Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Pytanie:

Uprzejmie proszę o podanie błędów, które często są popełniane przez osoby składające podanie o zwrot uniemożliwiające im uzyskanie tegoż zwrotu. Ustawa funkcjonuje już od dłuższego czasu, więc z pewnością tego typu opracowania już się pojawiły.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. (ale dotyczy wydatków poniesionych od dnia 1 maja 2004 r.) osoba fizyczna ma prawo zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku ze wskazanymi w przepisach inwestycjami (np. budową budynku mieszkalnego).

Praktyka urzędów skarbowych rozpatrujących wnioski o zwrot VAT nie jest jeszcze zupełnie jednolita, jednakże można w szczególności wskazać następujące problemy pojawiające się w praktyce odnośnie zwrotu VAT za materiały budowlane:

Porady prawne

1) Brak dokumentów potwierdzających prawo osoby do lokalu (domu) mieszkalnego. Ustawa wymaga tytułu prawnego do nieruchomości, by móc odliczyć wydatki z nią związane. Nie chodzi tylko o własność, ale i np. o najem czy dzierżawę. Przepisy w tym względzie nie są niestety wystarczająco precyzyjne.

2) Osoby wynajmujące mieszkania nie mają prawa do zwrotu VAT na materiały budowlane. Dotyczy to także sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Taką decyzję wydała w dniu 12 czerwca 2006 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy (nr PB-3/005-SIP-207/06). Powołała się na treść art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, który stanowi, że o rekompensatę nie mogą ubiegać się osoby, które remontują lub przebudowują budynek jako podatnicy VAT w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tymczasem w załączniku nr 4 do ustawy o VAT wymienione są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek - skoro są to czynności zwolnione od VAT, to znaczy, że co do zasady podlegają one opodatkowaniu.

3) Przed przystąpieniem do wypełniania wniosków należy sprawdzić, czy figurujące na fakturach wydatki są objęte zwrotem. Dotyczy on bowiem tylko tych materiałów, które były do 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane stawką VAT 7%, a obecnie są opodatkowane stawką 22%. Wykaz tych materiałów zawiera załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z 30 grudnia 2005 r. Znaleźć go można na stronach internetowych: www.mofnet.gov.pl oraz www.mi.gov.pl. Dla oznaczenia towarów posłużono się symboliką PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Tą samą symboliką na oznaczenie sprzedawanych towarów posługują się ich sprzedawcy wystawiający faktury VAT.

4) Podatnicy mają kłopoty z ustaleniem, które materiały budowlane uprawniają do zwrotu. Wszystko za sprawą brakujących na fakturach symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Sprzedawcy często nie podają ich na fakturach, bo takiego obowiązku nie mają, gdy towar opodatkowany jest stawką podstawową w wysokości 22%. Samodzielne dopisywanie symboli na fakturze jest niedopuszczalne. Można poprosić sprzedawcę, aby wystawił fakturę korygującą, na której uwzględni brakujące symbole, to jednak zależy od jego woli. Urzędy nie zajmują jednolitego stanowiska w tej sprawie. Wskazuje się, że można napisać i załączyć do wniosku oświadczenie, w którym opisze się wszystkie faktury, na których nie podano PKWiU, podając pozycję i rodzaj kupionego materiału oraz cel, w jakim go kupiliśmy (np. remont mieszkania), ze wskazaniem na właściwy symbol klasyfikacji statystycznej. Warto sięgnąć bezpośrednio do PKWiU, którą publikuje Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie w Internecie (http://www.stat.gov.pl/).

5) Błędy w samym wniosku - należy w szczególności: wypełnić wszystkie rubryki wniosku; podaj prawidłowy NIP, wpisać kolejny numer składanego wniosku; podać rodzaj inwestycji i czas jej trwania; sprawdzić, czy wszystkie materiały podane na fakturach uprawniają do zwrotu VAT; ustalić limit i kwotę przysługującego zwrotu; podpisać wniosek.

6) Wniosek o zwrot VAT składa się na oficjalnym formularzu. Formularz ma symbol VZM-1 i tytuł "Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05. 2004 r. do 31.12. 2007 r.". Obowiązkowymi załącznikami są wykazy faktur. Posłużyć się tu należy formularzami VZM-1A "Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych" i VZM-1B "Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych".

