5.10.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Ustawa „Stop NOP” o dobrowolności szczepień w Sejmie

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych.

Zakłada jednak pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Porady prawne

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP”, którego celem jest przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności szczepień w Polsce wzorem 20 państw europejskich, powstał 11 kwietnia 2018 i zebrał 121 tysięcy podpisów poparcia dla projektu zmiany prawa.

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Stop NOP":

 • głównym celem jest dobrowolność szczepień z której korzystają obywatele 20 państw europejskich – z ustawy zostaje usunięte słowo „obowiązkowe”,
 • dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem,
 • dokładny wywiad lekarski po szczepieniu,
 • możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez rodziców i nadzór sądowy nad rejestrem NOP,
 • możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień.

Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego ws. szczepień ochronnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przedstawiło autorski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który przewiduje odejście od obowiązku szczepień ochronnych, wprowadzając zasadę dobrowolności w ich stosowaniu. 

Zaproponowane w projekcie zapisy pozostawiają jednak instytucję szczepień ochronnych wraz z obowiązującym systemem kontroli. Zamiast powszechnego obowiązku szczepień przewidują jedynie doraźne, na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemicznego lub epidemii, obowiązkowe szczepienia akcyjne w sytuacji ogłoszenia przez wojewodę lub ministra zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będą one jednak wtórne do trwającego procesu szerzenia się epidemicznych zachorowań. Szczepienia ochronne powinny być zawsze prowadzone w sposób wyprzedzający wystąpienie zachorowań. Zmiany proponowane przez Stowarzyszenie „Stop NOP” mają na celu w rzeczywistości utrudnić, a nawet uniemożliwić prowadzenie szczepień w Polsce, spowolnić proces zmian legislacyjnych, a także wprowadzić chaos w systemie szczepień. 

Należy pamiętać, że odmowa zaszczepienia dziecka jest decyzją skutkującą nie tylko na zdrowie tego dziecka, ale także na odporność całej populacji. Spadek wszczepialności poniżej 90% spowoduje nawrót epidemii chorób u nas niewystępujących lub pojawiających się rzadko.
    
Szczegółowa analiza postulowanych zmian w ustawie przez Stop NOP:

 1. Zniesienie obowiązku na rzecz dobrowolności – kluczowa zmiana systemu szczepień, która spowoduje spadek liczby zaszczepionych osób.
 2. Wprowadzenie w razie potrzeby konsultacji specjalistycznych w trakcie badań kwalifikujących do szczepień – taka możliwość istnieje. 
 3. Wprowadzenie dla lekarzy obowiązku udzielania informacji na piśmie o wszystkich możliwych NOP i metodach postępowania w razie ich wystąpienia, jako warunku wyrażenia zgody na szczepienie dziecka - w ulotce szczepionki i CHPL informacje te są dostępne.
 4. Możliwość zgłoszenia NOP przez osobę zaszczepioną lub opiekuna do PSSE bez weryfikacji zasadności rozpoznania NOP przez lekarza – dziś takie zgłoszenie (do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest możliwe, zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne. 
 5. Państwowa Inspekcja Sanitarna w drodze decyzji administracyjnej będzie rozstrzygać w kwestii wpisu do rejestru NOP –  obecnie zgłoszenie NOP w wyniku jego klinicznego rozpoznania przez lekarza skutkuje wpisem do rejestru NOP.

Czy jednak postulowana dobrowolność, jawne podważanie skuteczności oraz bezpieczeństwa szczepień ochronnych w sytuacji pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w Europie nie powinny budzić niepokoju? Pytanie to jest z gruntu retoryczne. Jednak w obliczu stale narastającej liczby przeciwników szczepień, nie wolno nam odstąpić od publicznej debaty na temat znaczenia szczepień ochronnych. 

Szczepienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakim dysponuje zdrowie publiczne. Są one najskuteczniejszym sposobem w walce z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi chorobami zakaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są skuteczną i powszechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze prewencji indywidualnej, jak również kształtowania odporności całej populacji (prewencji zbiorowej).

Proces wprowadzenia na rynek nowej szczepionki jest bardzo złożony, jest poprzedzony badaniami klinicznymi szczepionki przed jej rejestracją i dopuszczeniem do obrotu i stosowania i trwa wiele lat, jest następnie kontynuowany po jej dopuszczeniu. Co więcej, szczepionki podlegają bardziej restrykcyjnym badaniom niż leki. Są również jedynym produktem leczniczym, którego każda seria jest badana przed dopuszczeniem na rynek. Co prawda, nie zapewniają one całkowitej ochrony przed zachorowaniem, ale istotne jest coś innego - szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby i jej powikłaniami. 

Jak dotąd w naszym kraju ponad 90% rodziców szczepi swoje dzieci zgodnie  z kalendarzem szczepień. Choć nadal działa tzw. odporność zbiorowiskowa, to obawy budzi narastająca wśród rodziców tendencja do nieszczepienia. Rezygnują oni z tego rodzaju profilaktyki ze względu na lęk o zdrowie swojego dziecka. Lęk ten jest celowo podsycany przez aktywistów tzw. ruchów antyszczepionkowych propagandą upowszechniającą nieprawdziwe, często zmanipulowane informacje na temat szczepień. Zdają się oni zapominać, czy raczej nie chcą przyjąć argumentu, że szczepienia służą zarówno konkretnemu dziecku, jak i całemu społeczeństwu. Dlatego właśnie decyzja o niezaszczepieniu dziecka jest zawsze czymś więcej, niż jedynie osobistym wyborem rodziców.

Z danych publikowanych w biuletynach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że liczba niezaszczepionych dzieci i młodzieży do 19 roku życia (niezależnie od powodów niezaszczepienia) w ostatnich latach znacznie wzrosła. I tak: w 2010 roku odnotowano 3.437 odmów, w 2011 roku – 4.689, w 2012 roku – 5.340, w 2013 roku – 7.248. W 2014 roku zarejestrowano już 12.681 odmów, w 2015 roku – 16.689, w 2016 roku – 23.147, natomiast w 2017 było ich już 30.089. 

Jeśli spadek liczby zaszczepionych w populacji będzie się pogłębiał do poziomu 80-85%, dojdzie do powrotu chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane a nawet istniała nadzieja na ich wyeliminowanie. W pierwszej kolejności będzie to odra, najbardziej zaraźliwa choroba infekcyjna spośród nich, na drugim miejscu krztusiec, następnie niezwykle groźne powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia: tężec, błonica i polio. Już dziś odnotowuje się wzrost zachorowań na odrę, czy krztusiec.

Zaniepokojenie gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na odrę w Europie wyraziła Komisja Europejska. Z najnowszego, opublikowanego w lipcu bieżącego roku raportu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że w Europie wciąż obserwujemy wzrost zachorowań na odrę. Ogniska epidemiczne odry odnotowywane w krajach europejskich stanowią ryzyko rozprzestrzeniania i utrzymywania się odry na terenach zamieszkiwanych przez wrażliwą populację (osoby, które nie zostały zaszczepione lub wcześniej nie chorowały na odrę). Zgodnie z tym raportem, najwięcej zachorowań na odrę zarejestrowano w Rumunii (4 317), Francji (2 588 zachorowań), Grecji (2 238) oraz Włoszech (1 716) (dane z 11 lipca 2018 r.). Trzydzieści siedem osób zmarło z powodu odry w Europie. Najwięcej zgonów z powodu odry odnotowano w Rumunii – 31 przypadków, ale stwierdzano je także we Włoszech, w Niemczech i Portugalii. W związku z epidemią odry oraz ryzykiem wzrostu liczby zachorowań z powodu innych chorób zakaźnych, we Włoszech liczbę chorób przeciw którym należy zaszczepić dzieci zwiększono obecnie z czterech do dwunastu, natomiast we Francji, w której obowiązkowe były szczepienia jedynie przeciw 3 chorobom zakaźnym (poliomyelitis oraz błonicy i tężcowi) od 2018 roku obowiązkowe stały się szczepienia przeciw jedenastu chorobom zakaźnym.

W wielu krajach świata nie przewiduje się wprawdzie obowiązku szczepień, jednak szczepionki są w pełni refundowane dla osób ubezpieczonych. Stosuje się ponadto wiele systemowych mechanizmów zwiększających nacisk na to, by dzieci były szczepione jak np. odmowa przyjęcie dziecka nieszczepionego do szkoły lub przedszkola. 

W Niemczech rodzice pod groźbą kary finansowej są zobowiązani do odbywania spotkań  z lekarzem i rozmów na temat szczepień. Podobny obowiązek istnieje w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Francji. W Kanadzie,  Stanach Zjednoczonych, Francji i Australii dzieci nieszczepione mogą zostać nieprzyjęte do szkoły. W Australii ponadto, w ramach programu o nazwie „Nie kłujesz, nie płacimy” zmniejsza się zasiłek rodzinny, jeśli dziecko nie zostało zaszczepione. W Finlandii debatowano nad możliwością pozbawienia rodziców dodatku finansowego za brak szczepień (odpowiednik naszego 500+).

Nieprawdziwe informacje na temat korelacji sczepień z występowaniem chorób w wieku wczesnodziecięcym często stanowią koronny argument przeciwników szczepień na rzecz odstąpienia od tej skutecznej metody profilaktyki. Dotychczasowe jednak wyniki badań klinicznych, z właściwie dobranymi grupami kontrolnymi oraz inne naukowe badania obserwacyjne, obejmujące duże populacje badanych osób, wykluczają związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy podaniem szczepionek, a np. wystąpieniem autyzmu. Za brakiem związku szczepionek z rozwojem autyzmu przemawia szereg przesłanek, w tym:

 • opisy dzieci autystycznych pochodzą z lat 40 XX wieku, z okresu przed wprowadzeniem szczepień ochronnych, w tym przeciw odrze, śwince i różyczce,
 • podłoże autyzmu jest uwarunkowane genetycznie. W ostatnich latach zidentyfikowano ponad 100 mutacji lub genów towarzyszących wystąpieniu autyzmu,
 • wycofanie tiomersalu, składnika szczepionek podejrzewanego o rozwój autyzmu, nie spowodowało zmniejszenia częstości występowania choroby, wręcz przeciwnie, częstość rozpoznawania zaburzeń autystycznych zwiększa się,
 • zwiększeniu liczby dzieci ze spektrum autyzmu towarzyszy zmniejszenie liczby dzieci z nieokreślonym upośledzeniem umysłowym, zatem jedną z przyczyn większej częstości rozpoznawania autyzmu jest dokładniejsza diagnostyka neurologiczna,
 • mimo badań nie ustalono mechanizmu biologicznego, który tłumaczyłby wpływ szczepień na rozwój autyzmu.

W ostatnim czasie opublikowano wyniki obszernego badania, które zweryfikowało ostatecznie głoszone przez lata teorie przeciwników szczepień ochronnych. Artykuł z wynikami badania ukazał się na łamach czasopisma naukowego Proceedings of the National Academy of Sciences. Autorzy, na przykładzie małp zaszczepionych przeciwko odrze, śwince i różyczce, rozwiali wszelkie wątpliwości: nie ma związku pomiędzy chorobami z tzw. spektrum autyzmu,  a szczepieniami. To jeden z wielu argumentów, który obala negatywne mity. Niestety,            z przykrością trzeba stwierdzić, że dyskusja na temat szczepień, to wciąż dyskurs między nauką a ideologią, choć prawda o szczepieniach jest tylko jedna, potwierdzona naukowo.

Ewolucja w zakresie szczepień ochronnych pozwala dostrzec i docenić istotną rolę szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych. Spojrzenie w przeszłość ilustruje, co ludzkość osiągnęła dzięki szczepieniom, jakie sukcesy i korzyści przyniosły szczepienia  w aspekcie populacyjnym, w obliczu wyzwań wobec pojawiających się chorób oraz oczekiwań, co do zapobiegania ich występowaniu. 

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na przestrzeni lat uległa diametralnej zmianie. Naszym obowiązkiem jest odwoływać się do faktów. Wystarczy przeanalizować twarde dane, jakie zostały przytoczone w raporcie Zespołu Analiz i Opracowań Tematycznych Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu RP, opublikowanym w marcu 2018 r.:

Tabela 1. Spadek liczby przypadków zachorowań na choroby, na które istneją szczepionki przed i po wprowadzeniu szczepienia

Choroba

Liczba zachorowań rocznie przed wprowadzeniem szczepienia

Liczba zachorowań rocznie po wprowadzeniu szczepienia

Spadek liczby zachorowań po wprowadzeniu szczepienia (procentowo)

Błonica

21 053

0

100%

Odra

530 162

55

99,90%

Świnka

162 344

6 584

95,90%

Krztusiec

200 752

15 632

92,20%

Poliomyeltis (postać porażenna)

16 316

0

100%

Różyczka

47 745

11

99,90%

Zespół różyczki wrodzonej

152

1

99,30%

Ospa

29 005

0

100%

Tężec

580

41

92,90%

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A

117 333

15 298

87%

Ostre zapalenie wątroby typu B

66 232

13 169

80,10%

Postać inwazyjna Hib

20 000

<50

>99,8%

Inwazyjna choroba pneumokokowa

63 067

41 550

34,10%

Ospa wietrzna

4 085 120

612 768

85%

Tabela 2. Spadek liczby zgonów na choroby, na które istnieją szczepionki, przed i powprowadzeniu szczepień

Choroba

Liczba zgonów rocznie przed wprowadzeniem szczepienia

Liczba zgonów rocznie po wprowadzeniu szczepienia

Spadek liczby zgonów po wprowadzeniu szczepienia (procentowo)

Błonica

1822

0

100%

Odra

440

0

100%

Świnka

39

0

100%

Krztusiec

4034

27

99,30%

Poliomyeltis (postać porażenna)

1879

0

100%

Różyczka

17

0

100%

Zespół różyczki wrodzonej

--

0

--

Ospa

337

0

100%

Tężec

472

4

99,20%

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A

137

18

86,90%

Ostre zapalenie wątroby typu B

237

47

80,20%

Postać inwazyjna Hib

--

<5

>99,5%

Inwazyjna choroba pneumokokowa

6500

4850

25,4%

Ospa wietrzna

105

19

81,9%

Kraje Unii Europejskiej wracają do idei szczepień obowiązkowych. Nie tak dawno media obiegła informacja z Włoch o tym, że tamtejszy rząd wprowadził obowiązek 12 szczepień dla dzieci, między innymi przeciwko odrze, różyczce, ospie, tężcowi, polio i WZWB. Cel tych działań to nie tylko zapobieganie epidemii, ale również aktywna walka z pseudonaukowymi twierdzeniami ruchów antyszczepionkowych i wspieranie pozytywnego obrazu szczepień  w społeczeństwie. 

Polska od wielu lat realizuje program powszechnych szczepień ochronnych. Jest on systematycznie modyfikowany zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w Europie. Nadmienić należy, że sposób regulacji obowiązkowych szczepień ochronnych w polskim prawie wynika zarówno z uczestnictwa Polski w koordynowanych przez WHO międzynarodowych programach całkowitego wykorzenienia (eliminacji) takich chorób zakaź¬nych jak polio, odra i różyczka, jak również z krajowych pro-gramów zwalczania chorób zakaźnych, a także konieczności zapewnienia populacji ochrony przed choroba¬mi zakaźnymi o szczególnie ciężkim przebiegu i wysokiej śmiertelności. 
W krajach, gdzie takie obowiązku nie ma, obserwuje się wysoką świadomość prozdrowotną społeczeństwa, dzięki której rodzice nie odstępują od chronienia, poprzez szczepienia, swych dzieci przed skutkami chorób zakaźnych. Tak jest np. w Szwecji, gdzie ponad 90% dzieci jest szczepionych. Według danych UNICEF w Szwecji statystyki wyszczepialności przeciwko polio, błonicy, krztuścowi, tężcowi, czy Haemophillus influenzae typu b, sięgają 98%. 

Jak stanowi art. 68 ust. 4 Konstytucji RP, „Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.” Tylko powszechne poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio wysoki odsetek osób uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecznie zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób w populacji.

Zapewnienie wysokiego odsetka osób uodpornionych w populacji obok zabezpieczenia wykonania tego obowiązku poprzez środki egzekucji administracyjnej powinno być intensywnie wspierane działaniami oświatowo-zdrowotnymi propagującymi wiedzę o roli szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym. 

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do przepisów prawa instytucji „opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego” w celu realizacji zasady solidarności społecznej, na której oparty jest obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej system powszechnych obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży. Założeniem przyświecającym temu kierunkowi działania jest fakt, że wprowadzenie w drodze prawnej obowiązku realizacji szczepień dzieci i młodzieży rodzi po stronie państwa obowiązek udzielenia wsparcia tym opiekunom dzieci, którzy ten obowiązek zrealizowali, a u znajdujących się pod ich opieką dzieci wystąpiły działania niepożądane związane z wykonaniem tych szczepień. 

Pomimo prowadzonych w Polsce, od kilku lat, działań na rzecz walki z oporem przeciwko szczepieniom ochronnym istnieje konieczność podjęcia nowych i wzmocnienia dotychczasowych działań, tym bardziej, iż jest to zgodne z zaleceniami Rady Europy. W lipcu 2018 roku w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej podczas którego przyjęto Projekt Stanowiska Rządu w związku z zaleceniem Rady Europy w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień. W stanowisku Polska poparła działania związane z globalnym planem szczepień zatwierdzonym w 2012 roku na 65 World Health Assembly - wyjaśnił Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli uzyskać świadczenie pieniężne. Zapewni to utworzony przez rząd Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Rada Ministrów przyjęła projekt (...)

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Zagadnienie konieczności wykonywania szczepień ochronnych u dzieci jest tematem popularnym i budzącym sporo kontrowersji, zarówno wśród rodziców, jak i lekarzy czy polityków. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście względy medyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem (...)

Co z szczepieniami ochronnymi w czasie pandemii COVID-19?

Co z szczepieniami ochronnymi w czasie pandemii COVID-19?

Komunikat GIS w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, zaś wydatki – 486,7 mld zł. Deficyt wyniesie 82,3 mld zł. ##baner## W 2021 r. utrzymane zostaną wszystkie ważne programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ (koszt: (...)

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Czym jest urlop okolicznościowy? Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie. Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? (...)

Więcej pieniędzy na zdrowie

Więcej pieniędzy na zdrowie

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - tzw. specustawa Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń (...)

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Gotowe przepisy Rząd przekaże samorządom z rezerwy subwencji oświatowej środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Prezydent RP podpisał ustawę w tej sprawie, wydane jest również rozporządzenie. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. (...)

Testy i szczepionki przeciwko COVID-19 objęte stawką 0% VAT

Testy i szczepionki przeciwko COVID-19 objęte stawką 0% VAT

Minister finansów, funduszy i polityki Regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie wprowadzające stawkę 0% VAT na dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import szczepionek przeciwko COVID-19. Rozporządzenie dotyczy również testów diagnostycznych (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

  Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej wykonywanie, uznane przez pracodawcę za usprawiedliwione. Jeżeli wiesz z wyprzedzeniem, że w danym dniu nie będziesz mógł zjawić się w pracy, (...)

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 października 2004 r. O ustawie jest głośno w mediach już od dłuższego czasu - powodem jest oczywiście fakt, iż treść tego aktu będzie miała wpływ na bardzo istotną sferę naszego życia - zdrowie (...)

Co przewiduje ustawa okołobudżetowa?

Co przewiduje ustawa okołobudżetowa?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. ##baner## Co przewiduje ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych (...)

Więcej na świadczenia opieki zdrowotnej

Więcej na świadczenia opieki zdrowotnej

W związku z dobrą sytuacją finansową budżetu państwa wydatki na ochronę zdrowia w 2017 roku zostały zwiększone. Ponadto wkrótce wejdzie w życie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która (...)

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2173) wprowadziła dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza z nich ma na celu przywrócenie dotychczasowych zasad finansowania (...)

Dzieci nie mogą czekać...

Dzieci nie mogą czekać...

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Zdrowia Ewy Kopacz o pilne podjęcie sprawy ułatwienia dzieciom dostępu do lekarza pediatry. Zaproponował, by pediatrę umieścić na liście specjalistów do których nie trzeba posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego. (...)

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid 1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także (...)

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz częściowy powrót dzieci do szkół Rząd twierdzi, że odpowiedzialność Polaków i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przynoszą coraz lepsze efekty. Dzięki temu, od 26 kwietnia, może poluzować część (...)

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie? ##baner## Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie? W tym celu możesz: zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989; skontaktować (...)

Kiedy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe?

Kiedy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe?

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w (...)

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid 1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty (...)

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19  Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także (...)

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli uzyskać świadczenie pieniężne. Zapewni to utworzony przez rząd Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Rada Ministrów przyjęła projekt (...)

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz częściowy powrót dzieci do szkół Rząd twierdzi, że odpowiedzialność Polaków i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przynoszą coraz lepsze efekty. Dzięki temu, od 26 kwietnia, może poluzować część (...)

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie? ##baner## Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie? W tym celu możesz: zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989; skontaktować (...)

Kiedy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe?

Kiedy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe?

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w (...)

Grypa - może warto się zaszczepić?

Grypa - może warto się zaszczepić?

Grypa - groźny przeciwnik Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy, który atakuje drogi oddechowe. Czas trwania grypy i jej przebieg zależą od: właściwości patogenu, stanu fizycznego chorego, odpowiedzi układu odpornościowego danej osoby. Na grypę możesz chorować (...)

Szczepionki przeciwko COVID-19 już niedługo dostępne dla Polaków

Szczepionki przeciwko COVID-19 już niedługo dostępne dla Polaków

Jak podał rząd, od początku epidemii ludzie na całym świecie wyczekiwali szczepionki, która powstrzyma rozprzestrzenianie się COVID-19. Dzięki miesiącom ciężkiej pracy naukowców już niedługo będzie można rozpocząć szczepienia. Będą one darmowe i dobrowolne. Polska (...)

Obostrzenia do 25 kwietnia i 3 maja

Obostrzenia do 25 kwietnia i 3 maja

19 kwietnia otwierane zostają żłobki i przedszkola, ale obowiązujące obostrzenia przedłużono do 25 kwietnia. Hotele nieczynne do 3 maja włącznie Wciąż odnotowujemy dużą liczbę zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach, a także zgonów z powodu COVID-19. Jak twierdzi (...)

Lekarze nie chcą szczepić przeciw grypie

Lekarze nie chcą szczepić przeciw grypie

Pacjenci mogą już nie znaleźć przychodni, która zechce ich uodpornić np. na grypę. Rodzinni lekarze skupieni w Porozumieniu Zielonogórskim informują, że po zakończeniu rozpoczętych w ubiegłym roku cykli szczepień nie rozpoczną nowych – pisze Rzeczpospolita. Dlaczego? (...)

Przepisy o zgłaszaniu, kwarantannie i hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na ospę małpią

Przepisy o zgłaszaniu, kwarantannie i hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na ospę małpią

Rozporządzenia Ministera Zdrowia Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał 27 maja trzy rozporządzenia, które wprowadzają działania prewencyjne związane z ospą małpią. Dotyczą one m.in. zgłaszania przypadków zakażenia, kwarantanny i hospitalizacji osób z podejrzeniem (...)

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). ##baner## Co wyjaśnił Minister Zdrowia? Jak szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do (...)

Szczepienia w zakładach pracy

Szczepienia w zakładach pracy

Rusza rządowy program. Dla kogo? Program skierowany jest do: pojedynczych pracodawców, grupy pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.), samorządów zawodowych lub stowarzyszeń (...)

Dwie nowe szczepionki dla dzieci

Dwie nowe szczepionki dla dzieci

Kalendarz szczepień ochronnych został rozszerzony o dwie nowe szczepionki: przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej dla dzieci narażonych w sposób szczególny. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 czerwca 2008 r. zmieniające kalendarz szczepień ochronnych weszło w życie 1 października (...)

Co z szczepieniami przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą?

Co z szczepieniami przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą?

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy Minister Zdrowia poinformował, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na (...)

Obostrzenia na wakacje

Obostrzenia na wakacje

Łagodzenie obostrzeń na wakacje – otwarcie stref gastronomicznych m.in. w kinach, teatrach, na koncertach oraz zwiększenie limitów Już od 13 czerwca wprowadzono łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Zmiany umożliwią sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na (...)

Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego rząd przedłuża (...)

Kolejny etap stopniowego odmrażania polskiej gospodarki od 12 lutego

Kolejny etap stopniowego odmrażania polskiej gospodarki od 12 lutego

Od 12 lutego otwarte hotele, kina, teatry i stoki narciarskie  Zgodnie z decyzją rządu od 12 lutego zostają otwarte, warunkowo na dwa tygodnie:  hotele, miejsca noclegowe – z zachowaniem wymogu 50 proc. obłożenia miejsc,  kina, teatry, opery, filharmonie – 50 (...)

Zasady bezpieczeństwa od 1 lutego - otwarte galerie handlowe i muzea...

Zasady bezpieczeństwa od 1 lutego - otwarte galerie handlowe i muzea...

Od 1 lutego otwarte galerie handlowe i muzea. Przedłużone pozostałe zasady bezpieczeństwa Jak twierdzi rząd, koronawirus jest trudnym przeciwnikiem. Aby go pokonać, musimy być solidarni i odpowiedzialni. Pomimo stabilnej sytuacji związanej z dostępnością wolnych łóżek i sprzętu, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy

Udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy

Pracuję na 1/2 etatu w firmie państwowej, jednocześnie prowadzę zajęcia dydaktyczne w szkole wyższej. Zajęcia czasami odbywają się w dni kiedy wypada dzień pracy w firmie, w takiej sytuacji do (...)

Zwrot wycofanego z obrotu towaru

Zwrot wycofanego z obrotu towaru

W lutym przychodnia lekarska zakupiła partię szczepionek, które jak się potem okazało są wadliwe i zostały zarządzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofane z obrotu. Szczepionki zostały (...)

Zmiana wynagrodzenia a wysokość alimentów

Zmiana wynagrodzenia a wysokość alimentów

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań. Zanim je zadam, opiszę krótko sytuację, w jakiej się znajduję. Zawarłem związek małżeński, po pewnym czasie przestaliśmy (...)

Zwrot wycofanego z obrotu towaru

Zwrot wycofanego z obrotu towaru

W lutym przychodnia lekarska zakupiła partię szczepionek, które jak się potem okazało są wadliwe i zostały zarządzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofane z obrotu. Szczepionki zostały (...)

Zmiana wynagrodzenia a wysokość alimentów

Zmiana wynagrodzenia a wysokość alimentów

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań. Zanim je zadam, opiszę krótko sytuację, w jakiej się znajduję. Zawarłem związek małżeński, po pewnym czasie przestaliśmy (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. (...)

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

W kwietniu 2007 r. uzyskałam rozwód. Za miesiąc urodzę dziecko, którego ojcem jest mój nowy partner. Oboje chcemy, aby dziecko nosiło jego nazwisko. Jakie nazwisko otrzyma po urodzeniu dziecko: (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie (...)

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. (...)

Nazwisko dziecka a separacja

Nazwisko dziecka a separacja

Kobieta jest w separacji z mężem od 4 lat. Od roku toczy się sprawa rozwodowa. Ta kobieta jest w ciąży, ale nie jest to dziecko męża, a innego mężczyzny. Czy w takim wypadku dziecko będzie nosić (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. (...)

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

W kwietniu 2007 r. uzyskałam rozwód. Za miesiąc urodzę dziecko, którego ojcem jest mój nowy partner. Oboje chcemy, aby dziecko nosiło jego nazwisko. Jakie nazwisko otrzyma po urodzeniu dziecko: (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie (...)

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. (...)

Nazwisko dziecka a separacja

Nazwisko dziecka a separacja

Kobieta jest w separacji z mężem od 4 lat. Od roku toczy się sprawa rozwodowa. Ta kobieta jest w ciąży, ale nie jest to dziecko męża, a innego mężczyzny. Czy w takim wypadku dziecko będzie nosić (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Jestem w takcie rozwodu z moim mężem. W przypływie gniewu powiedział mi że nie będzie płacił alimentów na jedno z moich dzieci, które jest od innego ojca. Mój mąż w akcie urodzenia uznał (...)

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko? Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. (...)

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka

Dziecko kobiety, z którą zamierzam się ożenić ma obywatelstwo polskie tak jak i matka dziecka. Ojciec natomiast posiada obywatelstwo podwójne, szwedzkie i polskie. Ojciec mieszka na stale w Szwecji, (...)

Odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

Odebranie dziecka uprowadzonego za granicę

Dziewczyna ma dziecko z Włochem urodzone 18 miesięcy temu. Dziecko ma oczywiście nazwisko ojca. Nie są oni małżeństwem. Ich związek zaczął się rozpadać, jednak on nie chciał jej puścić do (...)

Nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie

Nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie

Jestem w czwartym miesiącu ciąży i w trakcie rozwodu. Oboje z mężem nosimy podwójne nazwisko, tzn. moje i jego i takie też nosiłoby nasze dziecko. Po rozwodzie chciałabym jednak wrócić do swojego (...)

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka

Moja przyjaciółka ma dziecko z poprzedniego związku. Ojciec biologiczny uznał dziecko. Dziecko nosi nazwisko matki. Czy po zawarciu przez nas małżeństwa jej dziecko też będzie mogło przyjąć (...)

FORUM PRAWNE

nie zgodziłam się na szczepienie-jakie konsekwencje??

nie zgodziłam się na szczepienie-jakie konsekwencje?? Witam Nie zgodziłam sie na szczepienie mojego dziecka czy w Polsce jets obowiązej szczeoienia i czy moge byc ukarana z tego powodu?Z góry dziękuję (...)

Była żona nie chce szczepić naszego dziecka - jak ją do tego zmusić?

Była żona nie chce szczepić naszego dziecka - jak ją do tego zmusić? Witam, mam takie pytanie. Otóż sprawa wygląda tak, że jestem po rozwodzie z kobietą, mamy dziecko 2 letnie i ona gdzieś przeczytała, (...)

czy szczepionki dla dzieci można odliczyć od podatku?

czy szczepionki dla dzieci można odliczyć od podatku? czy szczepionki dla dzieci można odliczyć od podatku?

czy mozna odliczyc od podatku szczepionki dla dziecka?

czy mozna odliczyc od podatku szczepionki dla dziecka? czy mozna odliczyc od podatku szczepionki dla dziecka?

czy zakupujac szczepionki nie refundowane udukomentowane faktura vat mage je odliczyc od podatku w tym

czy zakupujac szczepionki nie refundowane udukomentowane faktura vat mage je odliczyc od podatku w tym czy zakupujac szczepionki nie refundowane udukomentowane faktura vat mage je odliczyc od podatku (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Szczepienie dziecka jest obowiązkowe?

Szczepienie dziecka jest obowiązkowe? Witam! Mam pytanie. Czy szczepienie dziecka jest obowiazkowe? Jeżeli uważam że szczepionki to bzdura i bubel zmuszający do wydawania pieniedzy? Czy jest gdzies (...)

Alimenty placa dziadkowie dlaczego?

Alimenty placa dziadkowie dlaczego? Dzien dobry, czy moja bratowa moze wystapic o alimenty, ktore bedzie placic jej moja mama, czyli jej tesciowa. Bratowa nie utrzymuje z nami kontaktu od 5 lat. Moja mama (...)

malzenstwo z obywatelem Afryki Poludniowej

malzenstwo z obywatelem Afryki Poludniowej Witam, chce wziac slub z obywatelem Poludniowej Afryki i chcialabym prosic o pomoc w odpowiedzi na pytanie: jakie prawa bedzie on mial po slubie ze mna? chcielibysmy (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Była żona nie chce szczepić naszego dziecka - jak ją do tego zmusić?

Była żona nie chce szczepić naszego dziecka - jak ją do tego zmusić? Witam, mam takie pytanie. Otóż sprawa wygląda tak, że jestem po rozwodzie z kobietą, mamy dziecko 2 letnie i ona gdzieś przeczytała, (...)

czy szczepionki dla dzieci można odliczyć od podatku?

czy szczepionki dla dzieci można odliczyć od podatku? czy szczepionki dla dzieci można odliczyć od podatku?

czy mozna odliczyc od podatku szczepionki dla dziecka?

czy mozna odliczyc od podatku szczepionki dla dziecka? czy mozna odliczyc od podatku szczepionki dla dziecka?

czy zakupujac szczepionki nie refundowane udukomentowane faktura vat mage je odliczyc od podatku w tym

czy zakupujac szczepionki nie refundowane udukomentowane faktura vat mage je odliczyc od podatku w tym czy zakupujac szczepionki nie refundowane udukomentowane faktura vat mage je odliczyc od podatku (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

Szczepienie dziecka jest obowiązkowe?

Szczepienie dziecka jest obowiązkowe? Witam! Mam pytanie. Czy szczepienie dziecka jest obowiazkowe? Jeżeli uważam że szczepionki to bzdura i bubel zmuszający do wydawania pieniedzy? Czy jest gdzies (...)

Alimenty placa dziadkowie dlaczego?

Alimenty placa dziadkowie dlaczego? Dzien dobry, czy moja bratowa moze wystapic o alimenty, ktore bedzie placic jej moja mama, czyli jej tesciowa. Bratowa nie utrzymuje z nami kontaktu od 5 lat. Moja mama (...)

malzenstwo z obywatelem Afryki Poludniowej

malzenstwo z obywatelem Afryki Poludniowej Witam, chce wziac slub z obywatelem Poludniowej Afryki i chcialabym prosic o pomoc w odpowiedzi na pytanie: jakie prawa bedzie on mial po slubie ze mna? chcielibysmy (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Porady prawne