Zrzeczenie się praw do majątku wspólnego

Pytanie:

"Posiadamy z żoną dwie nieruchomości – jedna mieszkanie w Warszawie jest darowizną jej rodziny i jest zapisana tylko na żonę. Druga – działka pod Warszawą z domkiem jest darowizną mojej rodziny, ale jest zapisana na nas wspólnie. Obecnie moja żona chce wnieść sprawę o rozwód. Ponieważ wina za rozpad małżeństwa leży bezsprzecznie po jej stronie chciałbym złożyć jej pewną ofertę. Wyrażę zgodę na rozwód w zamian za zrzeczenie się przez nią praw do nieruchomości, która przekazała nam moje rodzina. Chciałbym dowiedzieć się czy taka transakcja jest możliwa z punktu widzenia prawa i jak ew. mogę się zabezpieczyć przed jej ew. roszczeniami. Pytanie drugie, czy pod kątem własności danej nieruchomości, która została darowana już po ustanowieniu wspólnoty majątkowej ważne jest na kogo zapisano daną nieruchomość? Czy tak samo jest z ruchomościami? Co np. z samochodem, który został przekazany przez moją rodzinę, ale zarejestrowany tylko na nią? Czy ma to jakieś znaczenie?"

Odpowiedź prawnika: Zrzeczenie się praw do majątku wspólnego

Obecnie dopuszcza się możliwość przesunięć między majątkiem wspólnym i majątkami odrębnymi małżonków np. w drodze darowizny.Możliwe jest w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej rozporządzenie przez małżonka przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego małżonka. Dopuszczalne jest więc zawarcie umowy w wyniku której nieruchomość wejdzie do Pana majątku odrębnego. O tym, czy przedmiot nabyty w drodze darowizny wejdzie do majątku wspólnego małżonków czy do odrębnego jednego z nich decyduje wola darczyńcy. Zasadą jest, że przedmioty takie wchodzą do majątków odrębnych, chyba że darczyńca postanowił inaczej. Decydujące znaczenie ma tu więc umowa darowizny. Wpis w księdze wieczystej ustanawia jedynie domniemanie, że osoby w nim wpisane są właścicielami i w razie jego niezgodności z rzeczywistym stanem może być zmieniony. Ta sama reguła dotyczy ruchomości. Jedynie co do przedmiotów zwykłego urządzenie domowego istnieje odmienna reguła, że wchodzą one do majątku wspólnego, chyba że darczyńca postanowił inaczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika