Gdzie zostaną scentralizowane usługi informatyczne KAS?

Jakie przepisy się zmienią?

Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2409) wprowadzono zmiany do:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – art. 1 ustawy zmieniającej;
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – art. 2 ustawy zmieniającej.

Zmiana dotyczy utworzenia nowej jednostki organizacyjnej - Centrum Informatyki Resortu Finansów mającej dostarczać usługi informatyczne dla całego obszaru resortu finansów. Nowelizacja zmienia te przepisy ustawy, na mocy których od 1 stycznia 2018 r. miała zostać utworzona jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Informatyki KAS podległe Szefowi KAS. Zadaniem tej jednostki miało być dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym KAS. Nowelizacja zmierza do tego, aby zadanie to zostało przejęte przez obecnie istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów – Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisach ją wprowadzających dotyczą przekształcenia jednostki budżetowej Ministerstwa Finansów - Centrum Informatyki Resortu Finansów w jednostkę mającą dostarczać usługi informatyczne dla całego resortu finansów. Jednocześnie zakłada się rezygnację z utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Celem konsolidacji jest długoterminowa ekonomizacja działań IT resortu finansów i zarazem poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także zapewnienie jednolitej jakości dostarczanych usług IT w obszarze działania całego resortu (ok. 700 lokalizacji).

Na czym polegają zmiany? 

Przyjęta ustawa ma na celu zmianę struktury wykonywania obsługi informatycznej Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej KAS. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2018 r. miała zostać utworzona jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej (CI KAS). Zadaniem tej jednostki miało być dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym KAS w celu zapewnienia optymalnego ekonomicznie zarządzania zasobami i systemami informatycznymi będącymi w dyspozycji resortu finansów.

Obecnie uchwalona ustawa przewiduje zmianę zasad obsługi usług informatycznych w ramach KAS. Zgodnie z ustawą, zadania w zakresie dostarczania usług informatycznych w ramach resortu finansów mają zostać przejęte przez istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów – Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF). Do jednostki tej zostaną przeniesieni pracownicy informatyki oraz zasoby informatyczne z Krajowej Informacji Skarbowej oraz z izb administracji skarbowej. Zmiana ta ma umożliwić centralizację zasobów i pracowników z obszaru informatyki KAS i przez to zapewnić stosowanie jednolitych procedur zarządczych oraz wzrost bezpieczeństwa systemów informatycznych.  

Funkcją Centrum Informatyki Resortu Finansów będzie realizacja zadań z zakresu informatyki w odniesieniu do izb administracji skarbowej oraz jednostek KAS, jak również resortu finansów.

Z uwagi na powyższe zmiany organizacyjne w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dokonano zmian uchylających regulacje dotyczące CI KAS oraz dyrektora CI KAS.

W ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej uchylono regulacje odnoszące się do tworzenia i funkcjonowania CI KAS. Ponadto w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzono regulację określającą, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej wykonujący zadania z obszaru informatyki (z wyłączeniem informatyki śledczej) staną się pracownikami CI RF na zasadach wynikających z art. 231 Kodeksu pracy. Równocześnie przyjęto regulację dotyczącą zasad przekazywania do CI RF mienia użytkowanego przez pracowników z obszaru informatyki oraz mienia niezbędnego do wykonywania zadań przez CI RF. Ustawa określa ponadto, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. CI RF ma wejść w prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Szefa KAS, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz dyrektorów izb administracji skarbowej dotyczących obszaru informatyki, w zakresie dostarczania usług informatycznych.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie? 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2 pkt 1-4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a (dotyczących zmian związanych z uchyleniem przepisów dotyczących Centrum Informatyki KAS), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

 


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: