Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

24.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z dwóch zryczałtowanych form opodatkowania uregulowanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Określenie podmiotów, które mogą korzystać z karty podatkowej, ściśle wiąże się z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tabeli tej podane są bowiem konkretne czynności, z których przychody mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Dlatego też zakres podmiotowy osób korzystających z karty należy odczytywać w połączeniu z tabelą. Tabela dzieli się na 12 części, z których każda opisuje poszczególny rodzaj działalności. Uzupełnieniem tabeli jest także charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo–usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej stanowiący załącznik numer 4 do ustawy.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli w załączniku nr 3, w zakresie wymienionym w załączniku numer 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,  
 •  usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,
 • w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą także korzystać - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne (także rolnicy), równocześnie prowadzące gospodarstwo rolne.

Podatnicy prowadzący jeden z wymienionych powyżej rodzajów działalności gospodarczej mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.

 

Wybór formy opodatkowania

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa się na formularzu PIT-16 w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane te opodatkowanie.

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

UWAGA!

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

 

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:

  1)   ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  2)   podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Właściwość organu podatkowego

Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.

 W razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu – właściwość organu podatkowego określana jest według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki.

 Jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – właściwym urzędem skarbowym jest urząd według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

 Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Jakie warunki należy spełnić, aby rozliczać się w formie karty podatkowej?

Aby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej należy:

 1. złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku należy zgłosić prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie można prowadzić, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5.  małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 6. podatnik nie może wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza nie może być prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przywileje i obowiązki podatnika.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku:

1.  prowadzenia ksiąg,

2. składania zeznań podatkowych

3. wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

Na podatnikach ciąży obowiązek:

1. wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur potwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi,

2. przechowywania w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

3. złożenia do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym na formularzu PIT-16A deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

UWAGA!

Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnień, o których powyżej w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

 Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani, do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

Rezygnacja z opodatkowania w formie karty podatkowej

Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podatnik taki ma obowiązek od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:

  1)   ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo

  2)   właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Podstawa prawna:

Ustawa z dni 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne