5.5.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy z tytułu zużycia tych składników majątku (odpisy amortyzacyjne).

Środki trwałe

Środkami trwałymi są budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty, które:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika;
 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania;
 • mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok;
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do środków trwałych, niezależnie od przewidywanego okresu używania, zalicza się również inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie oraz składniki majątku wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasingobiorca).

Wartości niematerialne i prawne

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są m. in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, które:

 • zostały nabyte;
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;
 • mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok;
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu przewidzianej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Amortyzacji, niezależnie od przewidywanego okresu używania, podlegają m.in.: wartość firmy oraz koszty prac rozwojowych, po spełnieniu szczegółowych warunków przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartości niematerialne i prawne wytworzone przez podatnika we własnym zakresie nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podlegać amortyzacji. Jeśli więc podatnik np. samodzielnie wytworzył program komputerowy, to nie może dokonywać od jego wartości odpisów amortyzacyjnych i zaliczać ich do kosztów uzyskania przychodów; wydatki związane z jego wytworzeniem mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełniają warunki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Amortyzacji nie podlegają np. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, niektóre budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, dzieła sztuki i eksponaty muzealne.

Czym jest wartość początkowa?

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku składników majątku nabytych odpłatnie, za wartość początkową uznaje się cenę ich nabycia, tzn. kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów bądź systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Kwotę należną zbywcy pomniejsza się jednocześnie o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu, cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Wartość początkową środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie stanowi koszt wytworzenia, a więc wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji. Jednak do kosztu wytworzenia zalicza się odsetki i prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Cenę nabycia oraz koszty wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej.

Na innych zasadach określa się wartość początkową m.in. w przypadku nabycia składników majątku w drodze spadku, darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, a także nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną.

W razie nabycia składników majątku w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za wartość początkową uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa te wartość w niższej wysokości.

Z początkiem 2015 r. wprowadzono dodatkowe regulacje dotyczące ustalania wartości początkowej środka trwałego:

 • nabytego, w związku z art. 14 ust. 2e – wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w tym przepisie; przepis art. 22g ust. 3 stosuje się odpowiednio;
 • w razie prowadzenia przez podatnika posiadającego w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład – wartość, o której mowa w art. 22 ust. 1n, nie wyższą jednak od wartości rynkowej składnika majątku.

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Jeżeli zatem przykładowo podatnik poniósł wydatek na zakup komputera, a cena nabycia nie przekroczyła 3.500 zł, to może zaliczyć go bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Porady prawne

Jak należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Odpisów dokonuje się po wprowadzeniu danego składnika majątkowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Składnik majątku wprowadza się do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania, późniejsze wprowadzenie do ewidencji uznaje się za ujawnienie środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej. Odpisów dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych oraz wybranej przez podatnika metody amortyzacji.

Podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów i stosują ją do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Co do zasady nie można dokonać zmiany stosowanej metody w trakcie amortyzacji.

Jakie są metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

Ustawodawca wprowadza kilka metod amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • W przypadku każdego składnika majątku podlegającego amortyzacji możliwe jest zastosowanie tzw. metody liniowej, przewidzianej w art. 22h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Metoda liniowa polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych równomiernie podczas okresu jego amortyzacji. Jednocześnie, podatnik może obniżyć stosowaną do danego składnika majątku stawkę amortyzacyjną, a w niektórych wypadkach uprawniony jest nawet do podwyższenia stawek amortyzacyjnych.

Przykład:

Korzystne dla podatnika może być obniżenie stawek amortyzacyjnych, jeśli wie on, że w danym okresie koszty uzyskania przychodów przekroczą uzyskiwane przychody i podatnik będzie wykazywał stratę. Obniżenie stawek w tym okresie, pozwoli na ich zwiększenie w przyszłości, kiedy dla podatnika korzystne będzie wykazywanie wyższych kosztów uzyskania przychodów dla zmniejszenia podstawy opodatkowania.
 • Stawki amortyzacyjne mogą być również określane indywidualnie dla używanych albo ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika oraz przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych. Ustawa wskazuje minimalne okresy amortyzacji składników, które amortyzowane są przy zastosowaniu indywidualnych stawek.
 • W odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (patrz tabelka), może być stosowana tzw. metoda degresywna, przewidziana w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Metoda degresywna pozwala na zamortyzowanie większej części wartości początkowej składnika majątkowego na początku jego używania, w zamian za obniżoną wielkość odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach.
 • Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą, co do zasady, dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych (patrz tabelka), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów. Przeliczenia kwoty limitu wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym dokonywana jest amortyzacja, w zaokrągleniu do 1.000 zł (w 2017 r. jest to 215.000 zł). 

Grupa wg

Klasyfikacji Środków

Trwałych

Składniki majątku

0

Grunty

1

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3

Kotły i maszyny energetyczne

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

5

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

6

Urządzenia techniczne

7

Środki transportu

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

9

Inwentarz żywy

 

Na czym polega metoda liniowa amortyzacji?

Metoda liniowa, uregulowana w podstawowym wariancie w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłada, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek bądź wartość wprowadzono do ewidencji do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Odpisów dokonuje się w równych ratach, według stawki określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

Według art. 22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych:

 1. Dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych stawki mogą być podwyższone przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2. Obiektami używanymi w warunkach pogorszonych są budynki i budowle używane pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
 2. Dla budynków i budowli używanych w warunkach złych stawki mogą być podwyższone przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4. Złe warunki to używanie budynków i budowli  pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
 3. Dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej (używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie) stawki mogą być podwyższane przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4.
 4. Dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu mogą być podwyższone przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Współczynnik można zastosować do amortyzacji wartości początkowej maszyn, urządzeń i aparatur, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także do pozostałej aparatury naukowo-badawczej i doświadczalno-produkcyjnej.

W razie podwyższenia stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, dla poszczególnych środków trwałych należy stosować jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego, przyjętą z Wykazu.  

Podatnicy mogą też obniżać zamieszczonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych – przepisy nie limitują wysokości obniżenia stawki amortyzacyjnej.

Metoda liniowa indywidualna

Podatnicy mają prawo indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych bądź ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, a także dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe uważane są za używane, jeśli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez okres wskazany w przepisach. Środki trwałe uważane są natomiast za ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły odpowiedni procent wartości początkowej. Minimalny okres amortyzacji jest szczegółowo  określony w przepisach, odrębnie dla różnych środków trwałych i wynosi od 24 miesięcy do 40 lat.

Na czym polega metoda degresywna amortyzacji?

Metoda degresywna jest uregulowana w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ma zastosowanie w przypadku maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, oprócz samochodów osobowych. Ten sposób amortyzacji polega na zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0 w pierwszym podatkowym roku ich używania. W następnych latach podatkowych odpisów dokonuje się od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej w podstawowym wariancie, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodą liniową.

Przykład:

 W grudniu 2009 r. podatnik przyjął do używania i wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych maszynę o wartości początkowej 4.500 zł. Stawka amortyzacji wynosi 20%. W przypadku metody liniowej, coroczny odpis amortyzacyjny wynosiłby 900 zł (4.500 x 20%). Z kolei w razie zastosowania metody degresywnej, kwota odpisu w pierwszym roku wyniosłaby 1.800 zł przy użyciu współczynnika 2,0 (4.500 zł x 20% x 2,0). W kolejnym roku, wartość początkowa wyniosła 2.700 zł (4.500 – 1.800), a roczny odpis 1.080 zł (2.700 x 20% x 2,0). W trzecim roku, wartość początkowa wyniosła 1.620 zł (2.700 – 1.080), a odpis amortyzacyjny wyniósłby przy metodzie degresywnej 648 zł, co oznacza, iż odpis jest niższy niż odpis, jaki byłby dokonywany przy użyciu metody liniowej (900 zł). W trzecim roku odpis wyniesie zatem 900 zł. Ponieważ suma odpisów za trzy lata wynosi 3.780 zł, to odpis za czwarty rok będzie stanowił różnicę między wartością początkową a dotychczasowymi odpisami: 4.500 – 3.780 = 720 zł.

Kiedy jest możliwy jednorazowy odpis amortyzacyjny?

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej niektórych środków trwałych. Dotyczy to składników majątku zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Jednorazowego odpisu dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia kwoty limitu wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym dokonywana jest amortyzacja, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa powyżej podatnicy mogą dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

 • prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub
 • jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną bądź
 • działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych dotyczy tej spółki (a nie poszczególnych wspólników). 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne stanowią pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Pamiętaj, że:

 • wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; wydatki te mogą być uwzględniane przez podatnika w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne;
 • odpisów amortyzacyjnych dokonuje się po wprowadzeniu danego składnika majątkowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powinno mieć miejsce najpóźniej w miesiącu przekazania danego składnika do używania. Późniejsze wprowadzenie do ewidencji uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 • odpisów dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wybranej przez podatnika metody amortyzacji;
 • podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów i stosują ją do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego;
 • co do zasady nie można dokonać zmiany stosowanej metody w trakcie amortyzacji; 
 • odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane metodą liniową (mającą kilka wariantów) albo degresywną; w niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych; 
 • niezależnie od wyboru metody amortyzacji, odpis może być dokonywany miesięcznie, kwartalnie albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy z tytułu zużycia tych składników majątku (odpisy amortyzacyjne). Środki (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód finansującego, zaś z drugiej koszt korzystającego. (...)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  Czym jest amortyzacja? Amortyzacja odzwierciedla stopniowy proces zużywania się środków trwałych lub wartość niematerialnych i prawnych. Istota konstrukcji uwidacznia się wyraźnie, jeżeli amortyzację potraktuje się jako funkcję matematyczną przedstawiającą spadek wartości danego składnika majątkowego w czasie. Odpis amortyzacyjny jest wymierną wartością pieniężną (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu (...)

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) i podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Przewidziano kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, w tym koniec z obowiązkiem odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych. Zmiany dotyczą zwolnienia przedsiębiorców (...)

Szybka amortyzacja

Szybka amortyzacja

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku" dochodowym od osób fizycznych w z 5 marca 2009r   r. wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych o wartości nieprzekraczającej 100.000 euro, bez stosowania ograniczenia 3,5 tys. zł wartości początkowej środka trwałego. Zgodnie z brzmieniem przepisów tej ustawy limit ten obowiązywał (...)

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych

Zaliczanie w ciężar kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych rządzi się swoimi prawami. Podstawową w tym zakresie zasadą jest równomierne rozliczanie tych kosztów w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne, czyli przy zastosowaniu amortyzacji według metody liniowej. Jak to jednak w życiu bywa od generalnej zasady istnieją wyjątki. (...)

Prawo własności środka trwałego jako niezbędny warunek jego amortyzacji

Prawo własności środka trwałego jako niezbędny warunek jego amortyzacji

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych z zastrzeżeniem prawa własności. Spółka z o.o. kupiła maszyny służące do wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Dokonywał od nich również odpisów amortyzacyjnych. Zostało to zakwestionowane (...)

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Leasing w ustawach podatkowych. Ustawy o podatkach dochodowych określają podatkowe skutki umowy leasingu. W myśl przepisów podatkowych zakres pojęcia leasingu jest szeroki – obejmuje nie tylko umowę nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym, ale także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód ten będzie używany.  Zaznaczmy, że jeżeli zostaną spełnione dwa poniższe (...)

Metody amortyzacji

Metody amortyzacji

Można wyróżnić 2 podstawowe metody amortyzacji: liniową (od stałej wartości początkowej) oraz degresywną.   W metodzie linio­wej stosuje się poniższe sposoby amortyzacji: amortyzacja standardowa - przy zastosowaniu stawki wynikającej z wykazu stawek amortyzacyjnych; przyspieszona - przy zastosowaniu stawki z wykazu i współczynników podwyższających (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

Przedsiębiorstwo, jakim była spółka z o.o., zostało sprzedane osobie fizycznej w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego - jako zespół składników materialnych i niematerialnych. Sprzedażą objęto: (...)

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Na potrzeby działalności gospodarczej użytkuję wybudowany przez siebie pawilon handlowy (prowadzę w nim sklep). Pawilon spełnia definicję środka trwałego, ale nie ująłem go w ewidencji środków (...)

Amortyzacja aportu

Amortyzacja aportu

Do spółki z o.o. wniesiono aportem całe przedsiębiorstwo (prowadzone na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), w którego skład wchodzi nieruchomość. Nieruchomość ta została (...)

Samochody w działalności ryczałtowca

Samochody w działalności ryczałtowca

Firma jest na ryczałcie od roku 2006 (poprzednie lata KPiR). Samochody amortyzowane. Jaką naliczyć stawkę podatku od sprzedaży środka trwałego (samochodu ciężarowego znajdującego się w rejestrze (...)

Amortyzacja budynków magazynowych

Amortyzacja budynków magazynowych

Na dzierżawionej przez nas posesji wybudowaliśmy kilka metalowych budynków służących magazynowaniu materiałów budowlanych. Są to budynki, które posiadają metalowe ściany, metalowe dachy, są (...)

Sprzedaż środków trwałych

Sprzedaż środków trwałych

Co zaliczamy do środków trwałych (jaka jest definicja)? Czy firma - osoba fizyczna (podatnik VAT) - prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku wyrejestrowywania działalności może sprzedać (...)

Amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku

Amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku

Ojciec prowadził przedsiębiorstwo i nagle zmarł. Syn i siostra zmarłego chcą kontynuować dalej ojca działalność jako nowo utworzona spółka cywilna. Niezwłocznie zgłosiliśmy fakt zaprzestania (...)

Skutki wniesienia samochodów aportem

Skutki wniesienia samochodów aportem

W lutym 2006 r. trzy osoby utworzyły Spółkę z o.o. - każda z nas jako część udziałów wniosła aportem samochody osobowe - własność prywatna, wpisane są one także w Akcie Notarialnym. Czy (...)

Rozwiązanie spółki cywilnej a kwestie podatkowe

Rozwiązanie spółki cywilnej a kwestie podatkowe

Spółka cywilna składa się z 2 współwłaścicieli. Jeden z nich rezygnuje z działalności w tej spółce. Drugi chciałby prowadzić dalej działalność. Jak ma się odbyć rezygnacja ze współpracy (...)

Podział majątku a prowadzenie

Podział majątku a prowadzenie "własnej" firmy

W jaki sposób są dzielone środki trwałe np. samochód ciężarowy (działalność gospodarcza) podczas podziału majątku, po rozwodzie? Środki trwałe służące działalności gospodarczej małżonków (...)

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Nasza firma podpisała umowę z ARiMR o dofinansowanie 50% projektu na zakup środków trwałych, czyli my kupujemy za swoje fundusze, później mamy zwrot w wysokości 50% kosztów zakupu. Jeżeli zwrot (...)

Obniżona roczna stawka amortyzacyjna

Obniżona roczna stawka amortyzacyjna

Mam dwa samochody jeden zakupiony w 2003 roku (amortyzawany liniowo) i drugi z 2006 (jeszcze nie amortyzowany). W 2006 przewiduję stratę w dochodach. Chcę amortyzować obydwa samochody minimalnie (z (...)

Opodatkowanie licencji i know-how

Opodatkowanie licencji i know-how

Jesteśmy producentem w Polsce. Chcemy kupić od kontrahenta unijnego z Cypru technologie itp. (know-how). Jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem VAT? Kto płaci podatek? Jak odnosimy w koszty zakup (...)

Korzystanie z informacji geologicznej

Korzystanie z informacji geologicznej

Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej. Celem umowy jest uzyskanie przez Spółkę praw do korzystania z informacji geologicznej zawartych w dokumentacji (...)

Dokumentowanie amortyzacji WNiP

Dokumentowanie amortyzacji WNiP

Firma buduje serwis internetowy z materiałami edukacyjnymi. Treści i oprogramowanie serwisu budowane są przez pracowników zatrudnianych między innymi na podstawie umów o dzieło z przekazaniem autorskich (...)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne

W informacji prasowej uzyskałam informację, że w przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego obowiązkowe jest prowadzenie między innymi wykazu środków trwałych oraz wartości (...)

Licencja na oprogramowanie - ujęcie w księgach

Licencja na oprogramowanie - ujęcie w księgach

Spółka użytkuje oprogramowanie na podstawie licencji. Raz na rok otrzymuje fakturę z tytułu użytkowania tego oprogramowania. Faktura ta jest wystawiana na podstawie informacji o liczbie komputerów, (...)

Leasingowanie programów komputerowych

Leasingowanie programów komputerowych

Czy przedmiotem umowy leasingu mogą być programy komputerowe? Tak, programy komputerowe mogą być przedmiotem umowy leasingu. W prawie podatkowym programy komputerowe uważa się za wartości niematerialne (...)

Okres amortyzacji sprzętu komputerowego

Okres amortyzacji sprzętu komputerowego

Jaki okres amortyzacji przyjmuje się dla sprzętu komputerowego. Posiadany przeze mnie sprzęt kupiłem jako używany (1,5-roczny), jego wartość nie przekraczała 1800 zł w związku z czym zaliczyłem (...)

Koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania

Koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania

Osiągam przychody z najmu mieszkania. Rozliczam się na zasadach ogólnych. Czy można ująć w kosztach przychodu wydatki poniesione na ubezpieczenie mieszkania. Czy jako dokument potwierdzający wystarczy (...)

Wynajem mieszkań a podatek od wynajmu

Wynajem mieszkań a podatek od wynajmu

Jestem właścicielem dwóch mieszkań. Zastanawiam się nad ich wynajmem. Istnieją dwa sposoby rozliczenia się z podatku od wynajmu: ryczałtowy (dwa progi podatkowe) oraz na zasadach ogólnych, doliczając (...)

Koszty uzyskania przychodów przy wynajmie lokalu

Koszty uzyskania przychodów przy wynajmie lokalu

Chcę wynajmować mieszkanie jako osoba fizyczna dla firmy. Co mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, rozliczając się na zasadach ogólnych? Odsetki od kredytu, wyposażenie, remont budynku, (...)

Amortyzacja lokalu mieszkalnego

Amortyzacja lokalu mieszkalnego

Prowadzę firmę - działalność gospodarczą. Czy w koszty mogę wliczyć amortyzację mieszkania, którego jestem właścicielem? Co w takim przypadku, jeżeli po jakimś czasie chciałbym wyrejestrować (...)

Sprzedaż używanego samochodu firmowego a VAT

Sprzedaż używanego samochodu firmowego a VAT

Właścicel firmy chce sprzedać samochód firmowy kupiony na kredyt - kredytu jeszcze całkowicie nie uregulował, chociaż zamierza go w całości spłacić przed sprzedażą samochodu. Samochód jest (...)

FORUM PRAWNE

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

ludzki

ludzki Tak mi napisala pewna ˝durna lex˝po moim dlugim wywodzie o dobru dziecka, opiece rodzicielskiej, dojrzalosci itd patrz: jak ściagnąć zaległości alimentów?? Wybaczcie ale X( Nie kazda jest (...)

Ryczałt ewidencjonowany a środki trwałe!

Ryczałt ewidencjonowany a środki trwałe! Pytanie mam następujące. Prowadząc dział. gospod. jako osoba fizyczna, i podlegając pod ryczałt ewidencjonowany (jestem również vat'owcem) chcę wnieść (...)

jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest wpisane w środki trwałe firmy?

jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest wpisane w środki trwałe firmy? jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest wpisane w środki trwałe firmy?

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu ze środków trwałych

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu ze środków trwałych Witam, mam taki dylemat ponieważ nie do końca wiem co zrobić w takiej sytuacji. Otóż od stycznia 2017 roku zakupiłem pojazd za granicą w kwocie (...)

Przekształcenie spółki cywilnej

Przekształcenie spółki cywilnej Mam wiele wątpliwości w jaki sposób nalezy sformułować umowę przy przekształcaniu spólki cywilnej w wspólkę jawną, - jak określić wkład wspólników jeżeli (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Usługi księgowe - DOBRE CENY, WYSOKA JAKOŚĆ

Usługi księgowe - DOBRE CENY, WYSOKA JAKOŚĆ Usługi księgowe na terenie całej Litwy. Zarządzamy porzuconą księgowością, zapewniamy szefa. usługi księgowe. Więcej o nas: https://www.audikom.lt/buhalterines-paslaugos Wszystkie (...)

Likwidacją środków trwałych

Likwidacją środków trwałych Witam, mam pytanie odnośnie procedury likwidacji środków trwałych w S.C., konkretnie samochodu osobowego, w taki sposób aby ponieść jak najmniejsze koszty z tytułu (...)

demontaż środków trwałych

demontaż środków trwałych czy stary powstałe w wyniku nieudanego demontażu związku środków trwałych można zaliczyć do kosztów podatkowych? Tak, tak, można zaliczyć do kosztów nawet (...)

czy plac utwardzony to obiekt inżynieri lądowej wg klasyfikacji środków trwałych?

czy plac utwardzony to obiekt inżynieri lądowej wg klasyfikacji środków trwałych? czy plac utwardzony to obiekt inżynieri lądowej wg klasyfikacji środków trwałych?

potrzebna pomoc - bunt w ZK

potrzebna pomoc - bunt w ZK Bunt w zakładzie karnym (8 więźniów wzięło 3 zakładników ? odwiedzającego, wychowawcę oraz strażnika) pytania do wyżej wymienionego tematu : Na jakie dobro (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod

MIESZKANIE WLASNOSCIOWE a rozwod Jestem w trakcie rozwodu,wraz z mężem posiadamy wspóne własnosciowe mieszkanie.Czy jest szansa eksmisji męża? Mąż nie pracuje, jest alkoholikiem, znęca się psychicznie (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

jednorazowy odpis amortyzacyjny

jednorazowy odpis amortyzacyjny Czy ?mały podatnik? może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka transportu?

Porady prawne