładowe organizacje związkowe tracą głos stanowiący przy ustalaniu treści regulaminu wynagradzania. Do regulaminu wynagradzania stosuje się, między innymi, odpowiednio przepisy art. 241[12] § 2, art. 241[13]. Zgodnie z tymi przepisami pracodawca jest obowiązany:

  1. zawiadomić pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczących układu oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu,
  2. dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu,
  3. na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.

Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?