Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Kto może wykorzystywać odpady na własne potrzeby?

Od 19 maja 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Posiadacz odpadów może bowiem przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Transport takich odpadów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami do miejsca wykorzystania tych odpadów nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

Prowadzenie działalności w zakresie wykorzystania odpadów na własne potrzeby przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, niebędące przedsiębiorcami, nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku.  

Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Nowe rozporządzenie określa następującą listę rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, stanowiącą załącznik do rozporządzenia:

Lp. 

Kod odpadu1) 

Rodzaj odpadu 

Proces odzysku2) 

Dopuszczalne metody odzysku 

01 01 02 

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 

R14 

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

01 04 08 

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 

R14 

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

01 04 09 

Odpadowe piaski i iły 

R14 

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

01 04 12 

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 

R14 

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

02 01 02 

Odpadowa tkanka zwierzęca 

R14 

Do skarmiania, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków, zwierząt futerkowych, zwierząt z ogrodów zoologicznych, zwierząt cyrkowych, gadów i ptaków drapieżnych innych niż zwierzęta z ogrodów zoologicznych i zwierzęta cyrkowe, zwierzyny dzikiej, której mięso nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, psów z uznanej hodowli, sfor psów gończych, zwierząt w schroniskach dla zwierząt domowych, zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt i zwierząt doświadczalnych3) 

02 01 03 

Odpadowa masa roślinna 

R3 lub R14 

Do wykorzystania w przydomowych kompostownikach, do skarmiania zwierząt4), 7), do wykorzystania słomy jako podściółki przy chowie i hodowli zwierząt 

ex 02 01 06 

Odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt futerkowych 

R10 

Do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych 3), 5) 

02 01 07 

Odpady z gospodarki leśnej 

R1 lub R10 

Do wykorzystania jako paliwa lub do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 

02 01 10 

Odpady metalowe 

R14 

Do wykonywania napraw i konserwacji 

10 

02 02 02 

Odpadowa tkanka zwierzęca 

R14 

Do skarmiania, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków, zwierząt futerkowych, zwierząt z ogrodów zoologicznych, zwierząt cyrkowych, gadów i ptaków drapieżnych innych niż zwierzęta z ogrodów zoologicznych i zwierzęta cyrkowe, zwierzyny dzikiej, której mięso nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, psów z uznanej hodowli, sfor psów gończych, zwierząt w schroniskach dla zwierząt domowych, zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt i zwierząt doświadczalnych3) 

11 

02 03 01 

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 

R14 

Do utwardzania powierzchni 

12 

ex 02 03 80 

Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 

R10 lub R14 

Do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 lub do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków4), 7) 

13 

02 03 81 

Odpady z produkcji pasz roślinnych 

R14 

Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków4), 7) 

14 

ex 02 04 01 

Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków 

R14 

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

15 

ex 02 04 02 

Kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 

R10 

Do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi dla nawozów wapniowych i magnezowych8) 

16 

02 04 80 

Wysłodki 

R14 

Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków4), 7) 

17 

02 05 01 

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 

R14 

Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków i zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych6) 

18 

02 05 80 

Odpadowa serwatka 

R14 

Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków i zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych6) 

19 

ex 02 06 01 

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa (powstałe w zakładach przemysłu spożywczego i cukierniczego, np. łom paluszków, ciastek, odpadowe ciasto, polewy, prósze) 

R14 

Do skarmiania zwierząt, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków3), 4), 7) 

20 

ex 02 07 80 

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary (niezawierające części mineralnych) 

R10 lub R14 

Do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 lub do skarmiania zwierząt4), 7) 

21 

03 01 01 

Odpady kory i korka 

R1 lub R14 

Do wykorzystania jako paliwo lub wykorzystania jako podściółka przy chowie i hodowli zwierząt 

22 

ex 03 01 05 

Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04 

R1 lub R14 

Do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania jako podściółka przy chowie i hodowli zwierząt lub do wykonywania napraw i konserwacji 

23 

ex 03 01 05 

Płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 

R14 

Do wykonywania napraw i konserwacji 

24 

ex 03 03 01 

Odpady z kory 

R1 lub R10 

Do wykorzystania jako paliwo lub do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących procesu odzysku R10 

25 

ex 04 01 99 

Ścinki skór króliczych i zajęczych 

R14 

Do wytwarzania wyrobów okolicznościowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych3) 

26 

04 02 21 

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 

R14 

Do wykonywania napraw i konserwacji 

27 

04 02 22 

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 

R14 

Do wykonywania napraw i konserwacji 

28 

ex 10 01 01 

Żużle 

R14 

Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i placów, budowy fundamentów 

29 

10 01 80 

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 

R14 

Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg, budowy fundamentów 

30 

10 05 80 

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 

R14 

Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg, budowy fundamentów 

31 

10 06 80 

Żużle szybowe i granulowane 

R14 

Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg, budowy fundamentów 

32 

10 09 80 

Wybrakowane wyroby żeliwne 

R14 

Do drobnych napraw lub wykorzystania jako narzędzia gospodarcze 

33 

10 12 08 

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 

R14 

Do utwardzania dróg, budowy fundamentów po rozkruszeniu 

34 

10 13 82 

Wybrakowane wyroby 

R14 

Do utwardzania dróg, budowy fundamentów po rozkruszeniu 

35 

16 03 06 

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

R14 

Do skarmiania zwierząt w schronisku dla zwierząt domowych i zwierząt doświadczalnych zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków3) 

36 

16 03 80 

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

R14 

Do skarmiania zwierząt w schronisku dla zwierząt domowych i zwierząt doświadczalnych zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków3) 

37 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

R14 

Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

38 

17 01 02 

Gruz ceglany 

R14 

Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

39 

ex 17 01 03 

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) 

R14 

Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

40 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

R14 

Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu 

41 

17 02 01 

Drewno 

R1 lub R14 

Do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do wykorzystania jako materiał budowlany 

42 

17 03 80 

Odpadowa papa 

R14 

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

43 

17 04 01 

Miedź, brąz, mosiądz 

R14 

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

44 

17 04 02 

Aluminium 

R14 

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

45 

17 04 05 

Żelazo i stal 

R14 

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

46 

17 04 07 

Mieszaniny metali 

R14 

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

47 

17 05 04 

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

R14 

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu 

48 

17 05 06 

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

R14 

Do utwardzania powierzchni 

49 

17 05 08 

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

R14 

Do utwardzania powierzchni 

50 

19 09 03 

Osady z dekarbonizacji wody 

R14 

Do wykorzystania jako materiał budowlany 

51 

19 12 01 

Papier i tektura 

R1  

Do wykorzystania jako paliwo 

52 

19 12 07 

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

R1 lub R14 

Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

53 

20 01 01 

Papier i tektura 

R1  

Do wykorzystania jako paliwo 

54 

20 01 08 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

R3 lub R14 

Do wykorzystania w przydomowych kompostownikach, do skarmiania zwierząt domowych lub skarmiania zwierząt w schronisku dla zwierząt domowych i zwierząt doświadczalnych, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków3) 

55 

20 01 10 

Odzież 

R14 

Do wykorzystania w gospodarstwie domowym 

56 

20 01 11 

Tekstylia 

R14 

Do wykorzystania w gospodarstwie domowym 

57 

20 01 38 

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

R1 lub R14 

Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

58 

20 01 40 

Metale 

R14 

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji 

59 

20 02 01 

Odpady ulegające biodegradacji 

R3 

Do wykorzystania w przydomowych kompostownikach 

60 

20 02 02 

Gleba i ziemia, w tym kamienie 

R14 

Do utwardzania powierzchni 

61 

ex 20 03 02 

Odpady ulegające biodegradacji, kartony 

R1 lub R3 

Do wykorzystania jako paliwo lub w przydomowych kompostownikach 

Objaśnienia: 

  • 1) Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
  • 2) Zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). 
  • 3) W przypadku wykorzystywania odpadów pochodzenia zwierzęcego działania te powinny uwzględniać również wymagania określone przepisami weterynaryjnymi, a w szczególności przepisy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2002, L 117 z 13.05.2003, L 112 z 19.04.2004 i L 19 z 19.01.2005). W przypadku zwierząt doświadczalnych skarmianie ich odpadami pochodzenia zwierzęcego jest dopuszczalne pod warunkiem, że zwłoki tych zwierząt są traktowane jako materiał kategorii 1 w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 
  • 4) Zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 16, poz. 137). 
  • 5) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103). 
  • 6) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (Dz. Urz. WE L 016 z 20.01.2005). 
  • 7) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2143). 
  • 8) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 236, poz. 2369).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 628, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006 r., Nr 75, poz. 527
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne