17.8.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zwolnienie z abonamentu RTV

Obowiązująca Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje możliwość zwolnienia niektórych osób z obowiązku płacenia abonamentu RTV.

Aby skorzystać z takiego przywileju, należy złożyć w urzędzie pocztowym oświadczenie o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania tego prawa. Konieczny będzie także dowód osobisty abonenta. 

Zwolnienie z obowiązku zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano zwolnienie z opłat abonamentowych.

W przypadku, gdy osoba korzystająca ze zwolnienia nie spełnia już warunków do jego posiadania, powinna zgłosić ten fakt w urzędzie pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

W przypadku okresowych zwolnień od opłat RTV, abonent jest zobowiązany do terminowego przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień. W przeciwnym razie w kolejnych miesiącach opłaty abonamentowe będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kto jest zwolniony z abonamentu?

Ustawa zwalnia z płacenia abonamentu RTV osoby:

  • zaliczane do I grupy inwalidów, całkowicie niezdolne do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby całkowicie lub okresowo niezdolne do pracy na roli,
  • które ukończyły 75 lat,
  • z trudną sytuacją materialną: bezrobotni, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne; rentę socjalną; spełniające kryteria dochodowe o przyznaniu świadczenia rodzinnego; korzystające z zasiłków stałych, okresowych lub celowych; z prawem do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub z obustronne upośledzeniem słuchu, a także osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %,
  • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,
  • będące inwalidami wojennymi i wojskowymi, a także osoby posiadające status członka rodziny po zmarłym kombatancie, który był inwalidą wojennym lub wojskowym.

Pełny wykaz osób zwolnionych z opłat RTV oraz informacje o niezbędnych dokumentach, które trzeba złożyć w urzędzie pocztowym, znajdziesz w artykule: Kto nie zapłaci abonamentu RTV.

Zwrot zapłaconego z góry abonamentu

Abonament uiszczony z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc przez osoby, które nabyły prawo do zwolnienia, podlega zwrotowi za miesiące, za które opłaty są nienależne.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty abonent nie będzie musiał dopełniać żadnych dodatkowych formalności  - mówi rzecznik Poczty Polskiej. 

- Zwrot będzie przyznany automatycznie. Wystarczy, że abonent złoży dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia. Przykładowo jeśli abonent dokonał opłaty za cały rok z góry, a w marcu dostarczy dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia, to otrzyma zwrot nadpłaty za okres od 1 kwietnia do końca roku w ciągu 14 dni - licząc od dnia dokonania czynności związanych z uzyskaniem zwolnienia. Pieniądze zostaną dostarczone przekazem pocztowym na adres, który został podany na dokumentach uprawniających do ulgi - tłumaczy dla e-prawnik.pl Michał Dziewulski.

Kto zapłaci abonament?

Przypomnijmy, iż do uiszczania opłat abonamentowych zobowiązany jest każdy, kto posiada sprawny, działający odbiornik radiowy i/lub telewizyjny. Dotyczy to także odbiorników radiowych w samochodach.

Osoby fizyczne dokonują wpłaty jednorazowo niezależnie od ilości posiadanych w gospodarstwie domowym odbiorników. Natomiast przedsiębiorcy muszą zapłacić abonament za każdy telewizor i radio. Do drugiej grupy wliczane są także żłobki, szkoły publiczne i prywatne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria oraz domy pomocy społecznej.

Każdy, kto posiada radio i/lub telewizor, powienien swój odbiornik zarejestrować w urzędzie pocztowym lub przez internet. Szczegółowy opis rejestracji znajdziesz w artykule: Jak zarejestrować odbiornik RTV?.

Obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji. Abonament trzeba opłacać do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Możliwe jest także jednorazowe uiszczenie opłaty za większy okres niż jeden miesiąc - wówczas opłaty są niższe. Pełne zestawienie zniżek znajdziesz tutaj.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Emeryci zwolnieni z abonamentu RTV

Emeryci zwolnieni z abonamentu RTV

Ustawa abonamentowa zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV grupę emerytów, którzy spełniają odpowiednie warunki, dotyczące wysokości emerytury. Aby skorzystać z tego prawa, należy obowiązkowo dokonać formalności w urzędzie pocztowym. Ustawa zwalnia z obowiązku opłaty (...)

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

Katalog osób, które są zwolnione z opłat abonamentowych, uwzględnia m.in. emerytów i rencistów, bezrobotnych, osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej czy do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego. Aby skorzystać z prawa do zwolnienia z abonamentu (...)

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, środki na kształcenie weteranów – to przewiduje przyjęty (...)

Abonament radiowo-telewizyjny 2016

Abonament radiowo-telewizyjny 2016

Od 1 stycznia 2016 r. opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 7 zł miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 22,90 zł miesięcznie - zdecydowała niedawno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zobacz także: Abonament RTV 2015 Decyzja o nowych (...)

Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

Od stycznia 2014 roku wzrosły opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Używanie radia kosztuje o 25 groszy więcej miesięcznie niż w poprzednim roku, a używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego – 65 groszy drożej. Opłaty wyniosą odpowiednio 5,90 zł i 19,30 zł miesięcznie. (...)

Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Abonament od 1 stycznia 2017 roku pozostanie na tym samym poziomie co w 2016 roku.  Opłaty wynoszą odpowiednio 7,00 (radio) i 22,70 zł (radio i telewizja) miesięcznie. Opłacając abonament z góry na okres dłuższy niż miesiąc, otrzymamy upust. Wysokość abonamentu RTV 2017 Abonament (...)

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje dość wysokie kary za nieopłacenie odbiornika radiowego czy telewizyjnego.   Jak wysoka grozi kara? W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej (...)

Nie unikniesz abonamentu RTV!

Nie unikniesz abonamentu RTV!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych (...)

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Gdzie zagwarantowane są prawa osób niepełnosprawnych? Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji, stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu (...)

Kolejne zmiany w abonamencie RTV

Kolejne zmiany w abonamencie RTV

Senatorowie z Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt zmian w ustawie o opłatach abonamentowych, który ułatwi życie starszym abonentom. Aktualnie ustawa przewiduje zwolnienie z opłat dla osoby, która ukończyła 75 lat życia. O ile zwolnienie rzeczywiście obowiązuje, o tyle (...)

TK: Poczta ma wszystko, by skutecznie ściągać abonament

TK: Poczta ma wszystko, by skutecznie ściągać abonament

To, że Poczta Polska nie radzi sobie ze ściąganiem abonamentu wcale nie oznacza, że przepisy regulujące system poboru opłaty radiowo-telewizyjnej są sprzeczne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z wyrokiem Trybunału (K 24/08) art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, (...)

Poczta straszy emerytów abonamentem

Poczta straszy emerytów abonamentem

Poczta Polska podniosła ciśnienie setkom tysięcy Polaków. Do starszych, schorowanych ludzi wysyła wezwania do zapłaty abonamentu, choć oni z płacenia są ustawowo zwolnieni. Straszy urzędem skarbowym i komornikiem - alarmuje DZIENNIK. (...) Ponad rok temu weszły nowe przepisy. Zgodnie z nimi (...)

Telewizja dostaje coraz mniej z abonamentu

Telewizja dostaje coraz mniej z abonamentu

Prawie 14 milionów gospodarstw domowych posiada odbiorniki TV. Większość z nich nie została zarejestrowana. Jednocześnie aż 63 proc. spośród wszystkich zarejestrowanych odbiorców nie płaciło w 2010 roku abonamentu RTV – informuje Gazeta Prawna. Jeszcze w 2002 roku (...)

Dlaczego nie płacimy abonamentu RTV?

Dlaczego nie płacimy abonamentu RTV?

Ponad połowa Polaków nie płaci regularnie abonamentu RTV. Czy urzędy skarbowe zaczną wkrótce ściągać od nich zaległości w opłatach z pensji, emerytur lub zwrotu nadpłaconych podatków? Tak – jeśli Ministerstwo Finansów przyjmie propozycję KRRiT w sprawie egzekucji abonamentu. Witold (...)

KRRiT: abonament będziemy płacić z prądem

KRRiT: abonament będziemy płacić z prądem

Rada proponuje domniemanie, że odbiorca energii elektrycznej jest jednocześnie użytkownikiem odbiornika telewizyjnego – powinien więc uiścić opłatę abonamentową. W przedstawionym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji sprawozdaniu z działalności w 2009 roku ogłoszono propozycje (...)

Abonament radiowo-telewizyjny w odrębnej ustawie

Abonament radiowo-telewizyjny w odrębnej ustawie

Przepisy dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego będą ustanowione odrębną ustawą, a nie nowelizacją dotychczasowej ustawy o radiofonii i telewizji - zadecydowała na wczorajszym posiedzeniu sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Kolejne posiedzenia komisji ws. abonamentu są zaplanowane (...)

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Szykuje się skuteczniejszy pobór abonamentu RTV

Abolicja dla osób posiadających zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV, a tym samym wsparcie dla misji pełnionej przez media publiczne – to główne założenia proponowanej (...)

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

Wadliwy system pobierania abonamentu sprawia, że coraz więcej osób nie uiszcza tej opłaty. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia środków finansowych, którymi dysponują media publiczne. W konsekwencji więcej zapłacą ci, którzy abonament opłacają - twierdzi Rzecznik (...)

Ustalenia telewizyjne i abonamentowe

Ustalenia telewizyjne i abonamentowe

  Podczas posiedzenia 24 czerwca 2008 roku KRRiT omówiła zagadnienia do dyskusji podczas pierwszego programowego spotkania konsultacyjnego w sprawie DVB-T.  Zgodnie z zapowiedzią zawartą w komunikacie Prezesa UKE i Przewodniczącego KRRiT z dnia 16 czerwca 2008 roku, Krajowa Rada (...)

Lewica chce zlikwidować abonament RTV

Lewica chce zlikwidować abonament RTV

Założenia projektu ustawy medialnej klubu Lewicy trafią do Sejmu jeszcze w tym tygodniu - informuje Gazeta Wyborcza. Posłowie proponują likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz zastąpienie go odpisem od podatku PIT i CIT. - To zmiana, która pozwala zapewnić rzetelne finansowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Czy abonament radiowo-telewizyjny to opłata za konkretną usługę, czy jeżeli opłacany jest abonament na rzecz prywatnego operatora telewizyjnego, można zaprzestać opłacania abonamentu RTV? U podstaw (...)

Przedawnienie abonamentu RTV

Przedawnienie abonamentu RTV

Bardzo dawno temu osoba zarejestrowała odbiornik RTV. Może to był rok 1982. Po pewnym czasie zaprzestała opłacać abonament RTV, który już ok. 15 lat nie jest opłacany. Były wysyłane wezwania (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty (...)

Egzekucja należności z abonamentu RTV

Egzekucja należności z abonamentu RTV

Podobno obowiązują takie interpretacje przepisów o abonamencie RTV, że jakakolwiek egzekucja zaległości z tytułu abonamentu jest niemożliwa. Czy to prawda? Przedstawiona powyżej opinia nie jest (...)

Cyfra plus a abonament telewizyjny

Cyfra plus a abonament telewizyjny

Od roku posiadam Cyfrę+, za którą płacę 130 zł. Odbieram między innymi program 1 i 2 oraz programy radiowe. Oprócz tego płacę abonament telewizyjno-radiowy na poczcie. Doszły mnie słuchy, iż (...)

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Witam wszczęto wobec mnie postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległej opłaty abonamentowej za 2014 rok. Faktycznie nie płaciłem za abonament ale mam II grupę inwalidzką i sądziłem że jestem (...)

Opłacanie przez najemcę abonamentu RTV

Opłacanie przez najemcę abonamentu RTV

Podpisując umowę najmu lokalu (mieszkania), zobowiązałam się do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest to dla mnie oczywista sytuacja, jednak chciałam dokonywać opłat we własnym imieniu. (...)

Telewizja cyfrowa a abonament RTV

Telewizja cyfrowa a abonament RTV

Jeżeli posiadam odbiornik telewizyjny, ale nie oglądam i nie mam możliwości oglądania programów telewizji publicznej (jestem użytkownikiem telewizji cyfrowej, innej anteny nie posiadam), to czy (...)

Telewizja kablowa a abonament RTV

Telewizja kablowa a abonament RTV

Prowadzę hotel w średniej wielkości mieście. Na potrzeby gości w pokojach zainstalowane są telewizory, a program TV dostarczany jest za pośrednictwem sieci kablowej, której płacę w/g wystawianych (...)

Umorzenie abonamentu RTV

Umorzenie abonamentu RTV

W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego? W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne (...)

Abonament za odbiornik radiowy w pracy

Abonament za odbiornik radiowy w pracy

Czy zakład pracy ma obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za używanie przez jego pracowników ich prywatnych odbiorników radiowych, jeśli sam nie jest posiadaczem żadnego odbiornika? Czy jeśli (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Korzystanie z prywatnego radia w pracy

Korzystanie z prywatnego radia w pracy

Czy słuchanie swojego prywatnego radia w miejscu pracy jest zabronione? Czy pracodawca może ponieść z tego powodu jakieś konsekwencje, jeżeli zakład nie posiada i nie opłaca abonamentu RTV? Po (...)

Czy Urząd Skarbowy ma prawo zająć mi konto za niepłacony abonament RTV?

Czy Urząd Skarbowy ma prawo zająć mi konto za niepłacony abonament RTV?

Urząd skarbowy zajął mi konto za niezapłacony abonament RTV. Rozumiem że sprawę do urzędu przesłała Poczta Polska. Czy Urząd Skarbowy ma prawo do zajęcia mi konta za niezapłacony abonament? (...)

Sprzedaż mieszkania i nierozwiązana umowa RTV

Sprzedaż mieszkania i nierozwiązana umowa RTV

W maju 2005 roku sprzedałam mieszkanie i równocześnie zapłaciłam ostatni raz abonament radiowo - telewizyjny. Niestety nie zgłosiłam rezygnacji. W październiku 2007 roku chciałam znowu zacząć (...)

Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, przynosi go do pracy (...)

FORUM PRAWNE_

Jak nie płacić abonamentu RTV?

Jak nie płacić abonamentu RTV? Mam pytanie, czy są jakieś sposoby na to żeby nie płacić zaległej opłaty za abonament RTV? Np. co w sytuacji gdy telewizoru nie mam od lat 4 bo sie zjarał albo (...)

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Czy jako emeryt z pierwszą grupą jestem zwolniony od płacenia abonamentu rtv? Czy w tym roku zmieniło się coś w związku ze zwolnieniem z opłat na rzecz abonamentu (...)

ile wynosi abonament rtv za 2011 r

ile wynosi abonament rtv za 2011 r Witam Ile wynosi abonament RTV za rok 2011?Z góry dziekuję za pomoc i wszystkie iformacje. Pozdrawiam Witam Mam pytanie od nowego roku zmienia się opłata za abonament (...)

Nr konta bankowego za abonament rtv

Nr konta bankowego za abonament rtv Witam , czy ktoś może wie jaki jest nr konta bankowego do wpłat za abonament rtv 2011? Numer konta bankowego jest ustalany indywidualnie dla każdego abonenta po (...)

abonament za TV i radio

abonament za TV i radio Aż nie moge uwierzyć w to co wymyśliło SLD odnośnie ściągania abonamentu!!! Zastanawiam się czy z prawnego punktu widzenia listonosz ma prawo przeszukiwać mi mieszkanie??? (...)

jak wypełnić rezygnację z abonamentu rtv druk?

jak wypełnić rezygnację z abonamentu rtv druk? jak wypełnić rezygnację z abonamentu rtv druk?

czy renta rodzinna zwalnia z oplat abonamentu rtv?

czy renta rodzinna zwalnia z oplat abonamentu rtv? czy renta rodzinna zwalnia z oplat abonamentu rtv?

Czy jest możliwość płacenia abonamentu RTV przez internet i na jakie konto bankowe. Z GÓRY dziękuję.

Czy jest możliwość płacenia abonamentu RTV przez internet i na jakie konto bankowe. Z GÓRY dziękuję. Czy jest możliwość płacenia abonamentu RTV przez internet i na jakie konto bankowe. Z GÓRY (...)

Abonament rtv 2011

Abonament rtv 2011 Witam, dostałem zawiadomienie od Poczta Polska Wydział Abonamentu RTV że nie wpłyneła wpłata abonamentu telewizyjnego za okres 2005 - 2010. Moje pytanie czy trzeba za to zapłacić (...)

termin płatności abonamentu rtv 2011

termin płatności abonamentu rtv 2011 Witam, po jakim czasie przedawnia się zobowiązanie z tytułu abonamentu RTV? Czy jest to 3 lata zgodnie z kc. dla zobowiązań okresowych?

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika - RTV 2012.

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika - RTV 2012. Heja. Porażkę zaliczyłam ostatnio straszną, przyszli Panowie z poczty, ładnie się wylegitymowali i poprosili o wejście do mieszkania, (...)

_
Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.