13.3.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak przeprowadzana jest kontrola rodzaju paliwa?

W związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pojawiły się m.in. nowe przepisy regulujące szczegółowy sposób oraz tryb przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa. 

Zatrzymanie pojazdu

Z regulacji ustawy o KAS dotyczących kontroli celno-skarbowej wynika, że, co do zasady, zatrzymanie środków przewozowych może być dokonane tylko przez umundurowanych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) znajdujących się w pojeździe służbowym będącym w ruchu albo w pobliżu pojazdu służbowego.

Po zatrzymaniu środka przewozowego funkcjonariusz może:

 • kontrolować dokumenty i dane dotyczące środka przewozowego oraz osoby kierującej środkiem przewozowym, jak i innych osób korzystających ze środka przewozowego;
 • kontrolować dokumenty dotyczące przewożonych towarów;
 • sprawdzać zamknięcia urzędowe, jeżeli z dokumentów wynika, że zostały one nałożone;
 • pobrać próbkę paliwa ze zbiornika środka przewozowego; jest bowiem uprawniony do przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa;
 • przeprowadzać rewizję bagażu przewożonego przez kierującego środkiem przewozowym i pasażerów;
 • dokonywać kontroli transportu drogowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zatrzymywanie środków przewozowych innych niż przemieszczające się po drodze publicznej lub wewnętrznej odbywa się przy udziale innych służb lub instytucji, w szczególności:

 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • służb lotniczych;
 • Straży Ochrony Kolei;
 • Żandarmerii Wojskowej. 

Nowe przepisy o kontroli paliwa

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa określono szczegółowy sposób oraz tryb przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa. Weszło ono w życie - razem z ustawą o KAS - z dniem 1 marca 2017 roku.

Straciło zaś moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego (Dz.U. poz. 1482). W części dotyczącej kontroli rodzaju używanego paliwa straciło również moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego (Dz.U. poz. 899). 

Sposoby badania paliwa

Zgodnie z nowymi przepisami, kontrolę rodzaju paliwa znajdującego się w  zbiorniku kontrolowanego środka przewozowego przeprowadza funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, poprzez:

1) próbę kwasową;

2) pobranie próbki paliwa i przekazanie jej w celu przeprowadzenia analizy dokonywanej przez wyspecjalizowane laboratorium utworzone w ramach jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej albo inne laboratorium, które uzyskało akredytację, na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa. 

Pobranie próbki paliwa

W ww. przypadku funkcjonariusz SCS w obecności kierującego kontrolowanym środkiem przewozowym, a gdy jest to niemożliwe, w obecności przywołanego świadka, pobiera ze zbiornika kontrolowanego środka przewozowego próbkę paliwa w niezbędnej ilości, jednak nie większej niż 0,5 l.

W przypadku braku możliwości pobrania próbki paliwa ze zbiornika kontrolowanego środka przewozowego próbkę można pobrać z przewodów paliwowych.

Do pobrania próbki paliwa stosuje się urządzenie umożliwiające pobranie (zassanie) ze zbiornika kontrolowanego środka przewozowego odpowiedniej ilości paliwa, a następnie przelanie lub przetłoczenie do naczynia, w którym będzie poddane próbie kwasowej, lub do pojemników przeznaczonych do transportu paliw, w których zostanie przekazane do analizy.

Przed każdym pobraniem próbki paliwa ww. urządzenie funkcjonariusz SCS przepłukuje paliwem pobranym ze zbiornika kontrolowanego środka przewozowego. Paliwo pochodzące z płukania umieszcza się w pojemniku na zlewki. 

Próba kwasowa

Próbę kwasową przeprowadza się przez dodanie 10 ml próbki paliwa do jednorazowego naczynia, w którym znajduje się 1 ml 18% wodnego roztworu kwasu solnego, wymieszanie cieczy, a następnie pozostawienie mieszaniny przez okres 10 minut. Oddzielenie się po upływie tego czasu, warstwy dolnej o zabarwieniu od różowego do czerwonego oznacza, że w kontrolowanym paliwie znajduje się znacznik przeznaczony do znakowania olejów opałowych lub olejów napędowych przeznaczonych na cele opałowe albo do celów żeglugi, określony w przepisach o podatku akcyzowym.

 

Porady prawne

Analiza laboratoryjna

Analizy dokonuje się w przypadku uzasadnionego zastrzeżenia co do wyników próby kwasowej albo na żądanie kierującego kontrolowanym środkiem przewozowym.

Próbka paliwa pobrana do analizy jest umieszczana w dwóch jednakowych szczelnie zamykanych pojemnikach, zabezpieczających paliwo przed zmianą jego cech charakterystycznych, oznaczonych w sposób zapewniający ustalenie kontrolowanego środka przewozowego, z  którego pobrano próbkę paliwa, kierującego kontrolowanym środkiem przewozowym, daty i miejsca pobrania próbki paliwa i  sposobu jej zabezpieczenia oraz uniemożliwiający zmianę ich zawartości w czasie przesyłki. W każdym z pojemników umieszcza się co najmniej 0,2 l paliwa.

Próbkę paliwa umieszczoną w dwóch pojemnikach funkcjonariusz SCS dostarcza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki paliwa, do ww. laboratorium.

Paliwo umieszczone w:

1) jednym z pojemników przeznacza się do badań;

2) drugim z pojemników stanowi zapas kontrolny laboratorium. 

Protokół kontroli

Z przeprowadzonej kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku kontrolowanego środka przewozowego sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa.

Jeżeli w wyniku kontroli poprzez próbę kwasową, nie stwierdzono zastrzeżeń co do rodzaju paliwa używanego do napędu kontrolowanego środka przewozowego, protokół sporządza się wyłącznie na żądanie kierującego kontrolowanym środkiem przewozowym, o czym należy go pouczyć.

Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierujący kontrolowanym środkiem przewozowym, natomiast drugi dołącza się do akt sprawy.

Jeśli zaś zachodzi konieczność przekazania próbki do analizy, sporządza się trzeci egzemplarz protokołu, który jest dołączany do przekazywanej próbki paliwa.

Pozostałość pobranej próbki paliwa, niewykorzystaną do kontroli rodzaju paliwa, przelewa się lub przetłacza z powrotem do zbiornika kontrolowanego środka przewozowego za zgodą kierującego, a w razje braku jego zgody – umieszcza się w pojemniku na zlewki. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 397);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1947, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Paliwa z baków do kontroli!

Paliwa z baków do kontroli!

Kto i komu skontroluje paliwo? Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.  Chodzi głównie o wykrycie w kontrolowanym paliwie znacznika przeznaczonego do znakowania oleju opałowego (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Prezes UOKiK weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają wymagania określone w przepisach. Do tej pory wyeliminowaliśmy ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze - to efekty pracy ekspertów (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami (...)

Jak eliminowany będzie z rynku podrabiany węgiel?

Jak eliminowany będzie z rynku podrabiany węgiel?

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie ma wpłynąć na jakość środowiska naturalnego - przede wszystkim pomóc w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem.  Jakie (...)

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

4,14 proc. próbek paliw ciekłych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2012 roku nie spełniało norm jakościowych – rok wcześniej było to 2,99 proc. Najgorzej wypadły wyniki oleju napędowego - poinformował UOKiK. Niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową (...)

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  Oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania Zgodnie z prawem budowlanym, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wybudowanie konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca. Struktura KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków (...)

Powtórna kontrola celna u podatnika

Powtórna kontrola celna u podatnika

Tzw. powtórna kontrola celna nie jest ograniczona do podatników – podlega jej każda osoba bezpośrednio lub pośrednio uczestnicząca w czynnościach związanych z wymianą towarową. Jest ona przeprowadzana przez organy celne.  Zasady powtórnej kontroli celnej Kontrola może (...)

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:   kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej; kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez naczelników (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

Inspekcja pracy

Inspekcja pracy

Czym jest inspekcja pracy?   Inspekcja pracy oznacza zespół podmiotów powołanych ustawowo do sprawowania funkcji kontroli i nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zatrudniających pracowników oraz nad przestrzeganiem prawa pracy. Zgodnie z Kodeksem (...)

Jak pracodawcy mogą kontrolować trzeźwość swoich pracowników?

Jak pracodawcy mogą kontrolować trzeźwość swoich pracowników?

Weszły w życie przepisy, które określają zasady kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Regulacje w tym zakresie wypracowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomiar zawartości alkoholu w organizmie pracodawca będzie mógł wykonać przy użyciu alkomatu. ##baner## Zasady (...)

Jak wprowadzano GMO do Polski?

Jak wprowadzano GMO do Polski?

Historia GMO w Polsce Ustawa (AWS) z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2001 r. poz. 811) Przewidywała, co do zasady, zakaz uwalniania GMO w Polsce. Obrót był uwalnianiem. Obrót dozwolony był wyłącznie za zgodą Ministra (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. Niestety w w/w godzinach nikogo z członków rodziny nie ma w domu, ponieważ my z mężem pracujemy (...)

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Planuję wyjazd za granicę w delegację wynajętym z wypożyczalni samochodem osobowym (Peugeot 307). Z pewnością wydam spore kwoty na paliwo (olej napędowy). Czy VAT z faktury za wynajęcie oraz VAT z faktur za paliwo będą mogły być odliczone? Jak dokumentować zakup paliwa poza Polską? Czy (...)

Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

Czy mogę zatrudnić na umowę zlecenie kierowcę na samochód ciężarowy? Jakich dokumentów, uprawnień, pozwoleń itp. może żądąć od kierowcy inspekcja drogowa lub policja podczas kontroli drogowej? Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie kierowcy ciężarówki jest jak najbardziej dopuszczalne. (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział 95%). Samochód ten widnieje w ewidencji środków trwałych tegoż wspólnika, który prowadzi jeszcze (...)

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Co powinien okazać pracownik PIP przed przystąpieniem do kontroli? Czy podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego musi być jasno określony (na piśmie) zakres kontroli, czy osoba kontrolująca powinna mieć jakąś legitymację? Czego prócz dokumentów typowo pracowniczych (akta osobowe, listy (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo innym kontrahentom. Urząd nie ma zastrzeżeń do rozliczeń w naszej firmie, jednak w protokole (...)

Odór z wysypiska

Odór z wysypiska

Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla znajduje się miejskie wysypisko. Problem jest taki, że często wieczorem pojawia się odór z wysypiska. Nie zdarza się to codziennie, (...)

Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Czy pozew przeciwko pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe musi precyzyjnie zawierać ilość godzin nadliczbowych i daty, w których były wypracowane? Czy pozew musi być poparty dowodami? Pracodawca nie udostępnia mi ewidencji mojego czasu pracy. Czy łamanie przepisów Kodeksu (...)

Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we wniosku do PIP o przeprowadzenie kontroli w zakładzie pracy wnioskodawca można zastrzec swoje dane tylko do wiadomości PIP? Nie (...)

Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Czy opinia wydana przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny jest wyrocznią jeśli chodzi o uzyskanie rozwodu? Jestem ojcem 14-letniego syna. Po 20 latach nieudanego związku małżeńskiego postanowiłem wnieść pozew do sądu o rozwód bez orzekania o winie. W sierpniu ubiegłego roku wyprowadziłem (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Posiadam działkę rolną, która w wyniku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na działkę budowlaną, na której określono nieprzekraczalną i stałą linię zabudowy - 6 metrów od granicy działki. Problem polega na tym, iż na owej granicy przebiega (...)

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

W przepisach podatkowych jest przedstawione co powinna zawierać faktura, rachunek i dowód wewnętrzny aby był uznany za dokument księgowy. Czy oprócz faktury, rachunku i dowodu wewnętrznego są jeszcze inne dokumenty uznawane za dokument księgowy? Czy brak jakiegokolwiek szczegółu, który powinien (...)

UKS a tajemnica handlowa

UKS a tajemnica handlowa

Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia umowy objęte są tajemnicą handlową i nie mogą być ujawniane w jakiejkolwiek postaci osobą trzecim". Właśnie dlatego (...)

Kontrola podatkowa a udostępnianie dokumentów

Kontrola podatkowa a udostępnianie dokumentów

Podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - ma kontrolę podatkową. Urzędnicy interesują się rachunkami telefonicznymi i szczegółami umów na usługi. Czy kontrolujący ma prawo zażądać części bilingowej rachunków telefonicznych? Czy kontrolujący ma prawo wglądu (...)

Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

Czy instytucje takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy mogą kontrolować rachunki bankowe osoby fizycznej? Jeżeli tak to na jakiej podstawie i jakie są możliwe powody tego rodzaju kontroli? Możliwość kontroli przewidują także przepisy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości (...)