Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły i przedszkola

Kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne lub inne osoby uprawnione do szkoły lub przedszkola określa nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja stanowi wykonanie wyroku TK (sygn. akt S 1/17).

Co przewiduje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw?

Nwelizacja prawa oświatowego zawiera przepisy określające sposób obliczenia kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły lub przedszkola, które są zwracane rodzicom. Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisu ustalającego sposób określania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola przez rodziców (opiekunów) i zwrotu tych kosztów rodzicom. Nowe przepisy wprowadzają zwrot pełnych kosztów paliwa zużytego na drogę dzieci oraz ich opiekunów do placówki i z powrotem.

Przepis nowelizujący art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560) przedłuża czas obowiązywania przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), do dnia 31 marca 2021 r., chyba że wcześniej zostaną wydane przepisy wykonawcze na podstawie zmienionego brzmienia art. 90u ust. 4 pkt 6. Przepisy wykonawcze wydawane na podstawie tych przepisów dotyczą szczególnych programów oświatowych, w tym profilaktyki zdrowotnej.

Przepisy nowelizujące ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczą kosztów praktycznego kształcenia zawodowego oraz zasad przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Przepis nowelizujący ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 1681) wskazuje na kompetencje rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa we wskazanych w ustawie sprawach oświatowych.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 3 grudnia 2019 r., z wyjątkiem:

  • art. 2, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 19 listopada br.;
  • art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335