7.10.2020

Zespół
e-prawnik.pl

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu.

Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane w określonym czasie, o ile zobowiązany podniesie zarzut przedawnienia. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego prawem terminu ten, przeciwko komu kieruje się roszczenie (czyli dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia (chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia; jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne).

Porady prawne

Przykład:

Kowalski zawarł umowę pożyczki z Nowakiem, pożyczając mu określoną kwotę, ale nie wypłacił Nowakowi tej sumy; po upływie czasu wskazanego w ustawie (6 miesięcy - art. 722 K.c.) nastąpi przedawnienie roszczenia Nowaka, czyli - inaczej mówiąc - jeżeli Nowak wniesie wtedy pozew przeciwko Kowalskiemu o wypłacenie mu pożyczonej (przyrzeczonej) kwoty, Kowalski może powołać się na przedawnienie (podnieść zarzut przedawnienia), w następstwie czego sąd oddali powództwo Nowaka.

Należy pamiętać jednak, że ani sądy, ani inne organy państwowe powołane do rozstrzygnięcia sprawy nie mogą powoływać się na przedawnienie z urzędu. Decyzję o uwzględnieniu przedawnienia sąd może podjąć dopiero wtedy, gdy strona, przeciwko której przysługuje roszczenie, sama podniesie zarzut przedawnienia. 

Jednak jeśli dłużnikiem jest konsument, można domagać się spełnienia świadczenia tylko przed upływem terminu przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia w ogóle nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Co ulega przedawnieniu?

Przedmiotem przedawnienia mogą być wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe (czyli takie, które w pierwszej kolejności prowadzą do powiększenia bądź utrzymania dotychczasowego stanu majątkowego osoby uprawnionej). Jednak ze stosunku pracy podlegają przedawnieniu również roszczenia niemajątkowe (art. 291 K.p.). 

 Nie podlegają zaś przedawnieniu:

 • roszczenia nie mające charakteru cywilnoprawnego - np. procesowe;
 • uprawnienia cywilnoprawne innej postaci niż roszczenia - np. prawa podmiotowe bezwzględnie, jak np. prawo własności,
 • roszczenia niemajątkowe, np. służące ochronie dóbr osobistych,;
 • cywilnoprawne roszczenia majątkowe w wyjątkowych, wyraźnie w ustawie przewidzianych przypadkach, np. roszczenia służące ochronie prawa własności nieruchomościWyjątkowo nie przedawnia się więc roszczenie windykacyjne dotyczące nieruchomości, co jednak nie wyklucza jej zasiedzenia.

Jakie są skutki przedawnienia?

Roszczenie przedawnione nie gaśnie, czyli nie przestaje istnieć, a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane.

W przypadku upływu terminu przedawnienia bowiem sąd oddali powództwo uprawnionego (wierzyciela), jeżeli tylko dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Roszczenie to nie korzysta wprawdzie z pełnej ochrony prawnej, ale nadal uznawane jest za prawnie istniejące; zatem dłużnik nie może domagać się zwrotu spełnionego po upływie terminu przedawnienia świadczenia, wynikającego z przedawnionego zobowiązania, jako nienależnego.

Nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia wobec konsumentów

W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Korzystając z tego uprawnienia sąd powinien rozważyć w szczególności:

 1. długość terminu przedawnienia;
 2. długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
 3. charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Kiedy przedawniają się roszczenia?

Terminy przedawnienia są określone przez normy prawa bezwzględnie wiążące, czyli takie które nie mogą być zmienione poprzez umowę stron. Strony więc nie mogą zawrzeć w swojej umowie postanowień, które by wydłużały bądź skracały terminy przedawnień, gdyż takowe postanowienia będą bezwzględnie nieważne.

Ogólne terminy przedawnienia to 3 i 6 lat (w przepisach szczególnych występują też inne terminy przedawnienia określonych roszczeń). Koniec terminu przedawnienia przypada przy tym na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

3-letni okres przedawnienia obejmuje roszczenie:

 • o świadczenie okresowe, czyli takie, które polega na tym, że dłużnik obowiązany jest spełniać je periodycznie, w określonych z góry odstępach czasu. Przykładami takich świadczeń mogą być czynsz najmu, świadczenia rentowe czy odsetki.
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - w tym wypadku istotne znaczenie ma to, komu roszczenie przysługuje. Powinna to być osoba fizyczna lub prawna, która profesjonalnie i zarobkowo zajmuje się działalnością gospodarczą, a równocześnie roszczenie jej jest związane z tym właśnie zakresem aktywności (więc na przykład jeżeli Kowalski, który jest przedsiębiorcą, pożyczył pieniądze Nowakowi jako kolega, to owa pożyczka nie będzie podpadała pod trzyletni okres przedawnienia)

6-letni okres przedawnienia odnosi się do wszelkich innych roszczeń nie objętych trzyletnim okresem przedawnienia ani dla których przepisy nie przewidują innych terminów przedawnienia. Przedawnienie sześcioletnie jest bowiem regułą.

Przepisy szczególe przewidują jednak w pewnych przypadkach inne terminy przedawnienia, na przykład 6 miesięcy (np. roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do hotelu - art. 848 K.c.), 1 rok (np. roszczenia z umowy składu - 859[9] K.c.), 2 lata (np. roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy - art. 554 K.c.), 3 lata (np. roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntów Skarbu Państwa lub gruntów jednostek samorządu terytorialnego), 5 lat (np. roszczenia z tytułu zapisu - art. 981 K.c.).

Przepisy obowiązujące na dzień dzisiejszy nie ustanawiają terminu przedawnienia dłuższego niż 10 lat.

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia. Zasady te stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Gdy doszło do przedawnienia roszczenia, z którego wynikają odsetki - odsetki te, jako świadczenie akcesoryjne, ulegają przedawnieniu wraz z roszczeniem głównym. Jeśli natomiast do wygaśnięcia zobowiązania doszło z innych przyczyn, np. poprzez opóźnioną zapłatę, albo jeśli doszło do przerwania biegu przedawnienia w stosunku do roszczenia odsetkowego - wówczas roszczenie odsetkowe nabywa samodzielności i przedawnia się, jako okresowe, w terminie 3 lat (tak: Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. I ACa 795/2005). 

Zgodnie z art. 125 K.c., roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem 6 lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem 3 lat.

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają - co do zasady - przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Jeśli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie pracy przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody (zob. art. 291 K.p.).

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną (np. umownie).

Jak oblicza się termin przedawnienia?

Bieg terminów przedawnienia rozpoczyna się zazwyczaj (o ile przepisy szczególne same nie wskazują, od kiedy należy je liczyć) od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od dnia, w którym wierzyciel skutecznie mógł żądać świadczenia od dłużnika. Z reguły wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego - w szczególności od wezwania dłużnika do wykonania świadczenia w najwcześniej możliwym terminie. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie (czyli o zaprzestanie określonych działań) rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu albo przerwaniu.

Zawieszenie polega na tym, że przy ustalaniu biegu terminów przedawnienia nie uwzględnia się okresów, w których występowały okoliczności uniemożliwiające dochodzenie roszczeń przez uprawnionego. Nastepujące typy zdarzeń powodują zawieszenie biegu przedawnienia:

 • roszczenia przysługujące dzieciom przeciwko ich rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 • roszczenia przysługujące osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym nad nimi opieką lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
 • roszczenia przsługujące jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;
 • siła wyższa, jeżeli uniemożliwi uprawnionemu dochodzenie przed sądem lub innym organem państwowym świadczenia/spełnienia roszczenia (np. ustanie działalności sądów).

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się więc, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 

 1. co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 2. co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
 3. co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;
 4. co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Z kolei przerwę biegu przedawnienia powodują trzy zdarzenia:

 1. podjęcie dochodzenia roszczenia przez uprawnionego przed organem powołanym do rozpatrywania sporu lub do egzekwowania roszczeń danego rodzaju;
 2. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. wszczęcie mediacji.

Bieg przedawnienia przerywa się zatem:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez wszczęcie mediacji.

Po przerwaniu biegu przedawnienia w zasadzie termin przedawnienia zaczyna biec od nowa. Jednakże w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Pamiętaj, że:

 • Dłużnik może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia (czyli zobowiązać się do wykonania roszczenia, pomimo upływu terminu przedawnienia). Takowe zrzeczenie się, aby być ważną czynnością, musi zostać zakomunikowane wierzycielowi. Może ono być dokonane dopiero po upływie terminu przedawnienia i jest czynnością nieodwołalną.
 • Jeżeli pomimo upływu terminu przedawnienia dłużnik spełni świadczenie, to nie może się on później domagać jego zwrotu, powołując się na to, że termin przedawnienia upłynął i że miał prawo już nie wykonywać danego świadczenia. Spełnił on bowiem należne w świetle prawa zobowiązanie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Instytucja zaliczki nie została zdefiniowana w prawie. Częste występowanie jej w ramach stosunków cywilnych wymaga jednak określenia funkcji zaliczki, a w szczególności wyraźnego odróżnienia jej od zadatku, szczegółowo określonego w Kodeksie cywilnym. Zadatek (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy przewozu w kodeksie (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. "roszczenia niezupełnego", czyli takiego, które (...)

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do upływu terminu przedawnienia roszczenia mogą być skutecznie dochodzone. (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  W prawie cywilnym często spotykamy przepisy, które zawierają terminy dla dokonania określonych czynności. Mogą to być terminy przedawnienia albo terminy zawite. Ich odróżnienie ma ważne znaczenie z uwagi na to, iż niosą za sobą odmienne konsekwecje prawne. W przypadku (...)

Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia

Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia

Instytucja przedawnienia cywilnych roszczeń majątkowych uregulowana została przez ustawodawcę w art. 117 kodeksu cywilnego. W § 1 tegoż artykułu zawarta jest ogólna reguła, iż „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu”. (...)

Przedawnienie zobowiązania a usunięcie informacji z Biura Informacji Kredytowej - opinia prawna

Przedawnienie zobowiązania a usunięcie informacji z Biura Informacji Kredytowej - opinia prawna

Stan faktyczny Mam niespłacony częściowo kredyt, który zaciągnąłem w 1996 r. w sklepie na zakup mebli. Kredyt zamknięty został w 1998 r. przy stanie 1720 zł zaległego kapitału. Ostatnia korespondencja do mnie ze strony firmy załatwiającej kredyt miała miejsce 7 maja 2002 r., a ze (...)

Co to jest umowa składu?

Co to jest umowa składu?

Kto jest stroną umowy składu oraz jakie są ich główne świadczenia?Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które (...)

Umowa spedycji

Umowa spedycji

  Spedycja spełnia pomocniczą, ale ważną rolę w przewozie przesyłki. Obejmuje wiele różnych czynności faktycznych i prawnych, które potrzebne są do prawidłowego dokonania przewozu. Wykonanie tych czynności należy w zasadzie do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw spedycyjnych. (...)

Przedawnienie w prawie pracy

Przedawnienie w prawie pracy

Rozpoczynając rozważania nad instytucją przedawnienia wskazać należy, iż sprowadza się ona najkrócej rzecz ujmując do braku możliwości dochodzenia roszczenia, z uwagi na upływ czasu zakreślony regulacjami ustawowymi. W związku z tym, po upływie tego czasu podmiot zobowiązany do (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Projekt ustawy chroniącej dłużników

Projekt ustawy chroniącej dłużników

Dla ochrony konsumentów... Rada Ministrów przyjęła, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt ustawy, która - z korzyścią dla stabilności obrotu prawnego - skraca okres przedawnienia roszczeń i wzmacnia prawa konsumentów. Projekt ustawy o zmianie ustawy (...)

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Instytucja przedawnienia, obok terminów zawitych, należy do zdarzeń prawnych określanych mianem dawności. Ustawodawca, który powinien mieć na uwadze interes wszystkich uczestników stosunków prawnych, wychodzi z założenia, że skoro uprawniony przez określony czas nie (...)

Krótsze podstawowe terminy przedawnienia

Krótsze podstawowe terminy przedawnienia

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego. Nowelizacja skraca (...)

Przypozwanie osoby trzeciej do udziału w procesie

Przypozwanie osoby trzeciej do udziału w procesie

Na czym polega przypozwanie?  Przypozwanie to zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się procesie w tym celu, żeby mogła zgłosić swe wstąpienie do sprawy w charakterze interwenienta" ubocznego. Przypozwanie (litis denuntiatio) nie wywiera żadnych bezpośrednich skutków procesowych (...)

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: „Czy i w jakim zakresie podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia?". To zadnienie prawne dotyczy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Termin przedawnienia roszczenia z faktury VAT

Termin przedawnienia roszczenia z faktury VAT

W marcu 2005 roku wystawiłam fakturę VAT. Do tej pory nie uregulowano należności. Nie wezwałam pisemnie dłużnika do spłaty. Czy prawdą jest, że jeżeli wierzyciel w okresie dwóch lat od wystawienia faktury nie wezwał do jej uregulowania, to wierzytelność wygasa? Wraz z upływem określonego (...)

Przedawnienie kredytu w banku

Przedawnienie kredytu w banku

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń banku o spłatę kredytu oraz należnych z tytułu umowy kredytowej odsetek umownych i przeterminowanych (karnych), jeżeli wymagalność poszczególnych rat kredytowych nastąpiła cztery lata temu, a ostatnia rata wymagalna była ponad dwa lata temu? W tym okresie (...)

Przedawnienia długów

Przedawnienia długów

Spółka z o.o. ma w swoich księgach należności od szpitali z lat 1998-2000. Jak powinna stosować w tym przypadku art. 118 k.c. dotyczący przedawnień i co może przerwać bieg przedawnienia? Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat trzech. (...)

Zapłata za zaległą fakturę

Zapłata za zaległą fakturę

24 maja 2010 roku wezwano mnie po raz pierwszy do zapłaty za fakturę z dnia 27 grudnia 2007 roku na kwotę 567 zł, która rzekomo dopiero teraz się odnalazła jako niezapłacona. Jeśli jest niezapłacona to czy roszczenie o płatność nie uległo przedawnieniu ??? Odpowiedź na zadane pytanie zależy (...)

Spłata długu przez spadkobierców

Spłata długu przez spadkobierców

Mój tato zmarł w 1999 r. W 2006 r. zostało wszczęte postępowanie spadkowe, które łącznie z działem spadku zostało zakończone w 2009 r. Do dziedziczenia doszło 5 osób: ja, mama, mój brat i dwoje małoletnich dzieci ze związku ojca z inną kobietą. Z mamą nie miał rozwodu. Tato zostawił (...)

Przedawnienie długu

Przedawnienie długu

Trzy lata temu mój były pracownik okradł mnie na kwotę 16.824 zł. Sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym z zawieszeniem na trzy lata, z obowiązkiem naprawienia szkody w przeciągu pół roku. Ponieważ to nie nastąpiło, prawomocny wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności egzekwował (...)

Przedawnienie roszczenia z klauzulą wykonalności

Przedawnienie roszczenia z klauzulą wykonalności

Dłużnik poddał się egzekucji aktem notarialnym. Mam nadaną klauzulę wykonalności na tym akcie notarialnym. Kiedy przedawni się roszczenie, od jakiej daty je liczyć? Czy data wymagalności zapłaty za sprzedany towar ma jakieś znaczenie, czy też data sporządzenia aktu notarialnego lub nadania (...)

Termin przedawnienia dla umowy kupna/sprzedaży

Termin przedawnienia dla umowy kupna/sprzedaży

Nie opłaciłam opłat prowizji agentowi nieruchomości ponieważ uważam, że źle wywiązał się ze swoich obowiązków określonych w umowie. Jakie są terminy przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży nieruchomości? A z umowy przedwstępnej? Przepisy nie przewidują szczególnych (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy agencyjnej- dotyczącej pośrednictwa w sprzedaży? Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią artykułu Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?   Roszczenie o zapłatę prowizji staje się wymagalne z upływem (...)

Niewykonanie umowy najmu

Niewykonanie umowy najmu

Zawarłem ze Spółdzielnia Mieszkaniowa umowę najmu na czas oznaczony minimum 5 lat. Po trzech latach najmu zostałem wyrzucony bez zachowania trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dodatku zostało to wykonane na jednoosobowe polecenie prezesa spółdzielni. Czy mogę dochodzić odszkodowania (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. Kiedy zobowiązanie się przedawni? Powołanie się na instytucję przedawnienia może pozwolić (...)

Przedawnienie abonamentu z Cyfra Plus

Przedawnienie abonamentu z Cyfra Plus

W dn. 1-04-2004r. otrzymałem z Cyfry+ pismo informujące, iż w związku z połączeniem w dn. 28.02.2000r Wizji TV z Cyfrą+, Cyfra przejęła prawa i obowiązki Wizji. „...W związku z rozwiązaniem Umowy o Abonament, przypominamy o konieczności uregulowania należności z niej wynikających. (...)

Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?

Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?

Dałem się namówić mojemu znajomemu na wzięcie na siebie pożyczki w jednym z parabanków. Pożyczkę wziąłem na siebie w 2010 roku. Niestety mój znajomy pożyczki nie spłacił. 10 czerwca 2015 roku otrzymałem z firmy windykacyjnej nakaz zapłaty. Czy jesteście w stanie Państwo powiedzieć (...)

Przedawnienie - rachunek bankowy

Przedawnienie - rachunek bankowy

Po jakim czasie bank może odmówić wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę tych środków? Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia żądania wypłaty tych środków, od czasu rozwiązania umowy, czy też od innych zdarzeń, np. niewykonywania (...)

odsetki

odsetki

Jeżeli nota odsetkowa została wystawiona 15 sierpnia 2007 r . to kiedy ulegnie przedawnieniu. Po jakim czasie ulegają przedawnieniu odsetki naliczone od faktury zakupu? jaka podstawa prawna to reguluje, czy musi być decyzja sądu. Kwestię przedawnienia odsetek regulują przepisy kodeksu cywilnego. (...)