11.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Rozpoznanie skargi strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, konkretnie jego artykułem 6, to zadaniem sądu jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Jest to więc zagwarantowane ustawowo, choć jak pokazała praktyka, nie na tyle pewnie, by przewlekłość spraw nie była główną bolączką polskiego sądownictwa. Mało tego wspomniany przepis stanowi, iż sąd jest zobowiązany do tego, aby zmierzać do sytuacji, w której rozstrzygnięcie nastąpi na pierwszym posiedzeniu (oczywiście jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy). Bardzo często właśnie to zastrzeżenie, iż szybkość działania nie może wpływać niekorzystnie na wyjaśnienie sprawy stawała się "uzasadnieniem" zwłoki w postępowaniu.

Porady prawne

Poskarżyć się na zwłokę lub bezczynność sądu...

Na podstawie wspomnianej już nowej ustawy strona postępowania (czyli potencjalnie każdy z nas) może wnieść skargę, w związku z naruszeniem prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności sądu. Skarga ta ma także zastosowanie do działań oraz bezczynności sądu albo komornika sądowego (w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego).

Co uzasadnia wniesienie skargi?

Uzasadnieniem dla opisywanej skargi jest tzw. przewlekłość postępowania, czyli sytuacja, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Jak być pewnym, że mamy już od czynienia z przewlekłością?

Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty.

Dotyczy to także czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując powyższej oceny należy uwzględnić charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Kto ma prawo skorzystać ze skargi na przewlekłość?

Uprawnionym do wniesienia skargi jest:

  1. w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – strona,
  2. w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – strona,
  3. w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – strona lub wnioskodawca,
  4. w postępowaniu karnym – strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną,
  5. w postępowaniu cywilnym – strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania,
  6. w postępowaniu sądowo-administracyjnym – skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony,
  7. w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego – strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

Ile to kosztuje?

Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych, jeśli skargę wniosło kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie, w przeciwnym wypadku, jeżeli została uiszczona jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze. Uwzględniając skargę sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.

Jaki sąd rozpozna skargę na przewlekłość?

Co do zasady sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Jednak jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym - właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy, natomiast gdy skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym - właściwy do jej rozpoznania jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego części dotyczącej oczywiście postępowania egzekucyjnego. Jest to więc środek zaskarżenia (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni (...)

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Prezesa NSA złożył wniosek o wyjaśnienie, czy przepis art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.) może stanowić podstawę umorzenia postępowania sądowego w sytuacji, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu, organ ten wyda akt lub dokona (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów (...)

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Kiedy sąd wydaje wyrok?Wyrok sądu administracyjnego orzekającego w sprawie wydawany jest po zamknięciu rozprawy, na posiedzeniu sądu, na którym rozprawę zamknięto. Jeżeli sąd zamknął rozprawę istnieje jednak możliwość jej ponownego otwarcia. W szczególności rozprawa powinna (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Zobacz jak walczyć o swoje prawa na nowych zasadach. Od jutra będzie łatwiej poskarżyć się na zbyt długie załatwianie spraw. Teraz droga do ukarania urzędów, które nie chcą zająć się naszą sprawą lub przeciągają jej załatwienie, jest skomplikowana i długotrwała. Jeżeli (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Termin do założenia księgi wieczystej

Termin do założenia księgi wieczystej

W X 2006 kupiłam aktem notarialnym 2 lokale od tego samego dewelopera, w tym samym budynku. W marcu otrzymałam zawiadomienie z sądu , że na jeden z lokali założono księgę wieczystą. Do tej pory, drugi z lokali nie ma księgi wieczystej. W VI 2007 złożyłam skargę do sądu z prośbą o udzielenie (...)

Maksymalny termin na wyznaczenie rozprawy

Maksymalny termin na wyznaczenie rozprawy

Został złożony pozew do Sądu w sprawie zwolnienia z pracy w terminie ustawowym. Już minął 1 rok i nie mam żadnej informacji z Sądu na temat rozprawy. Otrzymuję telefoniczne informacje z sekretariatu Sądu, że Sędzia jest chory i może rozprawa będzie za miesiąc. Sekretariat zasugerował, (...)

Całkowite zwolnienie od kosztów sądowych

Całkowite zwolnienie od kosztów sądowych

W sprawie o podział majątku wspólnego Sąd wydał postanowienie zwalniające powoda od kosztów sądowych w całości. W trakcie rozprawy Sąd postanowił zlecić biegłemu sądowemu sporządzenie operatu szacunkowego. Koszty sporządzenia operatu sąd zasądził na rzecz powoda. Pozew do Sądu o (...)

Wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia zażalenia

Wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia zażalenia

Złożyłem zażalenie na postanowienie sądu okręgowego (w sprawie widzeń z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej) do sądu apelacyjnego. Czy mogę złożyć podanie o przyśpieszenie rozpatrzenia mojego zażalenia (żona całkowicie utrudnia mi kontakt z córką)? Jakie mam szanse na wcześniejsze (...)

Termin rozpatrzenia wniosku o kontakty z dziećmi

Termin rozpatrzenia wniosku o kontakty z dziećmi

Żona złożyła pozew o rozwód, wyprowadziła się i zabrała dzieci. Od dwóch lat się z nimi nie widziałem. Zamierzam złożyć w sądzie wniosek o przyjazd moich dzieci do mnie na wakacje. Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich. Czy Sąd jest zobowiązany prawem do rozpatrzenia wniosku w konkretnym (...)

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

W jakim czasie sąd powinien rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez zarząd dłużnika - spółki z o.o.? Rozumiem, że ewentualna odpowiedzialność zarządu za długi spółki dotyczy niezgłoszenia wniosku o upadłość na czas, a nie samego ogłoszenia upadłości (nie na czas)? (...)

Zabezpieczenie widzenia z dzieckiem

Zabezpieczenie widzenia z dzieckiem

Żona złożyła pozew rozwodowy 1,5 roku temu. Na czas trwania rozprawy rozwodowej wystąpiłem o wydanie postanowienia zabezpieczającego moje kontakty z córką. Mój wniosek dotyczył ustalenia spotkań w ciągu roku oraz wakacji i świąt. Sąd wydał niepełne postanowienie, gdyż nie wypowiedział (...)

Tremin rozpatrzenia zażalenia

Tremin rozpatrzenia zażalenia

Złożyłem zażalenie na postanowienie sądu o odrzucenie sprzeciwu do nakazu zapłaty. Czy istnieje jakiś termin w którym to zażalenie powinno być rozpatrzone? Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął (...)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Doszło do przewlekłości postępowania przed komornikiem. Czy skargę należy wysłać w 2 egzemplarzach tak jak każdy pozew, czy też wystarczy w jednym. Czy jakiś sposób precyzuje to ustawa? Na podstawie art. 1 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...)

Opóźnienie egzekucji

Opóźnienie egzekucji

Do komornika został złożony wniosek o ściągnięcie zasądzonych wierzytelności. Minął rok, należności nie wpłynęły. Również komornik nie informuje jak przebiega egzekucja. Wiem, że dłużnik nadal prowadzi działalność, a nawet ją poszerza. W chwili obecnej zdobyłem nazwę banku (...)

Przewlekłość postępowania wieczystoksięgowego

Przewlekłość postępowania wieczystoksięgowego

Złożyłam w styczniu wniosek o wpis do hipoteki na rzecz banku. W marcu dzwoniłam do sądu i otrzymałam informacje, że to może potrwać do 7,5 miesiąca a nawet dłużej, czyli rok. Co trzy miesiące płacę ponad 1500 zł ubezpieczenia pomostowego za brak dostarczenia do banku tego wpisu do hipoteki (...)

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Mimo upływu 5 tygodni organ nie odpowiedział na moje żądanie o uzupełnienie decyzji poprzez wskazanie środków odwoławczych. Celowo odwleka odpowiedź, a może w ogóle jej nie udzieli. Czy w tej sytuacji mam prawo do wniesienia odwołania, a jeżeli tak to do kogo (kto jest organem wyższego (...)

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu

Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej. Chciałbym złożyć skargę na bezczynność organu. Do kogo się ją kieruje, jakie koszty się ponosi i czy w przypadku zastępstwa przez radcę starosta (w razie uwzględnienia skargi) zobligowany jest do zwrotu kosztów? (...)

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Nasz podopieczny występując samodzielnie wygrał sprawę przed WSA. Organ wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok zasądzając na rzecz organu 280 zł kosztów zastępstwa procesowego. NSA nie poinformował naszego podopiecznego o możliwości złożenia zażalenia na zasądzenie kosztów, (...)

Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia za pracę. W postanowieniu komornika widnieje kwota główna 11 900 zł oraz odsetki w wysokości 16 200 zł. Do tego doliczono koszty sądowe. Nakaz zapłaty, na który się powołano się w piśmie został wydany w kwietniu 2005 roku. Czy i do kogo można składać (...)

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Z mojego wniosku toczy się egzekucja z nieruchomości. W czerwcu 2009 nastąpiło przybicie na rzecz nabywcy. Teraz jest sprawa na etapie oczekiwania na plan podziału. Przysądzenie własności nastąpiło w październiku 2009. Upłynęło już 9 miesięcy od przybicia. Nikt nie zaskarżył żadnego (...)