Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

27.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

W prawie autorskim rozróżnia się dwa rodzaje praw. Mianowicie wyróżnia się osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie. Zasadą jest, chyba że konkretny przepis stanowi inaczej, iż autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Nabywca może przenieść takie prawa na osoby trzecie, chyba że uprawnienie to zostało wyłączone przez umowę na podstawie której nabył on te prawa (art. 41 ust. 1 pkt 2 prawa autorskiego). Przedmiotem niniejszej porady są umowy licencyjne. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją przez umowę licencyjną rozumie się upoważnienie do korzystania z określonych dóbr niematerialnych mające swoje źródło właśnie w tej umowie.

Co to jest umowa licencyjna?

Umowa licencyjna polega - jak to już wyżej zaznaczono - na zezwoleniu na korzystanie z utworu w oznaczonym zakresie. Tak więc licencjobiorca nie może rozporządzać prawami autorskimi- może jedynie korzystać z utworu. Zakres korzystania - pole eksploatacji (o czym niżej) - jest wyznaczony umową licencyjną.

Co to są pola eksploatacji oraz jak prawidłowo określić ich zakres?

Polem eksploatacji jest wyraźnie wyodrębniony pod względem technicznym lub ekonomicznym sposób korzystania z danego utworu, programu, prawa autorskiego. Sposobem korzystania może być dzierżawa lub poddzierżawa np. licencjonowanego programu komputerowego. Jest to katalog otwarty, rozszerza się w miarę ulega w miarę wykształcenia się nowych form korzystania z utworu (co jest związane z rozwojem techniki).

Dla właściwego określenia zakresu pól eksploatacji pomocne jest uregulowanie stanowiące, że odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności (art. 50 prawa autorskiego):

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Rekomendowane jest określenie pól eksploatacji w umowie w sposób maksymalnie precyzyjny, nie jest jednak konieczne aby strony posługiwały się określeniami pól zawartymi w ustawie (mogą także inaczej sformułować treść umowy).

Masz wątpliwości jaką umowę zawarłeś?

Rozstrzygające są postanowienia umowy jaką strony zawarły. Treść umowy, a nie jej nazwa (choć może być pomocna) ma zasadnicze znaczenie dla uznania czy mamy do czynienia z umową licencyjną, czy może z umową przenoszącą prawa autorskie. Jeśli wyraźnie nie zaznaczono w umowie lub zachodzą wątpliwości jaką umowę zawarto, to domniemywa się, że strony zawarły właśnie umowę licencyjną, a nie umowę o przeniesienie praw autorskich (art. 65 prawa autorskiego).

Jakie są różnice pomiędzy licencją niewyłączną a licencją wyłączną?

Jeśli licencja jest niewyłączna, oznacza to, że licencjodawca (osoba, która udziela licencji) może zawrzeć taką umową także z kimś innym. Zatem na ten sam np. program komputerowy może być udzielone zezwolenie na korzystanie z niego w oznaczonym zakresie innej osobie. Licencja wyłączna ogranicza licencjodawcę w ten sposób, że uprawnionym do korzystania jest jedna konkretna osoba lub grupa osób (licencjobiorca). W ten sposób licencjodawca nie może zawrzeć innej umowy licencyjnej co do tego samego zakresu korzystania z np. programu komputerowego. Jeśli strony chcą zawrzeć licencję wyłączną, to muszą zawrzeć taką umowę w formie pisemnej (art. 67 ust. 5 prawa autorskiego). Licencjobiorca wyłączny ma także prawo dochodzić roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich w zakresie objętych umową licencyjną.

Zawarłem umowę licencyjną o korzystanie z programu komputerowego stworzonego przez firmę komputerową. Czy mogę udzielić zezwolenia na wykorzystywanie przez inną firmę licencjonowanego produktu?

W tym zakresie decydujące znaczenie ma umowa jaką zawarły strony. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji (art. 67 ust. 3).

Przykład: Przedsiębiorstwo A ustanawia licencję na rzecz przedsiębiorstwa B, na mocy której uzyskuje ona prawo do publicznego wykonywania utworu przedsiębiorstwa A, a przedsiębiorstwo B upoważnia przedsiębiorstwo C do korzystania w tym zakresie z tego utworu.

Aby licencjobiorca miał możliwość rozporządzania, sublicencjonowania - czyli upoważnienia do korzystania z np. programu komputerowego innej osoby umowa licencyjna musi zawierać takie postanowienie. Inaczej mówiąc umowa licencyjna licencjobiorcy na takie działanie musi pozwalać.

Chciałbym udzielić innej osobie licencji na korzystanie ze stworzonego przeze mnie programu komputerowego. Na jaki czas można udzielić licencji czy udziela się jej na czas oznaczony czy nieoznaczony? Czy można wypowiedzieć umowę licencyjną?

Umowa licencyjna może być zawarta zarówno na czas oznaczony, jak również na czas nieoznaczony. Jeśli umowa została zawarta na czas określony, dłuższy niż 5 lat, to po upływie tego pięcioletniego terminu, traktuje się ją tak, jakby została zawarta na czas nieoznaczony (art. 68 ust. 2 prawa autorskiego). W praktyce oznacza to, iż w takim wypadku twórca, może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych (określonych w umowie), a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego (68 ust. 1 prawa autorskiego).

Przykład: Przedsiębiorstwo A udzieliło w 2000 r. licencji niewyłącznej na używanie programu komputerowego dla Przedsiębiorstwa B na okres 10 lat. W umowie tej nie zawarto żadnych postanowień pozwalających na jej wcześniejsze rozwiązanie/wypowiedzenie. Mimo to strony mogą taką umowę wypowiedzieć już w 2005 r. z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia o którym mowa wyżej.

Pamiętać należy, że jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, to uprawnia ona do korzystania z utworu jedynie w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Po upływie tego terminu, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

Na co należy zwrócić uwagę zawierając umowę licencyjną?

W przeciwieństwie do innych umów przenoszących prawa w umowie licencyjnej można zastrzec, że bezskuteczne będzie dalsze rozporządzenie nabytym prawem przez nabywcę lub licencjobiorcę. Wprawdzie takie zastrzeżenie nie ma większego znaczenia z uwagi na uregulowanie stanowiące, że licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej w tym zakresie.

Zawierając umową licencyjną należy pamiętać, że umowa będzie nieważna w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości (art. 41 ust. 3 prawa autorskiego).

Przykład: Kowalski jako programista przenosi prawa do korzystania ze wszystkich stworzonych przez niego programów komputerowych, które "napisze" do końca swojego życia.

Aby zawrzeć umowę licencyjną należy dokładnie określić jakich autorskich praw majątkowych będzie dotyczyć. W tym celu wskazujemy tzw. pola eksploatacji (np. prawo do zwielokrotniania utworu na nośnikach DVD, CD itd.). Jeśli nie określimy dokładnie pól eksploatacji to w wyniku takiej umowy nie dojdzie do ustanowienia licencji.

Przykład: Jeśli przedsiębiorstwo A zawrze w umowie z przedsiębiorstwem B ogólną klauzulę o przeniesieniu wszystkich praw majątkowych to umowa taka nie wywrze skutku przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Jak wyraźnie wynika z uregulowania umowa licencyjna może dotyczyć tylko pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.

Czy umowa licencyjna jest umową odpłatną czy też nieodpłatną?

Ustanowienie licencji odbywać się może zarówno za ustanowieniem wynagrodzenia jak bez jego ustanowienia. Najczęściej na produkty, utwory, programy itp., które służą przedsiębiorcom licencji udziela się za wynagrodzeniem.

Pamiętać należy, że jeśli chcemy zawrzeć nieodpłatną umowę to trzeba to wyraźnie zastrzec w umowie. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu (art. 43 ust. 2 prawa autorskiego). Zasadą jest też, iż twórcy należy się wynagrodzenie za każde pole eksploatacji, którego dotyczy umowa (art. 45 prawa autorskiego). Natomiast w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (43 ust. 1 prawa autorskiego).

Pamiętaj, że:

 • Jeśli chcemy zawrzeć nieodpłatną umowę, to trzeba to wyraźnie zastrzec w umowie.

 • Licencja może dotyczyć tylko pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.

 • Zawierając umową licencyjną należy pamiętać, że umowa będzie nieważna w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.

 • W przeciwieństwie do innych umów przenoszących prawa, w umowie licencyjnej można zastrzec, że bezskuteczne będzie dalsze rozporządzenie nabytym prawem przez nabywcę lub licencjobiorcę.

 • Umowa licencyjna może być zawarta zarówno na czas oznaczony jak również na czas nieoznaczony.

 • Jeśli licencja jest niewyłączna, oznacza to, że licencjodawca (osoba, która udziela licencji) może zawrzeć taką umową także z kimś innym.

 • Licencja wyłączna ogranicza licencjodawcę w ten sposób, że uprawnionym do korzystania jest jedna konkretna osoba lub grupa osób (licencjobiorca).

 • Jeśli wyraźnie nie zaznaczono w umowie lub zachodzą wątpliwości jaką umowę zawarto, to domniemywa się, że strony zawarły właśnie umowę licencyjną a nie umowę o przeniesienie praw autorskich.

 • Polem eksploatacji jest wyraźnie wyodrębniony pod względem technicznym lub ekonomicznym sposób korzystania z danego utworu, programu, prawa autorskiego.

 • Umowa licencyjna polega na zezwoleniu na korzystanie z utworu w oznaczonym zakresie.

Podstawa prawna:Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

  Stan faktyczny Prowadzę obecnie jednoosobowo, firmę komputerową zwaną dalej PRACOWNIĄ. Dla firmy zwanej dalej ZLECENIOBIORCA, na jego zlecenie i zgodnie z podpisanymi umowami, zostało napisanych kilkanaście systemów informatycznych w języku programowania COBOL (na który to język kupione zostało oprogramowanie licencyjne firmy Microsoft). Systemy komputerowe dotyczyły (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Jak inwestować w akcje lub obligacje?

Jak inwestować w akcje lub obligacje?

Chcesz zainwestować w akcje lub obligacje korporacyjne? W ramach kampanii „Policz i nie przelicz się” UOKiK podpowiedział, na co zwrócić uwagę. Sprawdź kondycję finansową spółki, której papiery zamierzasz kupić. Nie wierz na słowo sprzedawcy czy doradcy – wymagaj dokumentów potwierdzających ich oświadczenia i analizuj ich treść. Trwa (...)

Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

Stan faktyczny Niemiecki kontrahent, z którym mamy umowę o stałej współpracy, wypożyczył nam program AutoCad do konstruowania wyrobów, które produkujemy. Jako potwierdzenie otrzymaliśmy pismo stwierdzające oddanie programu do dyspozycji naszej firmie (nie została określona wartość programu, ani czas na jaki został wypożyczony). Czy czynność ta powinna być w jakiś sposób opodatkowana? (...)

Utwory publikowane w nabywanym serwisie internetowym - opinia prawna

Utwory publikowane w nabywanym serwisie internetowym - opinia prawna

Stan faktycznyPan X chce zakupić serwis internetowy. Na stronach serwisu znajdują się krótkie informacje, sprawozdania, felietony. Czy autorzy tych treści mają do nich prawa? Czy autor może żądać usunięcia swoich artykułów ze stron serwisu? Autorzy publikowali treści na stronach serwisu nieodpłatnie. Nie zawierali z poprzednim właścicielem serwisu żadnych umów. (...)

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

    Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych Umowa o przeniesienie praw autorskich polega na tym, że przenoszący prawa autorskie wyzbywa się całkowicie władztwa nad tymi prawami na rzecz nabywcy. Umowa taka powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Samo zawarcie umowy nie prowadzi jeszcze do automatycznego przejścia praw autorskich na drugi podmiot, (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Stan faktyczny 4 lata temu pracowałem dla ogromnej firmy (doskonale prosperującej) w Polsce. W związku ze swoim wykształceniem (3 studia wyższe) i zainteresowaniami próbowałem się przenieść do działu planowania finansowego. W tym celu poza godzinami pracy (używając starych danych firmy, żeby zilustrować przydatność i umożliwić czytającym zrozumienie) przygotowałem 80 stronicowa (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców (...)

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Stan faktyczny Jakiś czas temu z firmą, z którą współpracuję podpisałem list intencyjny. Zawiera on takie określenia jak: "Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonywania usług informatycznych". Porozumienie to wspomina także o karze umownej. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania chciałbym zakończyć współpracę nieco wcześniej. Z drugą stroną nie łączy mnie żadna (...)

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktycznyPrzedmiotem działalności wspólników spółki cywilnej jest opracowywanie i oferowanie klientom programów komputerowych. Niektóre z tych programów pisane były samodzielnie przez jednego ze wspólników, pozostałe przy niewielkim udziale innego wspólnika. Do kogo należą prawa autorskie do tych programów? Czy po rozwiązaniu (...)

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

 Stan faktyczny  Osoba fizyczna zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność ta polegać będzie na oferowaniu klientom korzystanie z systemu komputerowego służącego do szybkiego przesyłania wiadomości e-mail i sms. System składa się z dwóch elementów: komputerowy program komunikacyjny, który będzie przedmiotem sprzedaży i oprogramowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Projekt logotypu - rodzaj umowy

Projekt logotypu - rodzaj umowy

Zaprojektowaliśmy Klientowi logo i otrzymaliśmy za nie wynagrodzenie i wystawiliśmy FV. Nie chcemy bezpłatnie zbywać praw autorskich (jeżeli Klient będzie chciał je zakupić chcemy uzyskać dodatkowe (...)

Sprzedaż praw autorskich wydawnictwu

Sprzedaż praw autorskich wydawnictwu

Zamierzam sprzedać gazecie poradnik w wersji elektronicznej (plik HTML na płycie CD), który będzie dodatkiem do jednego z wydań czasopisma. Jakie elementy musi zawierać umowa, abym mogła zachować (...)

Użyczenie komputera z oprogramowaniem

Użyczenie komputera z oprogramowaniem

Jeśli firma posiada komputery z danym oprogramowaniem (Windows, Księgowe), to czy może użyczyć bezpłatnie innej firmie komputery wraz z tym oprogramowaniem, czy powinna zwrócić się o zgodę do (...)

Prawa autorskie - pola eksploatacji

Prawa autorskie - pola eksploatacji

Zawieram umowę na opracowanie grafiki do strony internetowej. Wykonawca przedstawił standardową umowę zawierającą generalny zapis o przeniesieniu praw autorskich zgodnie z art. 41. ust. 1. pkt. 1 (...)

Elementy przedmiotowo istotne umowy przeniesienia praw autorskich

Elementy przedmiotowo istotne umowy przeniesienia praw autorskich

Jakie elementy musi zawierać umowa przenosząca prawa autorskie majątkowe? W glosie do wyroku SN z dnia 18 czerwca 2003 r., II CKN 269/01, E. Traple podkreśla, że: „Do elementów przedmiotowo (...)

Umowa licencyjna a koszty uzyskania przychodów

Umowa licencyjna a koszty uzyskania przychodów

Jestem obcokrajowcem, mieszkam z rodziną w Polsce z zamiarem stałego pobytu (karta czasowego pobytu). Zakładamy, że mam nieograniczony obowiązek podatkowy. Mam umowę licencyjną (jako autor) na korzystanie (...)

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Prawa autorskie do programu a podatek u źródła

Chcemy sprzedać prawa autorskie do programu komputerowego spółce mającej siedzibę w Niemczech. Prawa autorskie będą sprzedane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Czy sprzedaż praw autorskich (...)

Umowa o dzieło a prawa autorskie

Umowa o dzieło a prawa autorskie

Czy nabywając majątkowe prawa autorskie od twórcy programu komputerowego (umowa o dzieło) możemy zabronić Twórcy umieszczania dzieła (projektu graficznego) w jego portfolio? Czy ma to co wspólnego (...)

Tłumaczenie jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Tłumaczenie jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Na zlecenie pewnej osoby dokonałem tłumaczenia, osoba ta przywłaszczyła sobie to tłumaczenie, nie płacąc za nie, mimo wystawionej faktury i umowy, którą zawarliśmy. Czy tłumaczenie jest utworem? (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Określenie w licencji pól eksploatacji

Określenie w licencji pól eksploatacji

W kawiarence internetowej zainstalowano gry komputerowe w ilości 1 orginał na jedno stanowisko komputerowe. Podczas przeszukania dokonanego przez policję stwierdzono brak dodatkowej licencji, wystawianej (...)

Prawa autorskie do logotypu jako znaku towarowego

Prawa autorskie do logotypu jako znaku towarowego

Zamierzam powierzyć agencji reklamowej wykonanie projektu logotypu, który zostanie później zgłoszony jako znak towarowy. Chciałbym mieć w przyszłości możliwość modyfikacji tego logotypu i wykorzystywania (...)

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Czy sprzedaż książek w formie Ebooków jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu prawa autorskiego? Ustawodawca nie jest w stanie wymienić wszystkich możliwych pól eksploatacji, jednakże (...)

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (...)

FORUM PRAWNE

Platforma muzyczna - przekazanie praw autorskich

Platforma muzyczna - przekazanie praw autorskich Witam Wraz ze wspolnikiem jestesmy w trakcie tworzenia platformy sprzedazowej w internecie, ktorej celem bedzie udostepnianie oraz sprzedaz m.in podkladow (...)

Prawo autorskie

Prawo autorskie Proszę o przesłanie wzoru umowy z zakresu prawa autorskiego (umowa licencyjna) (syla_k) Dzień dobry. Poszukuję porady. Wykonałem dla pewnej firmy logo na podstawie wstępnych dostarczonych (...)

Prawa autorskie ?!

Prawa autorskie ?! Jakiś czas temu zostało mi zlecone zrobienie strony www dla pewnej firmy. Strona została zrobiona, ale projekt nie doszedł do skutku, ponieważ szef tejże firmy wycafał się tłumacząc, (...)

zdjęcia a prawo autorskie

zdjęcia a prawo autorskie mam stronę komercyjną hodowli psów rasowych, od jakiegos czasu zauwazam fakt, że na około 20 blogach (głównie dzieci w wieku 12-16 lat) ściągają moje prywatne zdjęcia (...)

Nie jestem pewien czy złamałem prawo autorskie i co mnie czeka

Nie jestem pewien czy złamałem prawo autorskie i co mnie czeka Sprawa wyglada nastepujaco: Dostalem od osoby X 2 plytki DVD na ktorych byly zamieszczone elementy graficzne warte okolo 1500 zl ( ja nie (...)

Jak walczyć o prawa autorskie z nieuczciwym oszustem który de facto jest też pracodawcą?

Jak walczyć o prawa autorskie z nieuczciwym oszustem który de facto jest też pracodawcą? Jak walczyć o prawa autorskie z nieuczciwym oszustem który de facto jest też pracodawcą? Witam wszystkich (...)

Prawa autorskie

Prawa autorskie Jestem zatrudniony na stanowisku : inżynier serwisu. Moja praca polega na pisaniu oprogramowania systemów sterowania w przemyśle. Ponieważ jestem zatrudniony na umowę o pracę autorkie (...)

prawo do wizerunku

prawo do wizerunku W ubiegłym roku miałam podpisaną umowę o dzieło z agencją reklamową X na wykorzystanie moich zdjęc z sesji zdjęciowej dla dużej Firmy Y.1-wsza umowa-podpisałam zgodę na publikację (...)

Umowa aktorska

Umowa aktorska Witam, Proszę o pomoc w poprawieniu/korekcie umowy aktorskiej - zgodziłem się aby parę osób gościnnie zagrało w moim filmie, i chcę mieć pewność, że żadna z nich nagle nie (...)

Fotografia- przeniesienie praw autorskich

Fotografia- przeniesienie praw autorskich Potrzebuję porady w takiej sprawie. Będę robić zdjęcia dla prywatnej kliniki - wnętrza lekarzy itp. Potrzebują je do strony internetowej i materiałów (...)

Porady prawne