Gdzie opłaca się inwestować - czyli wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w 2007 roku

21.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Informacja opracowana została na podstawie prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania wyników finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz półrocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, otrzymanych z Komisji Nadzoru Finansowego. 

Rok 2007 był kolejnym rokiem bardzo dynamicznego powiększania aktywów funduszy inwestycyjnych, jednakże były to dwa odmienne trendy, wynikające ze zmian koniunktury, zarówno na światowym, jak i na polskim rynku kapitałowym. Pierwsza połowa roku to wzrost aktywów funduszy do poziomu 147,3 mld zł, natomiast druga to spadek do wysokości 146,7 mld zł na koniec 2007 roku.

Na rynku funduszy inwestycyjnych powstało 80 nowych funduszy oraz 33 nowe subfundusze. Jednakże w wyniku przekształceń i likwidacji niektórych funduszy, w końcu 2007 roku, funkcjonowało ogółem 279 funduszy i 140 subfunduszy. Z ogólnej liczby funkcjonujących funduszy i subfunduszy o charakterze otwartym było 298 oraz o charakterze zamkniętym 121.

W roku 2007 zezwolenie na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi uzyskało 7 nowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ogółem w końcu 2007 roku funkcjonowało 33 towarzystwa. Na koniec grudnia 2007 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych dysponowały aktywami ogółem o wartości 2,2 mld zł (wzrost o 51%). W strukturze aktywów 91,3% stanowił majątek obrotowy. Główną pozycją aktywów obrotowych pozostały inwestycje krótkoterminowe (79,5% wobec 76,9% w 2006 roku). Zwiększenie kwoty inwestycji długoterminowych o 53,4% było m.in. powodem wzrostu o 20,2% wartości aktywów trwałych.

Pasywa towarzystw funduszy inwestycyjnych w 68,3% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 48,4% w skali roku. Udział inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym wyniósł 39,5%. W związku z tworzeniem nowych funduszy zobowiązania ogółem towarzystw zwiększyły się o 67,1%, osiągając wartość 594,8 mln zł. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 90,0 mln zł, tj. o 20,0% wyższą niż na koniec 2006 roku.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zrealizowały 4,4 mld zł przychodów z działalności operacyjnej (wzrost o 75,8%). Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 85,4% tych przychodów (83,3% w roku poprzednim). Koszty działalności operacyjnej wzrosły do 3,2 mld zł, tj. o 70,1%. Usługi obce generowały 71% kosztów (przed rokiem 72,5%).

Wynik ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 1,2 mld zł, tj. o 93,1% wyższym niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 1,3 mld zł wyniku brutto (wzrost o 92,6%). Obciążenia wyniosły 243,7 mln zł. W efekcie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2007 rok wynikiem netto 1,0 mld zł, tj. o 92,7% wyższym niż rok wcześniej.

Na koniec 2007 roku aktywa ogółem funduszy inwestycyjnych wyceniono na kwotę 142,7 mld zł, tj. o 40,4% wyższą niż w 2006 roku. W strukturze aktywów ogółem składniki lokat notowane na aktywnym rynku stanowiły 74,2% (75% w 2006 r.), a nienotowane 18,3% (wzrost o 4,4 pkt). Największą dynamikę wzrostu zaobserwowano w zakresie należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych (wzrost o 170,4%).

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 136,2 mld zł, tj. o 39,3% wyższym niż w 2006 roku. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosły o 36%, a ich udział w aktywach netto wszystkich funduszy inwestycyjnych zmniejszył się o 1,9 pkt do 78,3%. Łącznie specjalistyczne fundusze otwarte i fundusze zamknięte zwiększyły swój udział w aktywach netto ogółem do 21,7% z 19,8% w 2006 r. 

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych ogółem osiągnęły wartość 6,5 mld zł, co oznacza 68,8% wzrostu w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się głównie zwiększenie zobowiązań z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych o 344,8 mln zł oraz ponad 6-krotny wzrost pozostałych zobowiązań funduszy. 

Lokaty funduszy w skali roku wzrosły o 42,2% i wyniosły 129,9 mld zł, z czego 52,1% przypadało na akcje (47,5% przed rokiem), a 39,9% na dłużne papiery wartościowe (45,8%). Główną pozycją papierów dłużnych pozostały obligacje (44,4 mld zł). Łączny udział akcji i papierów dłużnych w portfelu zmniejszył się o 1,2 pkt do 92,1% na rzecz pozostałych instrumentów finansowych. Fundusze ulokowały 7,1 mld zł w tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, tj. blisko 2,5-krotnie więcej niż w 2006 r. Zwiększyło się również zaangażowanie funduszy inwestycyjnych w krajowe jednostki uczestnictwa (blisko 12-krotny wzrost), listy zastawne (wzrost o 25,8%), kwity depozytowe (blisko 3-krotny wzrost), wierzytelności (o 17%). 

Na koniec 2007 r. fundusze zarejestrowały 8,5 mld sztuk certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa ( 3,2 mld sztuk przed rokiem). 

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 4,2 mld zł, co oznacza 34,4% wzrostu w skali roku. Główną ich pozycją (60,8%) pozostały przychody odsetkowe, ale ich udział spadł o 8 pkt na rzecz dywidend i innych udziałów w zyskach (wzrost udziału z 27,6% do 32,1%).

Fundusze poniosły 4,2 mld zł kosztów, tj. o 79,5% więcej. Wynagrodzenie dla towarzystw generowało 87,8% wszystkich kosztów (wobec 90,9% przed rokiem).

W 2007 roku fundusze inwestycyjne wypracowały 2,3 mld zł wyniku z operacji, tj. o 79,4% mniej niż w 2006 roku. Udział funduszy otwartych w zysku ogółem zmniejszył się o 33,9 pkt do 51,2%, a zwiększył się udział w zysku wypracowanym przez specjalistyczne otwarte oraz zamknięte fundusze inwestycyjne.

PDF:Pobierz (183,99 KB)

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne