Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"?

Zakup mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne bądź przysposobione, mogą dodatkowo otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Poza tym osoby, które rozpoczną budowę własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunki uzyskania pomocy są następujące:

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) - ten warunek nie dotyczy osób lub rodzin z trojgiem dzieci;
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) - ten warunek nie dotyczy osób lub rodzin z trojgiem dzieci;
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat;
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Dofinansowanie obejmuje:
 • dopłatę do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) lub 65 m2 w przypadku osób/rodzin z trojgiem dzieci;
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci;
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko;
 • 20% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dziecko;
 • 30% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci;
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (bądź kolejne) wychowywane dziecko;
 • dopłatę liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.

Jak ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (bądź bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku trzeba dołączyć:

 1. pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego czy lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, bądź własności lub współwłasności budynku, jeśli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania; nie dotyczy osób/rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci,
 2. pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
 3. pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, tj. np. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Po sprawdzeniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji warto wcześniej skontaktować się z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla Młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury oraz niezbędnych dokumentów.

Lista banków, które przystąpiły do programu jest na bieżąco aktualizowana na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak skorzystać z programu Mieszkanie dla młodych po wstrzymaniu naboru wniosków z limitem wypłaty w 2017 r.?

BGK 8 sierpnia 2017 r. poinformował o osiągnięciu poziomu 100% planowanych wypłat na 2017 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia informacji o osiągnięciu limitu rocznego.

8 sierpnia 2017 r. ruszył na krótko ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wprowadzona nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (zob. "Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja") ma umożliwić pełne wykorzystanie limitu środków przeznaczonych do wypłaty w roku 2018. W związku z tym, że będzie to ostatni rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla Młodych”, wnioski o przyznanie finansowego wsparcia w ramach dostępnego limitu będzie można składać w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie - do wysokości 762 mln zł. 

Cały czas są zaś przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego bądź kolejnego dziecka. Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania, a więc nawet po 2018 r., kiedy nastąpi zakończenie programu MdM i zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM. 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1184, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dofinansowanie za wymianę pieca.

7.1.2018 przez: barcafan9

Problem z wykupem oficyny

23.6.2017 przez: vicek9marek

Skierowanie do zameldowania

12.12.2016 przez: Mally