Kto musi uiścić opłatę miejscową?

Gdzie i kiedy pobierana jest opłata miejscowa?

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

 • w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 
 • w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
 • w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach

Obowiązek podatkowy powstaje więc, gdy dana osoba przebywa dłużej niż 24 godziny, i obejmuje każdy dzień pobytu. Określenia "doba" i "dzień" w tym przypadku mają to samo znaczenie.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych. Określa więc warunki: klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. 

Obecnie za minimalne warunki klimatyczne uznaje się zachowanie:

 1. na terenie strefy, na obszarze której położona jest miejscowość, dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, określonych w przepisach o ochronie środowiska; 

 2. w miejscowości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w przepisach o ochronie środowiska. 

Za minimalne warunki krajobrazowe uznaje się zaś występowanie na terenie gminy, na obszarze której położona jest miejscowość, jednego z elementów środowiska przyrodniczego istotnych dla wypoczynku lub jednego z walorów krajoznawczych. 

Za elementy środowiska przyrodniczego istotne dla wypoczynku uznaje się: 

 1. szatę roślinną: lasy lub użytki rolne - w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, zajmujące łącznie ponad 80 % powierzchni gminy; 

 2. wody: wody przybrzeżne, morskie wody wewnętrzne i śródlądowe wody powierzchniowe - w rozumieniu przepisów prawa wodnego; 

 3. wody w kąpieliskach spełniające wymagania określone w przepisach prawa wodnego; 

 4. urozmaiconą rzeźbę terenu: wyżyny oraz góry. 

Za walory krajoznawcze uznaje się: osobliwości fauny lub flory; skałki lub grupy skał; wąwozy, doliny lub przełomy rzeczne; wodospady, źródła lub wywierzyska; jaskinie lub groty; głazy narzutowe lub głazowiska; parki zabytkowe; zbiory przyrodnicze; ogrody botaniczne lub ogrody zoologiczne; punkty widokowe; parki narodowe, parki krajobrazowe lub rezerwaty przyrody; rezerwaty archeologiczne; skanseny lub ośrodki twórczości ludowej; zabytki architektury lub budownictwa; zbiory artystyczne; muzea; obiekty historyczno-wojskowe; miejsca martyrologii; zabytki działalności gospodarczej lub techniki; imprezy kulturalne. 

Za minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, uznaje się natomiast istnienie w miejscowości bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych.

Rada gminy ustala miejscowości odpowiadające powyższym warunkom. Jeśli więc określone miejscowości nie zostały uznane przez właściwą radę gminy, w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 3 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za posiadające odpowiednie warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, to podjęcie uchwały ustalającej opłatę miejscową w tych miejscowościach będzie sprzeczne z prawem (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 27 września 1991 r., sygn. SA/Po 943/91).

Kto nie musi płacić opłaty miejscowej?

Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

 1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2. od osób przebywających w szpitalach; 
 3. od osób niewidomych i ich przewodników; 
 4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową; 
 5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika