Dla kogo kary NFZ za nieuprawnione wystawianie recept itp.?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Co zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw?

Rządowa propozycja zakłada zmianę katalogu przesłanek do nałożenia kar administracyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o zrównanie sytuacji świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych nieposiadających takiej umowy, którzy również podlegają kontroli.

Porady prawne

Dzięki nowym przepisom, kary – będące konsekwencją nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych (np. niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby wystawiającej receptę) – zostaną ujednolicone, co do charakteru i wysokości. Projektowana zmiana ma więc służyć zrównaniu sytuacji podmiotów podlegających kontroli na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy refundacyjnej przez ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej, czy też niezgodnego ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy refundacyjnej.

Głównym celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399), zwanej dalej „ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.”, jest zatem zmiana objętej tą ustawą nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz, 1844, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą refundacyjną”. 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. w zmienianym art. 52a ustawy refundacyjnej, wprowadziła możliwość nakładania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kar administracyjnych na osoby uprawnione w rozumieniu ustawy refundacyjnej, w przypadku stwierdzenia podczas kontroli:

  • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
  • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej,
  • wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.

Proponuje się zmianę brzmienia art. 52a ustawy refundacyjnej nadanego ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., poprzez usunięcie z tego przepisu pkt  5-7, tak aby nie obejmował swą normą sytuacji:

  • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
  • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej,
  • wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że art. 52a ust. 1 pkt 6 ustawy refundacyjnej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., wprowadza nieistniejącą obecnie możliwość nałożenia sankcji za wypisanie recepty niezgodnej z uprawnieniami osoby uprawnionej, której celem jest zwiększenie kontroli nad ordynacją leków, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, proponuje się przeniesienie tej normy do art. 48 ust. 7a pkt 3 ustawy refundacyjnej. 

Projekt zakłada również wprowadzenie przepisu określającego jednoznacznie sposób postępowania w przypadku kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł. Projekt przewiduje zatem dodanie art. 19a w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. Jest to przepis przejściowy, który przewiduje, że nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r., których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 maja 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne