6.10.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

Jakie umowy o dzieło są uregulowane w sposób szczególny?

Do części umów o dzieło, wyróżnionych zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, znajdą zastosowanie modyfikacje wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów o sprzedaży konsumenckiej. A mianowicie, do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Chodzi tu o przepisy ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Dotyczy to tylko przypadku, gdy przedmiotem umowy o dzieło jest rzecz ruchoma -najczęściej nowo wytworzona. 

Jakie obowiązki ma w tym przypadku przyjmujący zamówienie?

W omawianym przypadku przyjmujący zamówienie winien więc podać wysokość wynagrodzenia (w tym także w reklamie). Gdy wynosi ono powyżej 2 tysięcy złotych, jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej z zamawiającym umowy. W pozostałych zaś przypadkach, tylko na żądanie kupującego, powinien wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie wykonawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i wynagrodzenie. 

Na żądanie zamawiającego wykonawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy oraz udzielić mu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim. Powinny one być wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z wykonanego towaru konsumpcyjnego. Należy zatem podać m.in.: nazwę towaru, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce oraz -odpowiednio do rodzaju dzieła - określenie jego energochłonności, a także inne dane, wskazane w odrębnych przepisach (np. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, o systemie oceny zgodności). Wymaganie zamieszczenia tych informacji na wykonanym przedmiocie dzieła lub trwałego z nim połączenia, że powinno to być uzależnione od charakteru tego przedmiotu, aby nie doprowadzić do oczywistego jego zeszpecenia.

Z powyższego wynika także dla przyjmującego zamówienie m.in. obowiązek zapewnienia w miejscu odbioru wykonanego dzieła odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych, umożliwiających sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Odpowiednio do przedmiotu dzieła wykonawca powinien też wydać zamawiającemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

Kiedy przyjmujący zamówienie odpowiada wobec zamawiającego?

W omawianym przypadku przyjmujący zamówienie odpowiada wobec zamawiającego, jeśli dzieło w chwili jego wydania było niezgodne z umową, przy czym w razie stwierdzenia takiej niezgodności przed upływem 6 miesięcy od wydania dzieła domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Zasadę tę (pojęcie niezgodności przedmiotu dzieła z umową stron) stosuje się zamiast przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących wadliwego wykonywania dzieła (art. 636 § 1) lub wady dzieła (art. 637 § 1 i 2).

W razie indywidualnego uzgadniania przez strony właściwości przedmiotu umowy o dzieło (co ma miejsce zazwyczaj), domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez przyjmującego zamówienie opisowi lub ma cechy okazanej zamawiającemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez niego przy zawarciu umowy, chyba że wykonawca dzieła zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia. 

W innych zaś przypadkach domniemywa się, że dzieło jest zgodne z umową, jeśli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju rzecz jest zwykle używana, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym rzecz tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy dzieło odpowiada oczekiwaniom dotyczącym rzeczy tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela (np. w reklamie co do właściwości dzieła). 

W wypadku tych szczególnych rodzajów umowy o dzieło za niezgodność dzieła z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez zamawiającego według instrukcji otrzymanej przy odbiorze dzieła. 

Wykonawca nie odpowiada za niezgodność dzieła z umową, gdy zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo dotyczy niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

A co, jeśli dzieło zostało wykonane niezgodnie z umową?

Jeśli dzieło zostało wykonane niezgodnie z umową, zamawiający może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość dzieła zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby zamawiającego inny sposób zaspokojenia. Indywidualny z reguły charakter dzieła powoduje, że nie może znaleźć zastosowania alternatywne żądanie wymiany towaru konsumpcyjnego na nowy. 

Nieodpłatność naprawy oznacza również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez zamawiającego, m.in. kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Jeśli przyjmujący zamówienie w terminie 14 dni nie ustosunkował się do żądania doprowadzenia dzieła do stanu zgodnego z umową, to przyjmuje się, iż uznał je za uzasadnione.

W sytuacji, gdy zamawiający ze względu na to, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, nie może żądać naprawy albo jeżeli przyjmujący zamówienie nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub też gdy naprawa narażałaby zamawiającego na znaczne niedogodności, a niezgodność dzieła z umową jest istotna - ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Jeżeli jednak niezgodność ta jest nieistotna, to nie przysługuje mu to ostatnie uprawnienie. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. 

Zamawiający traci ww. uprawnienia, jeśli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Ze względu na przedmiot nie znajdą natomiast zastosowania do umowy o dzieło krótsze terminy zawiadomienia przez kupujących określone dla towarów żywnościowych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Wykonawca odpowiada za niezgodność dzieła z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru zamawiającemu. Nie znajdzie zastosowania uregulowanie, że termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Ponieważ dzieło jest zazwyczaj wytworem nowym, rzadko zastosowanie znajdzie zastrzeżenie, że wówczas, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić jednakże nie poniżej roku.

Roszczenia zamawiającego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez niego niezgodności dzieła z umową; przedawnienie nie może się jednak zakończyć przed upływem terminu 2 lat od wydania tego dzieła zamawiającemu. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Zawiadomienie wykonawcy o niezgodności dzieła z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Upływ tych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności dzieła z umową, jeśli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.  

Gwarancja

Zawarte w art. 13 ust. 1-4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego postanowienia dotyczące udzielenia kupującemu gwarancji i jej warunków oraz treści dokumentu gwarancyjnego znajdą odpowiednie zastosowanie do umowy o dzieło wtedy, gdy elementem składowym jego przedmiotu są części (np. procesor komputera), na które udzielana jest oddzielna gwarancja. 

Pamiętaj, że:

 • wszystkich omówionych wyżej uprawnień (wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego) nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem wykonawcy o niezgodności dzieła z umową; w szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie zamawiającego, że wie o wszelkich niezgodnościach dzieła z umową, lub przez wybór prawa obcego;  
 • w zakresie nieuregulowanym w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego do omawianego rodzaju umów o dzieło znajdą zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące ogólnie umów o dzieło.

A co, jeśli do zawarcia umowy wykorzystano gotowy wzorzec umowy?

Często umowy o dzieło są zawierane przy użyciu, zaproponowanego przez przyjmującego zamówienie przedsiębiorcy, gotowego wzoru umowy. W tym przypadku należy uwzględnić dodatkowo unormowania dotyczące wzorców umów oraz niedozwolonych postanowień umownych (art. 381[1]-385[4] K.c.), zapewniające szczególną ochronę konsumentowi, gdy jego kontrachentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Oznacza to m.in., iż w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową, wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeśli w tym przypadku postanowienie umowy nie wiąże konsumenta, to strony są związane umową w pozostałym zakresie. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

 1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,  
 2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
 3. wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony, 
 4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy, 
 5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta, 
 6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,  
 7. uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,  
 8. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,  
 9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,  
 10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,  
 11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,  
 12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,  
 13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,  
 14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,  
 15. zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,  
 16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,  
 17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
 18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,  
 19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia, 
 20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,  
 21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,  
 22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,  
 23. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.  

Umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne wzorce umów nie obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą sprzeczne. Umowa nie jest zawarta, gdy po otrzymaniu oferty strona niezwłocznie zawiadomi, że nie zamierza zawierać umowy na warunkach przewidzianych wyżej.

Jakie jeszcze przepisy stosuje się do umów o dzieło zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem?

Warto wspomnieć, iż w przypadku umów o dzieło zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, np. te chroniące konsumenta w razie zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa oraz dotyczące umów zawieranych na odleglość.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami);
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271, ze zm.);
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176, ze zm.);
 • Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 r., Nr 229, poz. 2275, ze zm.)

   
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

    Ilu pracowników może realizować umowy o dzieło w Niemczech? Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzoną w Bonn (...)

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. ##baner## Nowy obowiązek O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło? Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku pracowników, których stosunki pracy (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Jeśli Twój kontrahent okazał się być nierzetelny możesz ustrzec innych na przyszłość – możesz skorzystać z usług biura informacji gospodarczej (dalej: biuro), zajmującego się udostępnianiem takich właśnie informacji. Udostępnianie informacji gospodarczej polega na przekazywaniu (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Na czym polega ochrona osób i mienia? Zgodnie z przepisami, ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia oznacza zaś działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające (...)

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a obowiązek opłacania składek ZUS - opinia prawna

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a obowiązek opłacania składek ZUS - opinia prawna

Stan faktyczny   Osoba fizyczna samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą w formie niewielkiego przedsiębiorstwa. We wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicem pozostaje studiujące dziecko, które sporadycznie pomaga przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 1. Czy dziecko (...)

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Jeśli zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną, to dowiedz się, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz musiał opłacać ubezpieczenia społeczne. Umowa zlecenia Jeśli ktoś wykonuje umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług, to ZUS obejmiemy go ubezpieczeniami: (...)

Kto i kiedy musi rozliczać VAT?

Kto i kiedy musi rozliczać VAT?

To, że nie prowadzisz działalności gospodarczej nie oznacza, że automatycznie nie jesteś płatnikiem VAT. Konieczność rozliczenia tego podatku jest związana także z pracą na umowę o dzieło. Podatek od towarów i usług rozliczają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Trzeba (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odstąpienie od umowy o dzieło

Odstąpienie od umowy o dzieło

Podpisałem umowę o dzieło w październiku 2007 na wykonanie zadania w sierpniu 2008 r. Wykonanie zadania nie wymaga od przyjmującego żadnych nakładów. Obecnie chcę tę umowę rozwiązać. W mowie nie zapisano klauzuli o możliwości rozwiązania ani nie zapisano, klauzul o odszkodowaniu w sytuacji (...)

Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Fachowiec źle wykonał swoją pracę-jak domagać się odszkodowania?

Wynająłem Pana który miał położyć kafelki. Niestety swoją pracę wykonał co najmniej źle, przez część z nich już poodpadała. Fachowiec nie kwapi się do naprawy swoich błędów. W dodatku przestał odbierać telefony. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Niniejsza opinia prawna wydana (...)

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło a składki ZUS

Firma X zatrudniała osobę w ramach umowy o pracę. Została rozwiązana umowa o pracę, a następnie były pracownik zaczął współpracować z firmą Y na podstawie umowy o dzieło. Wspólnikami w firmie Y są osoby, które są właścicielami firmy X. Firma Y czasami świadczy usługi na rzecz firmy (...)

Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich

Odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich

Czy umowa o dzieło będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Umowę zawiera fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej, czyli nie będzie możliwe wskazania odpowiedzialności wobec osób trzecich. Zgodnie z obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. brzmieniem przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Umowa o dzieło (montaż okien) zawarta z konsumentem nie zawiera konkretnego terminu oddania dzieła. Zakres dzieła nie jest jednoznacznie określony. Wykonawca wykonał część prac, które uznał za stosowne. Część prac wykonano wadliwie. Montażyści poprawiali prace wielokrotnie. Nie dokonano (...)

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu ze spółki do ZUS odprowadzam tylko ubezpieczenie zdrowotne. Działalność spółki (...)

Wypłata wynagrodzenia wykonawcy dzieła

Wypłata wynagrodzenia wykonawcy dzieła

Jak udokumentować wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o dzieło? Pracownik nie jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Podstawą wzajemnych stosunków w umowie o dzieło jest zawarta umowa. Umowa o dzieło może być zawarta zarówno (...)

Podatek VAT od umów o dzieło

Podatek VAT od umów o dzieło

Czy od umów o dzieło należy odprowadzać podatek VAT? Jeżeli tak, to na kim spoczywa odpowiedzialność, jeżeli taki podatek nie został doliczony do rachunku? Osoba wykonująca określone czynności na podstawie umowy o dzieło, nie prowadząca jednocześnie działalności gospodarczej w rozumieniu (...)

Zatrudnianie na umowę o dzieło

Zatrudnianie na umowę o dzieło

Czy można zatrudnić na umowę o dzieło lub zlecenie osobę uczącą się ale już pełnoletnią nie mającą jeszcze własnego numeru NIP? Czy zaliczka na podatek może zostać odprowadzona np na rodzica takiej osoby, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym? W pierwszej kolejności (...)

Upoważnienie do wykonywania czynności w lokalu

Upoważnienie do wykonywania czynności w lokalu

Czy jeżeli jedna osoba zapewnia, że ma prawo przyjmować zapłatę za usługi w imieniu drugiej osoby (prowadzącej działalność gospodarczą) - robi to w lokalu tej drugiej osoby, a także istnieje pokrewieństwo między tymi osobami - a następnie okazuje się, że nie ma upoważnienia do tego (...)

Umowa o dzieło autorskie a działalność gospodarcza

Umowa o dzieło autorskie a działalność gospodarcza

Prowadzę działalność gospodarczą (firma jednoosobowa). Chciałbym jednak wykonać usługę na podstawie umowy o dzieło autorskie dla innej firmy - spółki z o.o. Firma ta jest odrębnym podmiotem, nie jestem w niej zatrudniony. Przedmiot umowy o dzieło autorskie wchodzi jednak w zakres mojej (...)

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Czy będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, urząd pracy płaci za mnie zus? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości powinien płacić? Czy będąc w w/w sytuacji na umowie o dzieło lub zlecenie muszę powiadomić o tym urząd pracy i na jakiej podstawie? Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń (...)

Umowa pomiędzy osobami fizycznymi

Umowa pomiędzy osobami fizycznymi

Mam dom, który chcę zabezpieczyć przed złodziejami jakimś porządnym systemem alarmowym. Tylko jedno z oferowanych mi rozwiązań technicznych spełnia moje wymogi, ale ów oferent nie jest firmą w zrozumieniu prawa podatkowego. Jest to osoba fizyczna trudniąca się takimi instalacjami \"po godzinach\". (...)

Pozew o zapłatę za nieprawidłowe wykonanie dzieła

Pozew o zapłatę za nieprawidłowe wykonanie dzieła

Jako osoba fizyczna podpisałam umowę o dzieło z firmą na wykonanie więźby dachowej w jednorodzinnym domu mieszkalnym , który buduję. Wykonawca rozpoczął prace, ale w pewnym momencie zaprzestał działań na terenie budowy. Nie odbierał telefonów a czas, jaki w umowie otrzymał na wykonanie (...)

umowa o dzieło czy zlecenia ? kiedy stosować jedną kiedy drugą ?

umowa o dzieło czy zlecenia ? kiedy stosować jedną kiedy drugą ?

Czy czynność sprzątania, mycia okien, malowania, porządkowania terenu, zieleni jest czynnością prawną kwalifikującą do zastosowania formy umowy o dzieło? Nasza firma zawiera szereg umów na powyższe czynności jakkolwiek brak jest jednoznacznego uregulowania stosunku umownego o charakterze (...)

Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Czy firma, która chciałaby prowadzić szkolenia dla licencjonowanych pracowników ochrony musi spełniać formalne wymogi? Jeśli tak to jakie? Ustawa o ochronie osób i mienia stanowi, iż podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania (...)