Prawo cywilne: Zawarcie umowy - Porady prawne

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony (...)

Pojęcie osoby trzeciej

W umowie pośrednictwa kupna nieruchomości miałem zapisane, iż nie mogę zdradzić informacji o mieszkaniu, które chcę zakupić osobie trzeciej. Czy przez osobę trzecią są również (...)

Umowa w języku angielskim

Przedsiębiorcy działający w Polsce zarejestrowani w KRS, posiadający NIP i Regon, podejmują współpracę handlową.Czy umowa handlowa zawarta pomiędzy 2 polskimi przedsiębiorcami dot. współpracy (...)

Prawo właściwe w umowach z Kanadą

Jakie jest prawo właściwe w umowie zawartej miedzy obywatelem Polski a Kanady?

Forma umowy cesji

W jakiej formie należy zawrzeć umowę cesji wierzytelności pieniężnej, na którą wierzyciel posiada fakturę VAT?

Zbycie przedmiotu dzierżawy

Co dzieje się z przedmiotem dzierżawy po jego zbyciu na rzecz innej osoby?

Sprzeczność umowy z dobrymi obyczajami

Zgodnie z art. 385[2] k.c. oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając (...)

Zawieranie umowy na odległość

Jakie informacje muszą zostać udzielone konsumentowi, który zawiera umowę na odległość?

Podpis elektroniczny dla osoby prawnej

Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny. Firma, która go wystawiła oferuje również podpisy dla osób prawnych np. spółek z o. o. Czy ustawa wymaga odrębnego podpisu dla spółki? Czy podpisanie (...)

Stosunek zobowiązaniowy

W jaki sposób strony umowy mogą uregulować stosunek zobowiązaniowy?

Zawarcie umowy przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Kiedy mamy do czynienia z umową zawartą przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość?

Wzorzec umowny przedsiębiorcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

Kiedy wzorzec umowny wiąże stronę zawierającą umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi drogą elektroniczną?

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Pracownicy A i B biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami X współpracują z licencjonowanym pośrednikiem C. W zawieranych z klientami umowach pośrednictwa jedną ze stron zawsze jest pośrednik (...)

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy z małoletnim

Jakich dokumentów będziemy potrzebować od osoby nieletniej, jego opiekuna prawnego lub obu stron?

Podpisanie umowy przez małoletniego

Kto powinien podpisać umowę jako jej strona, małoletni, opiekun prawny czy obie oboje?

Umowa z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Czy ustawa przewiduje konieczność zawierania umowy pośrednictwa w nabyciu nieruchomości na piśmie? Czy brak zachowania formy prowadzi do nieważności umowy, czy tylko utrudnień dowodowych?

Oferta zawarcia umowy

W jakich przypadkach oświadczenie woli oznacza ofertę zawarcia umowy?

Umowa przedwstępna a Kodeks cywilny

Czym według Kodeksu cywilnego jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, dotycząca przyszłej umowy sprzedaży

Jakie elementy powinna zawierać umowa przedwstępna, dotycząca przyszłej umowy sprzedaży?

Cel zawierania umów przedwstępnych

Jakie jest cel zawierania umów przedwstępnych?

Umowa ustna, typy umów

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w polskim prawie funkcjonuje umowa ustna, jeśli tak to czy jest wiążąca dla stron?

Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W jakiej formie prawnej powinna być zawarta umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Treść stosunku zobowiązaniowego - definicja

Co jest treścią stosunku zobowiązaniowego?

Umowa prowadzenia rachunku bankowego

Jeden z polskich banków umożliwia otwieranie internetowych rachunków bez konieczności podpisywania umowy. Wystarczy złożyć wniosek i dla weryfikacji danych wysłać przelew z innego banku na nowy (...)

Rygor nieważności przy dokonywaniu czynności prawnej

Czy można zastrzec rygor nieważności przy dokonywaniu czynności prawnej w konkretnej formie?

Niezamówiona informacja handlowa, o której mowa w przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Czym jest niezamówiona informacja handlowa, o której mowa w przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?

Umowa między agencją zatrudnienia a pracownikiem - praca za granicą

Co powinna określać umowa między agencją zatrudnienia a pracownikiem, biorąc pod uwagę to, iż praca będzie wykonywana za granicą?

Elementy umowy miedzy pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej

Jakie elementy powinna zawierać umowa pomiędzy pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej?

Podstawowe elementy regulaminu

Czy z punktu widzenia prawa polskiego można wypisywać w Regulaminie (usługi typu - serwis ogłoszeniowy), co się żywnie podoba właścicielowi takiego serwisu?

Zatrudnienie w zamian za zasilenie kapitału zakładowego

Zawarłem umowę z pewnym przedsiębiorstwem, iż przekaże na potrzeby kapitału zakładowego pewną kwotę pieniężną, a w zamian za to owo przedsiębiorstwo zatrudni mnie na okres dwóch lat, tak (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika