Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - co powinniśmy wiedzieć?

18.8.2010

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Każdego dnia na drogach dochodzi do licznych zdarzeń drogowych. Często kierowcy nie wiedzą, co w takich sytuacjach robić. Ich nieprawidłowe zachowania wynikają z nieznajomości podstawowych zasad. Policjanci udzielają niezbędnych porad kierującym pojazdami m.in., jak zachować się w przypadku kolizji drogowej czy podczas kontroli drogowej.

Wypadek" drogowy, inaczej nazywany komunikacyjnym, to nagłe zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego nastąpiła śmierć uczestnika ruchu, uszkodzenie ciała lub znaczna szkoda materialna. Jak wynika z policyjnych statystyk, większość wypadków powstaje w wyniku: skłonności kierujących do brawurowej jazdy, nieuwagi, lekkomyślności, w tym również prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Wypadków drogowych nie jesteśmy w stanie uniknąć. Są one nieuchronnym następstwem rozwoju motoryzacji. Możemy jednak ograniczyć ich liczbę oraz skutki.

Pamiętajmy!

Nie wolno siadać za kierownicą, gdy jesteś zmęczony lub niewyspany, albo gdy źle się czujesz. Nigdy nie siadaj za kierownicą po wypiciu alkoholu. Nie przekraczaj dozwolonej przepisami prędkości. Zawsze stosuj się do znaków i sygnałów drogowych. Przestrzegaj zasady ograniczonego zaufania i szczególnej ostrożności, przede wszystkim wtedy, gdy przejeżdżasz skrzyżowanie, przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów. W dalsze trasy staraj się wybierać ze znajomymi i unikaj postojów na odosobnionych pustych parkingach lub w miejscach. Jedź ostrożnie i myśl o tym, co dzieje się na drodze - analizuj sytuację. Wyobraźnia to podstawowa cecha dobrego kierowcy. Dziecko do 12 roku życia, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozić należy w foteliku ochronnym lub w innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wzrostowi i wadze dziecka oraz odpowiednim wymaganiom technicznym.

Kolizje drogowe - porady

Osoby biorące udział w kolizji mogą sprawę zakończyć same, jeśli wspólnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości. W takim przypadku wymieniają się oświadczeniami (warto odpowiedni blankiet wozić w samochodzie), a następnie zgłaszają się z takimi oświadczeniami do swoich ubezpieczycieli, informując o zdarzeniu. Jeśli okoliczności zdarzenia lub ich ocena dokonana przez uczestników jest niejednoznaczna, w takim przypadku należy wezwać policję. Funkcjonariusze posiadają niezbędne kwalifikacje i usprawnienia do rozstrzygnięcia tego typu sporów.

W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne usunięcie z jezdni pojazdów biorących w niej udział. Nie wolno jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. Jeśli usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. Musi on - jeśli jest to możliwe - włączyć światła awaryjne, a także ustawić trójkąt ostrzegawczy. Gdy do kolizji doszło na autostradzie lub drodze ekspresowej, trójkąt ustawiamy w odległości 100 m od unieruchomionych pojazdów. Na innych drogach poza obszarem zabudowanym w odległości 30-50 m od pojazdów.

Kiedy na miejsce przyjadą policjanci, uczestnicy zdarzenia mają obowiązek bezwzględnie dostosować się do wydawanych przez nich poleceń. Funkcjonariusze określają winnego zdarzenia drogowego. Jeśli wskazany nie zgadza się z oceną policjantów, kierują oni wniosek o rozstrzygnięcie sporu do sądu grodzkiego właściwego dla terenu, na którym zaistniała kolizja.

Mandaty karne

Policjanci nakładają grzywny tylko w postaci mandatu kredytowego (nie pobierają gotówki), z wyjątkiem sprawców wykroczeń nie mających stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski, na których nakłada się mandaty gotówkowe. Warunkiem nałożenia mandatu karnego za każde wykroczenie jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na przyjęcie mandatu.

Funkcjonariusz, który nakłada na kierującego grzywnę w drodze mandatu karnego, ma obowiązek poinformować go o prawie odmowy jego przyjęcia, a także o liczbie punktów karnych, które zostaną wpisane na jego konto do policyjnej ewidencji. Informacja o punktach jest wpisywana na odcinku mandatu karnego wręczanego sprawcy wykroczenia. W przypadku, gdy sprawca wykroczenia korzysta z prawa odmowy przyjęcia mandatu, sprawa jest kierowana do sądu grodzkiego, który orzeka, czy rację miał policjant, czy też osoba, która odmówiła przyjęci mandatu.

W razie odmowy przyjęci mandatu lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem kredytowym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. Uchylając mandat karny, nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

Pamiętaj!

 • Przekroczenie dozwolonej prędkości pozwala na nałożenie grzywny!

Kontrola drogowa

Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego. W celu dojazdu do wyznaczonego miejsca, policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.

W przypadku wydania przez funkcjonariusza sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący jest obowiązany: zatrzymać pojazd oraz trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący. Na polecenie kontrolującego kierowca powinien: wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

 • policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu,

 • policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

Funkcjonariusz może pominąć tę procedurę w przypadkach, gdy:

 • pojazd został zatrzymany w wyniku pościgu,

 • zatrzymuje pojazd, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa,

 • jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w aucie znajdują się osoby, które popełniły przestępstwo.

W tych przypadkach policjant nakazuje kierującemu pojazdem lub pasażerowi opuścić pojazd, stanąć w rozkroku i oprzeć ręce na dachu (boku) pojazdu lub położyć się na pasie drogowym twarzą do ziemi.

Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:

 • udzielenia mu pomocy medycznej,

 • doprowadzenia go do jednostki policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia,

 • poddania go badaniu na zawartość alkoholu w organizmie lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeśli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek,

 • okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia,

 • przeprowadzenia czynności procesowych.

Policjant zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami, wydaje pokwitowania. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, wydane pokwitowanie stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne.

Uwaga!!!

Jeśli masz podejrzenia, że osoba zatrzymująca cię do kontroli nie jest policjantem, lecz kimś przebranym za policjanta, to w takiej sytuacji należy kontynuować jazdę do najbliższej jednostki Policji albo do miejsca, gdzie można spotkać inne osoby (stacja paliw, przydrożny bar, zajazd itp.) i zadzwonić pod numer alarmowy Policji 997 lub 112.

Źródło: www.policja.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne