15.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne

W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, operatorów telefonii, deweloperów, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, dostawców gazu czy energii elektrycznej itp. Powoduje to niebezpieczeństwo, iż przedsiębiorca w umowie narzuci konsumentowi klauzule, jakie będą dla niego niekorzystne.

Z tych względów Kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Przykładem są klauzule wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podkreślić należy, że za abuzywne nie można uznać postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę bądź wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Porady prawne

Konsument, który przypuszcza, że umowa, którą oferuje mu przedsiębiorca, zawiera postanowienie niedozwolone, powinien zwrócić mu uwagę na ten fakt. Jeśli nie wyraża on zgody na zmianę kwestionowanych punktów kontraktu, najlepiej zmienić kontrahenta.

Tak więc, podsumowując, niedozwolone (abuzywne) klauzule umowne są to klauzule nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, które określają jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. 

Kodeks cywilny w art. 3853 zawiera przykładowy katalog kryteriów, na podstawie których można ocenić, czy dana klauzula jest niedozwolona. Niedozwolonymi są np. klauzule wyłączające (lub ograniczające) odpowiedzialność za szkody na osobie albo za brak wykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

W umowie nie wolno także zawierać postanowień, które zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy bez jego zgody albo uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta, że będzie on w przyszłości zawierał dalsze umowy podobnego rodzaju. Nie powinno się też np. pozbawiać wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej bądź jej wypowiedzenia albo zastrzegać, że przedsiębiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony bez wskazania ważnych przyczyn i zachowania stosownego terminu.

Nasze wątpliwości może rozwiać również lektura decyzji Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz rejestru niedozwolonych klauzul umownych. Pomocne są także w tej mierze raporty UOKiK dotyczące wzorców umów stosowanych przez poszczególne branże (np. turystyczną, edukacyjną, bankową czy deweloperską). Możemy w nich znaleźć nie tylko postanowienia podobne do tych, które wzbudziły nasze podejrzenia, ale też argumentację prawną, dlaczego kształtują one prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumenta.

Jeżeli umowa, którą konsument już podpisał, zawiera niedozwolone postanowienia, to – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – nie wiążą one konsumenta z mocy samego prawaW świetle prawa takie kauzule są niewiążące.

Przyjmuje się, że niewiążąca jest jedynie dana klauzula abuzywna, a strony nadal są związane umową w pozostałym zakresie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy klauzule te dotyczą głównych świadczeń stron, np. ceny lub wynagrodzenia, o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny - wówczas nie wiąże cała umowa.

Jak konsuemnt może dochodzić swych praw?

Kontrola incydentalna 

Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się na respektowanie powyższej zasady, że takie kauzule abuzywne niewiążące, to należy zwrócić się do sądu powszechnego (rejonowego lub okręgowego) o uznanie danego postanowienia za niewiążące. Jest to tzw. kontrola incydentalna postanowień wzorców umowy.

Przykład:

Gdy konsument chce odstąpić od umowy, a w jej warunkach znajduje się postanowienie wykluczające taką możliwość bądź przewidujące rażąco wygórowaną karę, może powołać się na niedozwolony charakter postanowienia umownego i - jeśli przedsiębiorca nie uwzględni jego racji - dochodzić swoich roszczeń sądownie.

W razie ewentualnego indywidualnego sporu z firmą przed sądem cywilnym możemy podnosić argumenty o abuzywności kwestionowanej klauzuli. Sąd może uwzględnić nasze argumenty i uznać, że zakwestionowana klauzula umowna (np. o odsetkach wyższych od maksymalnych czy o zbyt wygórowanej karze umownej) jest niedozwolona, a zatem z mocy prawa nie wiąże konsumenta. Sąd, wydając wyrok, uwzględnia wszystkie okoliczności indywidualnej sprawy. To tzw. kontrola incydentalna postanowień umowy.

Postępowanie w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

Konsument może również powiadomić Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca umowy oraz może zostać dopuszczony w charakterze zainteresowanego do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Urząd w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Uprawnia go to do składania dokumentów i wyjaśnień co do okoliczności sprawy oraz przeglądania akt.

W kierowanym do UOKiK zawiadomieniu trzeba wskazać, czy konsument podejmował kontakt z przedsiębiorcą w celu usunięcia kwestionowanego postanowienia ze wzorca umowy i jakie w tym zakresie stanowisko zajął przedsiębiorca. Ponadto do zawiadomienia należy załączyć cały wzorzec umowy zawierający kwestionowane postanowienie oraz wskazać argumenty dla uznania danego postanowienia wzorca umowy za naruszające dobre obyczaje oraz rażąco naruszające interesy konsumentów.

Efektem postępowania w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone jest wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji administracyjnej, w której rozstrzyga, czy dana klauzula ma niedozwolony charakter, a jeśli tak - zakazuje też jej dalszego wykorzystywania. Decyzja UOKiK uznająca postanowienie wzorca umowy za niedozwolone ma skutek jedynie w stosunku do przedsiębiorcy, który ją stosował, oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na postawie klauzuli wskazanej w decyzji. Jest o tzw. kontrola abstrakcyjna postanowień wzorca umowy. Prawomocna decyzja kończąca takie postępowanie ma więc skutek tylko wobec przedsiębiorcy, do którego jest skierowana oraz konsumentów, którzy zawarli z tym przedsiębiorcą umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. W treści decyzji Prezes UOKiK przytacza treść postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolone. Decyzje Prezesa publikowane są na stronie internetowej Urzędu.

W wydawanych decyzjach Prezes UOKiK może także określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy oraz nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną.

Przed wejściem w życie  znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tzn. przed 17 kwietnia 2016 r., o niedozwolonym charakterze klauzul umownych decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone były wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych i od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami było zakazane. Na analogicznych zasadach do 2026 r. do rejestru będą trafiały klauzule jedynie w tych sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed datą 17 kwietnia 2016 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami przez przedsiębiorców działających w wielu branżach – od szkół językowych i uczelni niepublicznych, przez organizatorów turystyki, zakłady ubezpieczeń i banki, aż po telewizje kablowe i dostawców gazu. Często są one następstwem zawiadomień kierowanych do Urzędu przez konsumentów, rzeczników konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz organizacji konsumenckich. W ich następstwie UOKiK wszczyna z urzędu postępowania administracyjne w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Jeśli określoną klauzulę wpisaną do rejestru klauzul niedozwolonych stosuje ten sam przedsiębiorca, którego dotyczył wpis, zasadne jest złożenie do UOKiK zawiadomienia o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes UOKiK może zakazać przedsiębiorcy takiej praktyki oraz nałożyć na niego karę pieniężną.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1634, ze zm.);
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16,  poz. 93, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Co to są niedozwolone postanowienia umowne?  Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, nie chodzi tu o umowy, których przedmiotem są artykuły spożywcze. Konsument to każda (...)

Niedozwolone klauzule umowne w obrocie z konsumentami

Niedozwolone klauzule umowne w obrocie z konsumentami

Wzorce umowne nie są przepisami prawa. Są to kwalifikowane oświadczenia woli o szczególnym reżimie prawnym. Jeśli dany wzorzec spełnia odpowiednie warunki, to będzie on kształtował treść stosunku prawnego wynikającego z umowy. Praktyka stosowania wzorców umownych (czyli postanowień umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnionych indywidualnie) jest efektem i jednocześnie (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stosowania postanowień niedozwolonych. Wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone. Zdaniem UOKiK, banki powinny wyeliminować z umów niedozwolone postanowienia umowne. Wyrok (...)

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niestety znaczna część postanowień umów deweloperskich wciąż może być zakwalifikowana jako klauzule niedozwolone. Z danych UOKiK wynika, że co dziesięta klauzula w rejestrze postanownień wzorców umowy uznanych za niedozwolone dotyczy rynku nieruchomości. Jak sprawdzić, czy umowa deweloperska nie zawiera niedozwolonych postanowień?Nabywca, zanim zdecyduje się podpisać umowę, (...)

UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

UOKIK bada umowy klubów fitness, pływalni i szkół tańca. Są nieprawidłowości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przygotował listę najczęściej łamanych przepisów i radzi, na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z przedsiębiorcami organizującymi czas wolny. Usługi czasu wolnego to m.in. fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, stacje narciarskie, imprezy masowe. Z doświadczenia UOKiK wynika, że przedsiębiorcy oferujący atrakcje w czasie wolnym od pracy (...)

Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich. Zobacz, jakie masz prawa

Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich. Zobacz, jakie masz prawa

Postanowienia umowne uznane za niedozwolone, zgodnie z zasadą określoną w kodeksie cywilnym, nie wiążą konsumentów. UOKiK przypomina o tym, czym są klauzule niedozwolone i jakie są możliwości dochodzenia roszczeń. Postanowienia umowne uznane za niedozwolone, zgodnie z zasadą określoną w kodeksie cywilnym, nie wiążą konsumentów. Umowa w pozostałym zakresie obowiązuje dalej, (...)

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

UOKiK ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego, którego zadaniem będzie wspomaganie pracowników w analizie wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem klauzul niedozwolonych. - "Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję pozwoli na wstępną weryfikację dużo większej ilości danych niż jest to możliwe obecnie" (...)

Telekomy do sądu

Telekomy do sądu

Opłata za zdjęcie blokady karty SIM, uciążliwe formalności w przypadku kradzieży telefonu czy pozbawienie konsumenta dostępu do usług, za które regularnie płaci - to tylko niektóre działania operatorów telekomunikacyjnych kwestionowane przez Prezes UOKiK. Urząd skierował do sądu pozwy przeciwko operatorom sieci: Era, Orange oraz Play.  UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców (...)

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

    W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych". W tym artykule postaramy się zwrócić uwagę na najbardziej powszechne i najbardziej niebezpieczne (...)

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

stosowanie klauzul niedozwolonych może kosztować aż 10% przychodu rejestr klauzul jest regularnie uzupełniany o nowe postanowienia każdy może wystąpić z pozwem o uznanie postanowienia regulaminu za klauzulę niedozwoloną kopiowanie cudzych regulaminów nie jest dobrą praktyką   Przy prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci sklepu internetowego warto zadbać o poprawność (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują również tobie.  ##baner## Kategorie kupujących  Od 1 stycznia 2021 roku polskie przepisy (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. Wynika to z faktu, że regulamin sklepu internetowego w świetle art. 384 § 1 Kodeksu (...)

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stwierdzenie zawarte w tytule nie dotyczy oczywiście wszystkich stowarzyszeń. Mam zamiar tu napiętnować jedynie stowarzyszenia masowo występujące z pozwami przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień stosowanych wzorców umownych za klauzule niedozwolone. Jak pokazuje praktyka, stowarzyszenia często wykorzystują przepisy do działań niemoralnych. Prolog Typowy przykład działania (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów życia codziennego. W związku z tym chcemy spędzić wakacje w miłym dla oka otoczeniu, goszcząc (...)

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

  Rodzice dziedziczą przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostali włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2009 roku. Czy zmiany te będą korzystne i czym należy je uzasadniać? Obowiązujące od 1965 roku przepisy o dziedziczeniu ustawowym zostały (...)

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Już art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Natomiast inne ustawy, np. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciej konkurencji, (...)

UOKiK ukarał Vision Express. Ważna decyzja dla konsumentów

UOKiK ukarał Vision Express. Ważna decyzja dla konsumentów

Konsument ma prawo sprawdzić, przymierzyć a nawet uszkodzić towar zakupiony przez Internet, a następnie go zwrócić bez żadnych konsekwencji. Sieć salonów optycznych stosowała w swoim sklepie internetowym klauzule niedozwolone, które m. in. utrudniały możliwość ustawowego zwrotu towaru w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki. Konsument po odebraniu zamówionego towaru przy zakupie (...)

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Rodzice będą dziedziczyli przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostaną włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany szykuje Sejm, nowelizując obowiązujące od 1965 roku zasady dziedziczenia ustawowego. Teraz czekają one na stanowisko Senatu.Czy zmiany te będą korzystne i czym należy je uzasadniać?Obowiązujące od 1965 roku przepisy o dziedziczeniu ustawowym (...)

Pozew przeciw Millennium

Pozew przeciw Millennium

Brak jakichkolwiek zasad ustalania kursu walut oraz niejednoznaczne przesłanki pozwalające bankowi żądania dodatkowego zabezpieczenia - to tylko niektóre z zakwestionowanych przez UOKiK postanowień w umowach o kredyt hipoteczny. Urząd skierował pozew do sądu przeciwko kolejnemu bankowi Przepisy kodeksu postępowania cywilnego uprawniają Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do (...)

Turystyka – raport z kontroli

Turystyka – raport z kontroli

Prawie wszyscy skontrolowani organizatorzy usług turystycznych stosowali postanowienia niekorzystne dla konsumentów - wynika z najnowszej analizy UOKiK. Przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom toczy się już ponad 100 postępowań Zbliża się okres wakacyjny - w tym czasie wielu konsumentów korzysta z usług biur podróży. UOKiK od kilku lat monitoruje branżę turystyczną. (...)

Przed wakacjami -  poznaj swoje prawa

Przed wakacjami - poznaj swoje prawa

Większość z nas twierdzi, że czyta umowy przed wyborem oferty biura podróży. Jednak wciąż niewielu wie ile ma czasu na reklamację nieudanej wycieczki – wynika z badań* społecznych przeprowadzonych na zlecenie UOKiK. O czym warto pamiętać wybierając się na urlop przypomina dzisiaj 35 instytucji biorących udział we wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? W (...)

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

Gdy przedsiębiorca zawiera umowę o dzieło z osobą prywatną...

  Jakie umowy o dzieło są uregulowane w sposób szczególny? Do części umów o dzieło, wyróżnionych zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, znajdą zastosowanie modyfikacje wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów o sprzedaży konsumenckiej. A mianowicie, do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego (...)

Wakacje z biurem podróży. Jak reklamować wycieczkę?

Wakacje z biurem podróży. Jak reklamować wycieczkę?

Jak przygotować się do wyjazdu za granicę i jak długo można reklamować nieudaną wycieczkę? Oto odpowiedzi Jak wynika z badań zleconych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, większość konsumentów twierdzi, że czyta umowy przed wyborem oferty biura podróży. Jednak wciąż niewielu wie ile ma czasu na reklamację nieudanej wycieczki. Wybierając się na wczasy z touroperatorem (...)

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Ponad dwie trzecie skontrolowanych przez UOKiK ośrodków szkolenia kierowców może naruszać interesy konsumentów. Efektem analizy są postępowania administracyjne oraz wezwania do usunięcia kwestionowanych postanowień. UOKiK regularnie przeprowadza kontrole wzorców umów stosowanych w obrocie z konsumentami przez przedsiębiorców - m.in. deweloperów, (...)

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy stosowanie przez przedsiębiorcę wzorca umowy zawierającego postanowienie umowne o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w stosunku do innego przedsiębiorcy i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479[45] § 2 k.p.c. może być uznane za praktykę naruszającą (...)

RWE Stoen Operator jednak złamał prawo

RWE Stoen Operator jednak złamał prawo

Zawierając umowę z nowym klientem operator, powinien dokładnie określić termin przyłączenia do sieci energetycznej. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko UOKiK. Dwa postanowienia stosowane przez RWE Stoen Operator znajdą się w rejestrze klauzul niedozwolonych. RWE Stoen Operator zajmuje się m.in. dystrybucją energii elektrycznej do mieszkańców stolicy. W maju 2012 r. Prezes UOKiK złożył (...)

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej: KC). Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (...)

Klauzule bankowe - kolejne pozwy UOKiK

Klauzule bankowe - kolejne pozwy UOKiK

UOKiK skierował do sądu pozwy dotyczące uznania kolejnych klauzul za niedozwolone. Zakwestionowano m.in. obowiązek zapłaty dodatkowej prowizji wtedy, kiedy bank wypowiada umowę oraz dowolne pobieranie opłat za monity i wezwania do zapłaty. Jeden z banków już wycofał się ze stosowania kwestionowanych postanowień.UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców (...)

UOKiK poucza deweloperów. Nie mogą...

UOKiK poucza deweloperów. Nie mogą...

Deweloper nie może zastrzegać sobie prawa do bezpłatnej i bezterminowej reklamy na budynku - uznał UOKiK. Od początku roku Urząd wydał 16 decyzji zakazujących stosowania w umowach z konsumentami niedozwolonych postanowień o wykorzystaniu nieruchomości do działalności reklamowej dewelopera. Deweloper, który w umowie zastrzega, że w przyszłości zamierza bezpłatnie rozporządzać częścią (...)

UOKiK wydał decyzję. Będzie kara dla nieuczciwego przedsiębiorcy?

UOKiK wydał decyzję. Będzie kara dla nieuczciwego przedsiębiorcy?

Wyłączenie odpowiedzialności za odwołanie, zmianę godziny oraz programu koncertu - to niektóre z zakwestionowanych przez Prezes UOKiK postanowień stosowanych przez Europejską Agencję Reklamową. Przedsiębiorca zobowiązał się do ich zmiany - poinformował Urząd w komunikacie. Europejska Agencja Reklamowa organizuje trasy koncertowe, wystawy oraz imprezy targowe. W związku ze skargami (...)

UOKiK pozywa do sądu za umowy kredytowe

UOKiK pozywa do sądu za umowy kredytowe

  Zbyt ogólne przesłanki pozwalające na zmianę bankowi w dowolny sposób wysokości oprocentowania - to jedno z zakwestionowanych przez UOKIK postanowień w umowach o kredyt zabezpieczony hipoteką. Dziś Urząd skierował w tej sprawie pozew do sądu. UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców działających w różnych (...)

Kontrola UOKiK. Tak nas oszukują na kolei i w samolotach

Kontrola UOKiK. Tak nas oszukują na kolei i w samolotach

183 niedozwolone postanowienia, to rezultat pierwszej kontroli prezes UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel (na zdj.), dotyczącej wypożyczalni samochodów, przewoźników kolejowych i lotniczych. Najczęściej przedsiębiorcy całkowicie zwalniają się z odpowiedzialności za zniszczony samochód, bagaż, czy odwołanie pociągu. W toku jest 19 postępowań - informuje UOKiK. W I kwartale 2012 (...)

Wielkie banki ukarane. Zobacz, za co

Wielkie banki ukarane. Zobacz, za co

Wprowadzająca w błąd kampania reklamowa, zwlekanie z przekazywaniem do BIK informacji o spłacie kredytu czy niedozwolone klauzule w umowach o kredyt hipoteczny - to przykłady praktyk zakwestionowanych przez prezes UOKiK u trzech banków. Suma nałożonych kar to ponad 6,5 mln zł. Prezes UOKiK na bieżąco monitoruje rynek usług finansowych. Niedawno wydane zostały trzy decyzje w sprawie naruszenia (...)

Itaka ukarana za niedozwolone klauzule

Itaka ukarana za niedozwolone klauzule

Biuro podróży łamało prawa konsumentów. Ma za to zapłacić 2,7 mln zł kary. Uznał tak prezes UOKiK. Jego decyzja nie jest jednak prawomocna i Nowa Itaka może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – donosi Rzeczpospolita. Co zarzucono organizatorowi podróży? Na przykład bezpodstawnie wyłączenie swojej odpowiedzialność po opóźnieniu (...)

Kredyty hipoteczne – raport UOKIK

Kredyty hipoteczne – raport UOKIK

Wszystkie skontrolowane banki stosowały niekorzystne dla konsumentów postanowienia umowne - wynika z najnowszej analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zbadano ponad 300 wzorców umów, które stosowane są w przypadku kredytów hipotecznych. Większość banków już zadeklarowała zmianę stosowanych praktyk. W 2007 roku banki udzieliły kredytów (...)

UOKiK przyjrzy się kancelariom prawnym...

UOKiK przyjrzy się kancelariom prawnym...

Z informacji posiadanych przez UOKiK wynika, że może dochodzić do nieprawidłowości na rynku świadczenia usług pomocy prawnej, których dopuszczają się kancelarie adwokackie i radcowskie. Niepokojące skargi dotyczą m.in. braku możliwości oszacowania wynagrodzenia kancelarii, zastrzegania na jej rzecz całości uzyskanych na rzecz konsumenta korzyści.Prezes UOKiK Tomasz (...)

Umowy kredytowe w Millennium łamią prawo

Umowy kredytowe w Millennium łamią prawo

Bank nie może w umowach kredytowych odsyłać klientów do kursów walut obcych bez dokładnego sprecyzowania na jakich zasadach są one ustalane. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że bank Millennium stosuje niedozwolone klauzule. – Jedna z nich dotyczy niejasnych kryteriów obliczania kursu walut stosowanych w przypadku rozliczania kredytów indeksowanych (...)

UOKiK pozywa do sądu Getin Bank

UOKiK pozywa do sądu Getin Bank

  Wycena nieruchomości na koszt kredytobiorcy w przypadku opóźnień w spłacie kredytu - to jedna z zakwestionowanych przez Prezes UOKiK klauzul w umowach kredytu hipotecznego stosowanych przez Getin Bank. To kolejny pozew do sądu skierowany przez Urząd. Zgodnie z kodeksem cywilnym, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują (...)

Kary za niedozwolone klauzule

Kary za niedozwolone klauzule

Pierwsze firmy dostają kary finansowe za stosowanie wzorców umów zawierających niedozwolone klauzule. Urzędnicy zaczęli szeroko korzystać z obowiązujących od czterech miesięcy przepisów Chodzi o nową ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.). Jej art. 24 i 106 pozwalają nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną sięgającą nawet 10 proc. (...)

Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

Występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub administracyjnego – wszczynanego z urzędu lub na wniosek przez Prezesa UOKiK. Przegranie każdego z tych postępowań wiąże się z (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania w umowie z konsumentem

Wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania w umowie z konsumentem

Zawarłem umowę z konsumentem, w której jest postanowienie wyłączające moją odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Jakie są klauzule (...)

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem obowiązującej umowy. Relacja B2C. (...)

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Opłata za odwołanie od kary za brak biletu

Czy PKP ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie odwołania się od niesłusznie wystawionego mandatu? W piśmie, jakie otrzymałam PKP zawiadamia mnie, że należności zostaną anulowane (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

W trakcie roku akademickiego z przyczyn osobistych musiałam zrezygnować ze studiów. Na zajęcia uczęszczałam tylko przez pierwsze dwa miesiące roku akademickiego, czy muszę płacić za cały semestr? (...)

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Co należy zrobić, jeśli w umowie znajdują się klauzule umowne niedozwolone? Czy wtedy ważność traci cała umowa? Jeśli umowa, zawiera niedozwolone postanowienia to - zgodnie z przepisami Kodeksu (...)

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Szkoła języków obcych podpisała umowę z uczniem, gdzie zawarła m. in. postanowienie, iż wpłaty dokonane na rzecz szkoły są bezzwrotne. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Poniżej przedstawimy (...)

Nierzetelne postępowanie operatora

Nierzetelne postępowanie operatora

W grudniu 2003 r. podpisałem kontrakt z operatorem telefonii komórkowej jako abonent jednej z taryf. Miał on wygasnąć w grudniu 2005 r. Zawsze płaciłem rachunki na czas. Od czerwca do września (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu (...)

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych

Jestem fryzjerem, chciałbym przedstawiać klientom do podpisania przed wykonaniem fryzury, pismo w którym zrzekaliby się roszczeń o odszkodowanie/ zadośćuczynienie albo zobowiązywaliby do niewytaczania (...)

Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone klauzule umowne

Mam podpisaną umowę o dzieło na wykonywanie dzieła, ale dopiero począwszy od października, natomiast umowa jest z datą czerwcową. Jest na umowie klauzula, że jeśli ja zerwę umowę, to ja płacę (...)

Skutki spóźnienia wpłaty raty składki

Skutki spóźnienia wpłaty raty składki

Czy nieterminowe wpłacenie raty za pakiet ubezpieczeniowy rozwiązuje automatycznie umowę ubezpieczenia. Składka roczna wynosi 1660 zł, 1 wplata ok. 800 zł, druga została wpłacona po 5 miesiącach, (...)

Związanie wzorcem umownym

Związanie wzorcem umownym

W jakich wypadkach umowa w formie wzorca jest wiążąca dla drugiej strony? Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, (...)

Klauzula niedozwolona w umowie przedsiębiorców

Klauzula niedozwolona w umowie przedsiębiorców

Pytanie dotyczy umowy zawieranej pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Czy w jej treści może być narzucone postanowienie, iż strony uznają, że pismo skierowane na wskazany w umowie adres a niepodjęte (...)

Właściwość sądu i prawa polskiego

Właściwość sądu i prawa polskiego

Firma chce wprowadzić do sprzedaży tylko w Polsce program, którego producentem i właścicielem jest firma angielska. Polska firma dokona spolszczenia tej wersji. Czy w umowie licencyjnej użytkownika, (...)

Podważenie prawomocnego orzeczenia

Podważenie prawomocnego orzeczenia

Jestem zwykłym konsumentem i jak życie uczy, to muszę znać nie tylko swoje prawa konsumenckie, ale również KC jak i KPC. Spóźniony sprzeciw o 2 dni i oczywiście nie na temat zażalenie, oddalone. (...)

Kara umowna a odsetki maksymalne

Kara umowna a odsetki maksymalne

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). (...)

Odsetki umowne od pożyczki

Odsetki umowne od pożyczki

Dzisiaj wdałem się ze znajomym adwokatem w krótką polemikę-spór co do zasadności żądania odsetek umownych już po wygaśnięciu umowy pożyczki zawartej pomiędzy osobami fizycznymi. Adwokat był (...)

Odsetki umowne

Odsetki umowne

Strony podpisały ugodę w sprawie zadłużenia. Zawarto w niej zapis, iż w przypadku nieterminowego wywiązania się z zapłaty należności wskazanej w ugodzie, dłużnik zapłaci wierzycielowi odsetki (...)

Naliczanie odsetek ustawowych

Naliczanie odsetek ustawowych

Jeśli kupiłem towar zapłaciłem za niego po terminie płatności czy muszę płacić odsetki za nieterminową zapłatę. Na fakturze nie ma ani słowa, że za spóźnienie pobierane są odsetki karne. (...)

Odszkodowanie za służebność przesyłu

Odszkodowanie za służebność przesyłu

Mam ustanowioną służebność przesyłu na swojej działce. W tym miesiącu owa działka została rozkopana przez osobę, na rzecz której jest ustanowiona ta służebność. Czy mogę domagać się (...)

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

W zakładzie będzie obowiązywał Regulamin wynagradzania. W tym Regulaminie pracodawca określił dwa miejsca (miasta) wykonywania pracy. Jest to praca maszynisty PKP, system równoważnego czasu pracy. W (...)

Kaucja zabezpieczająca przy zawieraniu umowy

Kaucja zabezpieczająca przy zawieraniu umowy

Czy kaucja wpłacona sprzedającemu przez kupującego w celu zabezpieczenia odroczonych częstotliwych płatności, może być przez sprzedającego oprocentowana na rzecz kupujacego? Czy to oprocentowanie (...)

Określenie odsetek umownych na fakturze

Określenie odsetek umownych na fakturze

Czy działamy zgodnie z obowiązującym prawem, określając odsetki umowne od naszych należności w danej wysokości, a strona kupująca akceptuje warunki, podpisując fakturę? Czy potrzebne jest oddzielne (...)

UKS a tajemnica handlowa

UKS a tajemnica handlowa

Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia umowy objęte są (...)

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości

Na czym polega umowne zniesienie współwłasności? Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Jest to podstawowe (...)

Kary umowne a faktura VAT

Kary umowne a faktura VAT

Mieliśmy z klientem podpisaną umowę na określone prace. Prace zostały wykonane i odebrane. Problem w tym, że wykonaliśmy ją z opóźnieniem. Zgodnie z warunkami umowy, po złożeniu faktury została (...)

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Wynajmując lokal w umowie dodaliśmy do niej klauzulę " z prawem pierwokupu". Czy oznacza to, że będę musiał ten lokal kiedyś odsprzedać wynajmującemu?  Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu (...)

FORUM PRAWNE

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

LEROY MERLIN łamał prawa konsumenta i stosował Klauzule Niedozwolone!! Jest KARA!!

LEROY MERLIN łamał prawa konsumenta i stosował Klauzule Niedozwolone!! Jest KARA!! LEROY MERLIN. Próbował oszukiwać sowich klientów podczas reklamacji, stosował nie dozwolone przez polskie prawo (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

BRE Bank ? klauzule niedozwolone!!

BRE Bank ? klauzule niedozwolone!! Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29 maja 2012 r., stwierdził że BRE Bank dopuścił się w 5 postanowieniach umowy regulaminu tego banku. Min. 90-dniowy (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone.

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone. Czy z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli abstrakcyjnej można wystąpić nawet w sytuacji gdy przedsiębiorca (...)

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

Kredyt we frankach

Kredyt we frankach Cześć, mamy z mężem kredyt we frankach. Nie jest to oczywiście korzystna sytuacja pod względem prawnym. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że coś można z tym zrobić, ale co konkretnie (...)

Kredyt we frankach - jak sie uwolnić?

Kredyt we frankach - jak sie uwolnić? Witam, mój znajomy polecił mi kancelarię LEX: www.pozewfranki.pl, w której ponoć mają specjalistów od odzyskiwania pieniędzy z kredytów frankowych. Czy ktoś (...)

umowa o przeprowadzenia szkolenia a kara

umowa o przeprowadzenia szkolenia a kara 5. W przypadku niestawiennictwa na szkoleniu w terminie w miejscu opisanym w pkt 4 niniejszej umowy Kandydat będzie zobowiązany do zapłaty - w terminie 7 dni (...)

Przedawnienie dlugu, czy jest cos takiego???

Przedawnienie dlugu, czy jest cos takiego??? Mam pytanie, podobno jest cos takiego jak przedawnienie dlugu tzn sprawa w sadzie juz sie odbyla i podobno komornik ma 10 lat na odzyskanie pieniedzy - jezeli (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności Za tydzień będzie sprawa spadkowa po mojej mamie, która była współwłaścielką nieruchomości. Współwłaścielkami tej nieruchomości są również jej siostra i (...)

Porady prawne