Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Od 8 grudnia obowiązują już szczegółowe zasady refundacji kosztów szkoleń pracowników. Czy wiesz jakiego rodzaju szkolenia są refundowane? Czy wiesz do kogo się udać z wnioskiem o refundację? Czy wiesz, jakich obowiązków musisz dopełnić, aby otrzymać refundację kosztów szkoleń od starosty? Zastanawiasz się jakie środki przeznaczyć na twój zakładowy fundusz szkoleniowy?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w swoim założeniu miała wyjść naprzeciw nie tylko bezrobotnym i osobom poszukującym pracy, ale także tym, którzy byliby skłonni tych bezrobotnych zatrudnić. Akt ten „proponuje” pracodawcom założenie w ramach posiadanych środków zakładowy fundusz szkoleniowy, który miałby być  przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Dla ułatwienia ustawodawca podpowiada, iż fundusz szkoleniowy może być tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia.

Porady prawne

Na jakich zasadach działa fundusz szkoleniowy?

Samo utworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu szkoleniowego reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego. Ustawowo jednak określone zostały dochody funduszu szkoleniowego, tzn. ustawodawca postanowił, iż dochodami funduszu szkoleniowego są:

  1. wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25 % funduszu płac;

  2. inne wpływy.

Wydatkowanie jego środków natomiast następuje na podstawie planu szkoleń uzgadnianego przez pracodawcę z zakładową organizacją związkową. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, plan szkoleń uzgadnia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W przypadku nieuzgodnienia planu szkoleń w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym niż 30 dni, plan szkoleń jest realizowany zgodnie z propozycjami pracodawcy.

Dlaczego utworzenie i posiadanie zakładowego funduszu szkoleniowego jest dla pracodawcy korzystne?

Odpowiedź jest prosta, z tej prostej przyczyny, iż na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy starosta może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w wysokości do 50 %, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, jeżeli po ukończeniu szkolenia pracownicy ci zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia, przez tego pracodawcę, na innych stanowiskach pracy co najmniej przez okres 12 miesięcy.

Poza tym refundację pracodawca może otrzymać, gdy skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego. Poza tym w tym samym czasie  (na okres szkolenia tego pracownika) zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Jeżeli pracodawca złoży w tym celu wniosek - starosta może zrefundować z Funduszu Pracy:
1) koszty szkolenia - w wysokości do 80 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, na jednego pracownika;
2) wynagrodzenie, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, w wysokości nieprzekraczającej 40 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, za każdego skierowanego bezrobotnego.

W jaki sposób odbywać się będzie refundacja kosztów szkoleń?

Od 8 grudnia 2004 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie (w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń).

Jakie są szczegółowe warunki refundacji kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne?

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, iż pomoc na szkolenie pracowników możesz przeznaczyć na szkolenia specjalistyczne, które obejmują szkolenia teoretyczne i praktyczne, dotyczące wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u Ciebie (czyli wspieranego pracodawcy) oraz związane ze specyfiką Twojego działania (czyli pracodawcy), przez co możliwości wykorzystania zdobytych kwalifikacji u innych przedsiębiorców albo w innych obszarach działalności są ograniczone.

Jak powinny przebiegać szkolenia w Twojej firmie?

Możesz zorganizować szkolenie w taki sposób, iż zorganizujesz je w systemie wewnątrzzakładowym. Możesz też zlecić je innemu pracodawcy albo instytucji szkoleniowej wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Zacznij od zaplanowania...

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika