Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

12.11.2015

Daria Poczkajska

Daria Poczkajska

Aplikant Radcowski

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego.

Przeszkody względne

Przeszkody względne występują wtedy, gdy osoba trzecia posiada uprawnienia do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego. Ta przeszkoda polega na pojawieniu się konfliktu pomiędzy znakiem towarowym zgłoszonym do rejestracji a znakiem towarowym, który wykazuje pierwszeństwo zgłoszenia lub znakiem towarowym powszechnie znanym. Przeszkoda względna ma miejsce wtedy, gdy znak towarowy, który został zgłoszony, jest identyczny i dla identycznych towarów jak znak towarowy wykazujący pierwszeństwo zgłoszenia.

Porady prawne

Ponadto przeszkoda względna występuje wtedy, gdy znak towarowy zgłaszany jest identyczny do znaku już wcześniej zgłoszonego, a wśród towarów pojawiają się   podobieństwa, które polegają na możliwości wprowadzania odbiorców w błąd,
w szczególności występuje ryzyko skojarzenia znaku towarowego ze znakiem wcześniejszym. Taka sytuacja związana jest ze zjawiskiem, gdy jeden
z elementów (znak lub towar) jest identyczny, a drugi tylko podobny.

Kolejnym przykładem przeszkody względnej jest sytuacja, gdzie znak towarowy zgłaszany jest podobny lub identyczny do znaku towarowego renomowanego z wcześniejszym pierwszeństwem zgłoszenia, przy założeniu, że „mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”(art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej).

Względna przeszkoda może zostać także stwierdzona w przypadku, gdy znak towarowy zgłaszany do rejestracji będzie podobny lub identyczny do znaku towarowego, który cechuje się tym, że przed datą zgłoszenia mógł być znakiem powszechnie znanym i używanym. Taki powszechnie znany znak towarowy nie musiał być zgłoszony do rejestracji lub zarejestrowany.

Cechą przeszkód względnych rejestracji znaku towarowego jest to, że nie są one badane przez urzędy patentowe ex officio. Przeszkody względne są zależne od innych oznaczeń, zarejestrowanych lub zgłoszonych wcześniej do rejestracji. Należy zauważyć, że dopiero wniosek osoby trzeciej  powoduje badanie zaistnienia względnej przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Urząd, który bada możliwość wystąpienia przeszkody dla rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, nie dokonuje analiz rejestru znaków towarów, po to, aby sprawdzić, czy podobne lub identyczne oznaczenie nie było zarejestrowane lub zgłoszone wcześniej.

Przeszkody bezwględne

Natomiast przeszkody bezwzględne w przeciwieństwie do przeszkód względnych dotyczą samego oznaczenia, które zostało zgłoszone do rejestracji. Istotną rolę odgrywają tu pojęcia takie jak zdolność odróżniająca i zdolność odróżniania, związane ze znakiem towarowym. Zdolność odróżniania kształtuje wymóg jednolitości znaku, samoistności oraz graficznej przedstawialności znaku towarowego. Ma ona związek ze spełnieniem funkcji znaku towarowego, która polega na możliwości odróżniania towarów przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców. Samoistność oznacza, że znak towarowy pozostaje odrębny w stosunku do towaru, który cechuje.

Bezwzględną przeszkodą na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy będzie oznaczenie, które jest niesamoistne i nie ma zdolności odróżniania. Wymóg jednolitości, podobnie jak wymóg samoistności jest powiązany z funkcją znaku towarowego, której zadaniem jest odróżnianie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.

Art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej uregulował zdolność odróżniania jako przesłankę rejestracji znaku, ponieważ stwierdził, że: „nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym”.

Natomiast zdolność odróżniającą posiadają znaki towarowe, które cechują się tak zwanymi dostatecznymi znamionami odróżniającymi. Wskazane pojęcie „dostateczne znamiona odróżniające” jest niewystarczająco sprecyzowane, dlatego rodzi potrzebę stawiania znakowi towarowemu wiele wymogów podczas procesu udzielania mu prawa ochronnego. Oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarami, są pozbawione dostatecznych znamion odróżniających. W świetle art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej takich dostatecznych znamion nie mają także oznaczenia, które „składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności”.

Następne bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wynikają z potrzeby poszanowania zasad, które zostały uformowane przez system prawny. Jako przykład można podać art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, który brzmi: „nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich”.

Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 131 ust. 2 pkt 2-4 zawiera szczegółowo wyrażone oznaczenia, które nie mogą uzyskać prawa ochronnego. Zalicza do nich między innymi oznaczenia, które zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej lub herby polskich województw, miast lub miejscowości czy znaki sił zbrojnych, organizacji porządkowych.

Do bezwzględnych przeszkód zalicza się także „znaki mylące”, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd „w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru” (art. 131 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej).

Reasumując, należy stwierdzić, że przeszkody bezwzględne można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią przeszkody, które nie posiadają zdolności odróżniania i nie mogą pełnić funkcji znaku towarowego. Do drugiej grupy należą przeszkody, które nie obejmują prawem ochronnym znaki, które są pozbawione dostatecznych znamion odróżniających. Trzecia grupa przeszkód bezwzględnych to oznaczenia, którym nie nadaje się prawa ochronnego, ponieważ są z punktu widzenia ustawodawcy niepożądane. Oznaczenia takie mogą naruszać prawa osobiste, majątkowe osób trzecich oraz są sprzeczne z dobrami, które są chronione prawnie.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Rozporządzenie to stanowi uzupełnienie (...)

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

  Stan faktycznyUzyskałem od NASK prawo do używania domeny internetowej. Oznaczenie domeny jest równocześnie znakiem towarowym pewnej firmy zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym. Zgłaszają się do mnie osoby, które żądają natychmiastowego zaprzestania używania zarejestrowanych domen, powołując się na prawa ochronne do znaku towarowego. Kiedy używanie znaku towarowego (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane dwa sposoby ustania prawa ochronnego na znak towarowy. Artykuły są oparte na wspólnej (...)

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z najbardziej znaczących aktywów danego przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak towarowy stanowi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać (...)

Reprodukcja i imitacja znaku towarowego

Reprodukcja i imitacja znaku towarowego

W jakich sytuacjach możemy mówić o reprodukcji czy imitacji znaku towarowego? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego (...)

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Czy imitacja znaku towarowego narusza jego ochronę? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego przekonania, że kupuje (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności przemysłowej (...)

Import odzieży markowej z USA

Import odzieży markowej z USA

Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze nigdzie nie mogę się dowiedzieć (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. (...)

FORUM PRAWNE

ZNAK TOWAROWY...

ZNAK TOWAROWY... Jakie są szanse ze firma używajaca nie zastrzezonej nazwy od kilkudziesieciu lat, wygra proces z firma, ktora zastrzegla te sama nazwe, lecz wczesniej uzywala zupelnie innej? (PIRX) (...)

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari Witam, proszę o bardzo istotną dla mnie poradę dotyczącą znaku towarowego. Kilka faktów: -Znak towarowy rejestruję po prostu na siebie, pod imieniem (...)

Znak towarowy

Znak towarowy Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy na swoją rzecz. Okazało się że przedsiębiorstwo Y działające na rynku krócej niż przedsiębiorstwo X używa identycznego (...)

Znak towarowy

Znak towarowy witam.. Czy można na swojej stronie internetowej umieścić logo znanych marek sportowych? Czy najpierw trzeba uzyskać zgodę? Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy (...)

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład? jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

Porady prawne