7) W załączniku do wniosku trzeba przedstawić tylko faktury, które są podstawą ubiegania się o zwrot podatku. Z opisu na formularzu wynika, że jeśli jest dużo pozycji na fakturze można zastosować metodę "od-do". W tym zakresie nie ma jednak wytycznych ani jednolitej praktyki urzędów skarbowych.

8) W przypadku otrzymania korekt faktur wskazane jest uwzględnienie we wniosku kwot już skorygowanych. Należy też pamiętać, aby dołączyć do wniosku obu kserokopii faktury pierwotnej i faktury korygującej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Ustawa o zwrocie VAT od materiałów budowlanych wchodzi w życie za trzy miesiące. Firmy już oferują klientom usługi bez faktur. Zapewniają, że będą tańsze, a inwestor i tak dostanie zwrot   (...)Eksperci przewidują, że ustawa o zwrotach od początku będzie martwa. Przede wszystkim (...)

Bez symbolu na fakturze

Bez symbolu na fakturze

Osoba, która ubiega się o zwrot VAT za materiały budowlane, nie musi uzupełniać faktur o symbol statystyczny. (...) Brak symboli w fakturach to spory problem dla podatników wnioskujących o zwrot VAT od materiałów budowlanych. (...) Tymczasem niektórzy urzędnicy wymagają, aby to podatnik przyporządkował (...)

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %(od 1.01.1011 wynosi ona zasadniczo 23%). Osoby budujące czy remontujące systemem gospodarczym i zbierające faktury VAT zakupu materiałów budowlanych doczekały się pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii (...)

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Ostatnie 3 miesiące na zakup materiałów budowlanych i pełny zwrot VAT

Ostatnie 3 miesiące na zakup materiałów budowlanych i pełny zwrot VAT

Niespełna 3 miesiące pozostały na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających budującym i remontującym domy lub mieszkania zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od początku 2014 r. zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał tylko osobom do 36. roku życia i tylko przy (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Zwrot VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał wyłącznie za faktury wystawione do końca bieżącego roku. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 proc. (obecnie 23 proc.) Remontujący (...)

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot?  Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki (...)

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  Limity zwrotu VAT na materiały budowlane  Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Samoistny posiadacz budynku odliczy VAT od remontu

Samoistny posiadacz budynku odliczy VAT od remontu

Nawet jeśli podatnik nie jest właścicielem mieszkania czy domu, może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem nieruchomości. Trzeba jednak spełniać pewne warunki.Posiadaczem samoistnym jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym ten, kto faktycznie włada (...)

Zwrot części podatku od towarów i usług bezterminowy

Zwrot części podatku od towarów i usług bezterminowy

Zwrot części podatku od towarów i usług zapłaconego w cenie materiałów budowlanych początkowo miał obowiązywać tylko do końca 2007 r. Dzięki ustępstwom Unii Europejskiej możemy z niego korzystać bezterminowo. Chodzi o materiały zakupione po 1 maja 2004 r., ale nie wszystkie, lecz tylko (...)

Stawki Vat na roboty i materiały budowlane - opinia prawna

Stawki Vat na roboty i materiały budowlane - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z załącznikiem nr 3 nowej ustawy o VAT, dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego są opodatkowane stawką 7%. Materiały budowlane (okna, drzwi, parapety (...)

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu (...)

Problemy ze zwrotem VAT za materiały budowlane

Problemy ze zwrotem VAT za materiały budowlane

Nasza akcja "Odzyskaj VAT" cieszy się zainteresowaniem czytelników, którzy chcą wiedzieć, jak przebrnąć przez procedurę zwrotu podatku za materiały budowlane. Dziś przedstawiamy kolejną pulę pytań, na które podczas dyżuru odpowiadał Roman Namysłowski z firmy Ernst & Young.   (...)Ulga (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zakupiłem mieszkanie 50m2 w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 rozpocząłem remont, do którego dokonywałem zakupów różnych materiałów w sklepach detalicznych. Na każdy zakup brałem fakturę (...)

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zawieszenie działalności a remont lokalu

Zawieszenie działalności a remont lokalu

Osoba która zarejestrowała pierwszą działalność gospodarczą , dokonuje adaptacji pomieszczeń w celu prowadzenia w nich działalności. Pomieszczenia te znajdują się w suterynie budynku mieszkalnego, (...)

Stawka VAT na bramy z montażem

Stawka VAT na bramy z montażem

Prowadzę działalność gospodarczą, kupuję stal z 22 % VAT-em, później przerabiam tę stal w wyroby typu bramy, furtki, balustrady pod zamówienie klientów i oczywiście montuję je we wskazanych (...)

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które (...)

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą - transportową. Obecnie kupuję duże auto (TIR) dostawcze. Usługi transportowe będą świadczone na terenie całej Europy, ale na początek Niemcy, (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, (...)

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Państwo M przekazali swój dom jednorodzinny córce P z możliwością zamieszkiwania w nim do końca życia. Córka P jest zameldowana oraz mieszka w innym domku jednorodzinnym. Aktualnie w domu, gdzie (...)

Tytuł prawny do lokalu

Tytuł prawny do lokalu

Załącznikiem do wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest m.in. tytuł prawny do budynku mieszkalnego. Wybudowałem dom samodzielnie na zakupionej działce, (...)

Faktury VAT na materiały budowlane

Faktury VAT na materiały budowlane

Jeśli kupiłem mieszkanie i jest ono na mnie i na żonę, to na fakturze za materiały podaję dane moje i żony? I jak wypisywać faktury - raz na mnie raz na żonę, czy wszystkie mogą być na nas (...)

Zakupy firmy transportowej za granicą

Zakupy firmy transportowej za granicą

Firma świadcząca usługi wewnątrzunijnego transportu zakupuje za granicą na faktury lub paragony: paliwo, oleje, części do samochodu, mapy itp. Faktury i paragony zawierają podatek od wartości (...)

Budowa a koszty i odliczenie VAT

Budowa a koszty i odliczenie VAT

Prowadzę sklep, teraz zakupiłem działkę i zamierzam na niej wybudować nowy obiekt służący pod następny sklep. Czy zakupione materiały budowlane mogę zaliczać do kosztów i odliczać sobie z (...)

FORUM PRAWNE

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane witam. mam pytanie odnośnie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego. dana osoba remontująca i chcąca odliczyć VAT ma tytuł prawny do danego budynku ale jest zameldowana (...)

Zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych

Zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych Zmiana obowiązujących limitów to efekt obniżenia ceny 1 mkw. O zwrot części VAT na materiały budowlane mogą ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły (...)

Zwrot VAT za materiały budowlane ? 2012!

Zwrot VAT za materiały budowlane ? 2012! Stawka VAT za materiały budowlane wynosi od 01.01.2011 roku zasadniczo 23%. Zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym części wydatków dotyczących budownictwa (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Odliczanie VAT od nielegalnej budowy obiektu

Odliczanie VAT od nielegalnej budowy obiektu Pan Krzysztof jest przedsiębiorcą, który posiada kilka obiektów przemysłowych w gminie. Obecnie jest w trakcie budowy następnego obiektu przemysłowego. (...)

Nieuczciwy hydraulik

Nieuczciwy hydraulik Witam Zostałam oszukana przez hydraulika który wziął kase spierdzielił robote i teraz nie chce tej kasy oddac. Nie wiem co mam zrobic prosze o porade. Moze napisze szczegóły: (...)

Umowa współpracy

Umowa współpracy Witam. Mam umowę współpracy w zakresie wykonywania robót budowlanych czy jest możliwość jej zerwania w trybie natychmiastowym bez kar umownych? Umowa współpracy w zakresie wykonywania (...)

Czy możemy ubiegać się zwrot podatku

Czy możemy ubiegać się zwrot podatku Witam. W styczniu 2011 zakupiliśmy mieszkanie od dewelopera. Odebraliśmy je pod koniec sierpnia i zaczynamy planować remont. odebraliśmy je w stanie deweloperskim. (...)

Jakie formularze VZM na 2011

Jakie formularze VZM na 2011 Wypełniam formularze VZM w celu odliczenia podatku nadpłaconego za materiały budowlane. Czym się rózni formularz VZM-1/A OD VZM-1/B? Kiedy co się składa? Są jakies (...)

Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem się

Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem się Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem (...)

Porady prawne