Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem. Coraz bardziej popularnym wśród bardziej zapobiegliwych, obawiających się na przykład kradzieży. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu właśnie przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, powódź).

W jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczeniowej autocasco?

Autocasco - jak już była o tym mowa - jest ubezpieczeniem dobrowolnym i jak wszystkie inne ubezpieczenia, jest zawierane poprzez podpisanie umowy. I tak jak w innych przypadkach ubezpieczeń, dowodem zawarcia umowy autocasco jest polisa.

Kto i w jaki sposób określa warunki ubezpieczenia autocasco?

Każdy z zakładów ubezpieczeń oferujących ten rodzaj ubezpieczenia zasady autocasco określa w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów (o.w.u.). Zatem bez względu na to, kogo wybrałeś na swojego ubezpieczyciela, informacji na temat autocasco nie zasięgaj u sąsiada, tylko sprawdź, przeczytaj ogólne warunki Twojego ubezpieczenia. U każdego ubezpieczyciela warunki te mogą być bowiem inne. Najczęściej różnice są nieznaczne, jednak w Twoim konkretnym przypadku to właśnie te niuanse mogą mieć znaczenie. Innymi słowy zakład ubezpieczeń X może wyłączać swoją odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia autocasco w przypadkach, w których zakład ubezpieczeń Y nie ma podstaw do uchylenia się od wypłaty odszkodowania w razie poniesionej przez Ciebie szkody.

Porady prawne

Ogólne warunki ubezpieczeń to bardzo ważne postanowienia, gdyż stanowią one integralną część umowy. Zawierając umowę autocasco (jak i każdą inną umowę ubezpieczeniową) dopilnuj, aby wraz z polisą stanowiącą dowód zawarcia umowy zostały Ci doręczone wspomniane ogólne warunki ubezpieczenia. I znowu u każdego ubezpieczyciela wygląda to nieco inaczej. U jednych ogólne warunki ubezpieczeń stanowią odrębną broszurę, u innych są ujęte w tekście zintegrowanym z polisą - w jednym dokumencie. Ogólne warunki ubezpieczenia opracowują zakłady ubezpieczeń.

Czego szukać w ogólnych warunkach ubezpieczeń autocasco?

Ogólne warunki ubezpieczenia określają, co jest przedmiotem ubezpieczenia, jaki jest zakres ubezpieczenia i jakie są wyłączenia, sposób zawierania umowy, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron umowy oraz sposób ustalania odszkodowań.

Poprzez zawarcie umowy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka uszczerbku w majątku ubezpieczającego związanych ze zrealizowaniem się określonego zagrożenia (ryzyka) objętego umową, a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki.

Poza tym przed zawarciem umowy autocasco zapytaj - w razie jakichkolwiek wątpliwości - agenta, u którego się ubezpieczasz - aby wyjaśnił Ci szczegółowo warunki ubezpieczenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyłączenia odpowiedzialności i obowiązki ubezpieczającego. Dobrze wiedzieć o nich, zanim zdarzy się wypadek (np. zostanie Ci skradziony samochód).

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, który bardzo często zawiera wiele pytań dotyczących samego pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą, jak też miejsca i sposobu użytkowania, obecnego i poprzednich właścicieli, przebiegu ubezpieczenia i innych określających ryzyko. Warto rzetelnie na nie odpowiedzieć. Wszelkie niezgodności, jakie zostaną później ujawnione, zakład ubezpieczeń wykorzysta przeciwko ubezpieczającemu (i skutecznie powoła jako uzasadnienie odmowy).

Co obejmuje ubezpieczenie AC (autocasco)?

Co do zasady polisa AC swoją ochroną obejmuje zdarzenia zaistniałe na skutek zderzenia się pojazdów, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia czy też zdarzenia losowego takiego jak powódź, zatopienie, pożar, wybuch, opady atmosferyczne. Jeżeli szkoda powstała na skutek prowadzenia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających czy też przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi pokrycia zaistniałej szkody.

Ile zapłacisz za ubezpieczenie autocasco?


Umowa ubezpieczenia jest zawierana maksymalnie na okres 12 miesięcy. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wartości rynkowej ubezpieczanego pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę markę i model pojazdu, jego przebieg i rok produkcji, stan techniczny i dodatkowe wyposażenie oraz strefę regionalną.

Składka na ubezpieczenie może być płacona jednorazowo lub w ratach. Cena ubezpieczenia AC jest obliczana procentowo od wartości pojazdu i najczęściej wynosi od 8 do 12%. Posiadacz polisy może również liczyć na różnego rodzaju zniżki przy zawieraniu polisy. O przyznaniu zniżki decyduje wiek i staż kierowcy, bezwypadkowa jazda czy też odpowiednie zabezpieczenie pojazdu.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika